1312/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 12 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015) 3 § 3 punkten och 12 § 3 mom., sådana de lyder, 3 § 3 punkten i förordning 1/2018 och 12 § 3 mom. i förordning 122/2017, som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) grönträda åkrar som besåtts med frön till ett- eller fleråriga vilt-, landskaps-, nektar- eller ängsväxter eller vall, eller med utsädesblandningar av dessa växter, dock inte enbart med spannmål, olje- eller proteinväxter eller utsädesblandningar av dessa växter,


12 §
Skötsel av odlad jordbruksmark

Permanent gräsmark och permanent betesmark får gödslas och brukas för bete på ett ändamålsenligt sätt. Vid behov kan växtligheten förnyas genom bearbetning och sådd av frön från gräsväxter och örtartat foder. Sådden ska ske senast på den utsatta dag som avses i 1 mom. Om sådd eller plantering på grund av exceptionella väderleksförhållanden som avses i 7 § 1 mom. inte är möjlig senast på den nämnda utsatta dagen, ska sådden eller planteringen ske genast när förhållandena tillåter det. Om permanent betesmark, permanent gräsmark och andra vallar används för betesgång, ska markytan huvudsakligen förbli täckt av växtlighet samtidigt som betesgången får medföra jorderosion endast i liten utsträckning. Slåttern ska genomföras vid en sådan tidpunkt och på ett sådant sätt att skyddet för vilda fåglar och däggdjur beaktas.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549

Helsingfors den 28 december 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.