1298/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av 1 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 1 kap. 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 303/2015, som följer:

1 kap.

De centrala principerna för försäkringsbolags verksamhet samt tillämpning av lagen

3 §
Livförsäkring, skadeförsäkring och återförsäkringsverksamhet

Med återförsäkringsverksamhet avses verksamhet som består i att överta sådana risker som ett försäkringsbolag, återförsäkringsbolag eller en försäkringsförening som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), en A-pensionsstiftelses eller AB-pensionsstiftelses A-avdelning som avses i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) en i lagen om försäkringskassor (1164/1992) avsedd pensionskassa som bedriver tilläggspensionsverksamhet eller en i en annan EES-stat verksam tilläggspensionsanstalt som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut har överlåtit.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 205/2018
EkUB 24/2018
RSv 189/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2341/EU (32016L2341); EUT L354, 23.12.2016, s. 37

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.