603/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Lag om ändring av 2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 742/2015, ett nytt 5 mom. som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Bestämmelser om begränsning av partsoffentligheten beträffande en juridisk person vid en rättegång som gäller obehörigt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet finns i 14 § i lagen om företagshemligheter (595/2018).


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018
EkUB 11/2018
RSv 70/2018
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

Nådendal den 10 augusti 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.