806/2018

Helsingfors den 1 oktober 2018

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

upphävs i undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning (359/2014) 49 §,

ändras 9 § och mellanrubriken före den, 10 och 11 §, 13 § och mellanrubriken före den, 14, 30, 46 och 50 §,

sådana de lyder, mellanrubriken före 9 §, 10 §, mellanrubriken före 13 §, 30 och 50 § i förordning 855/2015, 9, 11, 13 och 46 § i förordning 238/2017 samt 14 § i förordning 1466/2016, som följer:

Avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete
9 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete hör följande sektorer:

1) förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) samt småbarnspedagogik,

2) fritt bildningsarbete,

3) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

I beredningen av ärenden som hör till avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete ska man beakta de uppgifter och befogenheter som ankommer på de samarbetsgrupper som det föreskrivs om i 7 kap.

Avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete har även i uppgift att i fråga om den utbildning som hör till verksamhetsområdet se till de allmänna förutsättningarna, den strategiska utvecklingen, planeringen av utbildning och prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

10 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) skolor, läroanstalter och andra verksamhetsenheter som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och annan verksamhet som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) delegationen för småbarnsfostran.

11 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för yrkesutbildning hör följande sektorer:

1) yrkesutbildning,

2) språkexamina,

3) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

I beredningen av ärenden som hör till avdelningen för yrkesutbildning ska man beakta de uppgifter och befogenheter som ankommer på de samarbetsgrupper som det föreskrivs om i 7 kap.

Avdelningen för yrkesutbildning har även i uppgift att i fråga om den utbildning som hör till verksamhetsområdet se till de allmänna förutsättningarna, den strategiska utvecklingen, planeringen av utbildning samt prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

Avdelningen för högskole- och forskningspolitik och gymnasieutbildning
13 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för högskole- och forskningspolitik och gymnasieutbildning hör följande sektorer:

1) universitetsundervisning,

2) yrkeshögskoleundervisning,

3) vetenskap och forskning,

4) gymnasieutbildning,

5) arkivväsendet,

6) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och statlig finansiering och andra understöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

I beredningen av ärenden som hör till avdelningen för högskole- och forskningspolitik och gymnasieutbildning ska man beakta de uppgifter och befogenheter som ankommer på de samarbetsgrupper som det föreskrivs om i 7 kap.

Avdelningen för högskole- och forskningspolitik och gymnasieutbildning har även i uppgift att i fråga om den utbildning och vetenskaplig forskning som hör till verksamhetsområdet se till de allmänna förutsättningarna, den strategiska utvecklingen, planeringen av utbildning samt prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

14 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för högskole- och forskningspolitik och gymnasieutbildning hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) universiteten och övningsskolorna vid dem,

2) yrkeshögskolorna,

3) Finlands Akademi,

4) Institutet för de inhemska språken,

5) Riksarkivet,

6) Depåbiblioteket,

7) studentexamensnämnden,

8) Nationalbiblioteket,

9) forsknings- och innovationsrådet,

10) delegationen för informationsspridning,

11) forskningsetiska delegationen.

30 §
Kanslichefens uppgifter

Utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet (262/2003) har kanslichefen i egenskap av ministerns närmaste medhjälpare till uppgift att:

1) styra, leda och övervaka den resultatorienterade ledningen av ministeriet och resultatstyrningen inom förvaltningsområdet,

2) samordna och övervaka funktionerna vid avdelningarna och vid verksamhetsenheterna utanför avdelningarna samt delta i beredningen och genomförandet av ärenden som är vittsyftande eller på annat sätt viktiga,

3) svara för utvecklingen av personalen, förvaltningen och den övriga verksamheten vid ministeriet,

4) följa och bedöma utvecklingen inom ministeriets förvaltningsområde och ta behövliga initiativ till lagstiftningsreformer och andra reformer,

5) föredra för ministern förvaltningsområdets budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt bokslut och verksamhetsberättelse,

6) handlägga de ärenden som ministern ålägger kanslichefen för handläggning.

Kanslichefen godkänner Utbildningsstyrelsens resultatmål, följer uppnåendet av resultatmålen och beslutar om den övriga styrningen. Dessutom godkänner kanslichefen den utvärderingsplan som utarbetas av utvärderingsrådet vid Nationella centret för utbildningsutvärdering.

46 §
Ärenden som avgörs av kanslichefen

Kanslichefen avgör ärenden som gäller utlåtanden av ministeriet. Kanslichefen utser, efter att ha hört ministrarna för handläggning av ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde, företrädare för undervisnings- och kulturministeriet i organ, då den tjänsteman som utses för uppdraget i organet företräder verksamhetsområdet för fler än en minister.

Kanslichefen avgör dessutom ärenden som gäller:

1) de anslag som ministeriet förfogar över för sin interna verksamhet och fördelningen av dem mellan verksamhetsenheterna,

2) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är principiellt viktigt eller vittsyftande,

3) förordnande om tjänsteresor för chefen för en avdelning eller för en enhet utanför avdelningarna,

4) ingående av sådana avtal om anställningsvillkor som avses i 44 § statstjänstemannalagen (750/1994) med andra tjänstemän än dem som nämns i lagens 26 §,

5) naturaförmåner till ministeriets personal frånsett tjänstemän som avses i 26 § i statstjänstemannalagen,

6) statsandel som beviljas kommuner för driftskostnaderna inom undervisnings- och kulturverksamheten för följande år, finansiering som beviljas samkommuner, registrerade sammanslutningar och stiftelser, rättande av statsandel och finansiering samt justering av statsandel och finansiering så att den överensstämmer med det genomsnittliga antalet elever och studerande,

7) ministeriets begäran om förundersökning,

8) tillsättande av sådana samarbetsgrupper som avses i kap. 7,

9) beviljande av tillstånd att göra upp gemensamma läroplaner för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

50 §
Ärenden som avgörs av chefen för avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete

Chefen för avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete avgör förutom de ärenden som bestäms i 47 § sådana ärenden som ska avgöras vid ministeriet och som gäller:

1) tillstånd att bevilja ett större antal arbetsdagar i grundläggande utbildning än vad som föreskrivs,

2) ordnande av rehabilitering i samband med specialundervisning samt av utvecklings-, handlednings- och stöduppgifter i samband med denna undervisning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 1 oktober 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Kanslichef
Anita Lehikoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.