759/2018

Helsingfors den 24 augusti 2018

Lag om ändring av 24 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 24 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), sådan paragrafen lyder i lagarna 1550/2009 och 1108/2014, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom. i stället för det 5 mom. som upphävts genom lag 1108/2014, som följer:

24 §
Styrning och tillsyn

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken övervakar dessutom iakttagandet av de i artikel 10.1 och 10.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 föreskrivna förbuden och begränsningarna som gäller användning av tandamalgam i enlighet med den arbetsfördelning som föreskrivs i 2 och 3 mom.Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

RP 78/2018
MiUB 6/2018
RSv 59/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 (32017R0852); EUT nr L 137, 24.5.2017, s. 1

Helsingfors den 24 augusti 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.