819/2018

Helsingfors den 4 oktober 2018

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 och 3 § i undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (1323/2001) 1 § 1 mom. och 3 §, sådana de lyder, 1 § 1 mom. i förordning 681/2017 och 3 § i förordning 197/2007, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifter som utbildningsanordnare kan ta ut av elever och studerande med stöd av lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (714/2018) och lagen om yrkesutbildning (531/2017).


3 §
Gymnasiet

I sådan undervisning utomlands som avses i 34 § 2 mom. i gymnasielagen kan avgifter tas ut av eleven till ett belopp av högst 2 420 euro per år. I det finska gymnasiet i Spanien kan avgifter tas ut av eleven till ett belopp av högst 2 900 euro per år.

I fråga om sådan undervisning på främmande språk enligt 34 § 2 mom. i gymnasielagen som en privat utbildningsanordnare ordnar på basis av en särskild utbildningsuppgift som undervisnings- och kulturministeriet har givit, gäller om avgifter av studerande vad som bestäms i 2 § 2 mom.

Av en ämnesstuderande enligt 20 § 2 mom. i gymnasielagen kan tas ut en avgift för undervisningen som utgör högt 50 procent av de genomsnittliga årliga kostnaderna per studerande för ordnandet av kursen.

För ett prov för en särskild examen som avses i 36 § 2 mom. i gymnasielagen kan en avgift på högst 50,5 euro tas ut av den studerande.

Bestämmelser om de avgifter som tas ut för studentexamen utfärdas särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Helsingfors den 4 oktober 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Matti Sillanmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.