777/2018

Helsingfors den 6 september 2018

Statsrådets förordning om temporär ändring av 13 och 15 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) 15 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 123/2018, och

fogas temporärt till 13 §, sådan den lyder i förordning 123/2018, ett nytt 5 mom. som följer:

13 §
Mångsidigare odling i anslutning till förgröningsstöd

Vid bedömning av huruvida kravet på diversifiering av grödor uppfylls i landskapen Egentliga Finland, Nyland eller Åland betraktas en trädesareal som används för bete eller bärgas som i artikel 44.4 i stödförordningen avsedd gröda.

15 §
Arealer med ekologiskt fokus i anslutning till förgröningsstöd

Trädesareal som hör till areal med ekologiskt fokus får inte användas för jordbruksproduktion och arealerna ska bevaras som trädesareal från den 1 januari till den 15 augusti. Trädesareal som hör till areal med ekologiskt fokus får dock användas för bete eller bärgas. Växtskyddsmedel får inte användas på trädesarealerna från den 1 januari till den 15 augusti.Denna förordning träder i kraft den 10 september 2018 och gäller till utgången av 2018. Den tillämpas dock från och med den 1 januari 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 6 september 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.