123/2018

Helsingfors den 1 februari 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) 13 och 15 §, 17 § 1 mom. och 19 §, av dem 13 § sådan den lyder i förordning 130/2016, 17 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 337/2017 samt 19 § sådan den lyder i förordning 841/2017, som följer:

13 §
Mångsidigare odling i anslutning till förgröningsstöd

Den tidsperiod under vilken andelarna olika odlingsväxter som avses i artikel 40.1 i tillämpningsförordningen ska odlas på åkerarealen börjar den 30 juni och slutar den 31 augusti.

Vid bedömning av huruvida kravet på diversifiering av grödor uppfylls betraktas följande blandade växtbestånd som olika i artikel 44.1 i stödförordningen avsedda odlingsväxter:

1) blandade växtbestånd av oljeväxter och spannmål,

2) blandade växtbestånd av proteingrödor och spannmål,

3) blandade växtbestånd av oljeväxter och proteingrödor,

4) blandade växtbestånd av spannmål,

5) blandade växtbestånd av proteingrödor,

6) blandade växtbestånd av oljeväxter,

7) blandade växtbestånd av saneringsväxter,

8) blandade växtbestånd av växter i färdig gräsmatta,

9) blandade växtbestånd av viltväxter på en mångfaldsåker,

10) blandade växtbestånd av landskapsväxter på en mångfaldsåker,

11) blandade växtbestånd av ängsväxter på en mångfaldsåker,

12) blandade växtbestånd för honungsproduktion,

13) blandade växtbestånd, där olika växtarter odlas bredvid varandra och varje enskild art odlas på ett område som är mindre än 0,05 hektar,

14) blandade växtbestånd av kvävefixerande grödor och andra växter som motsvarar kraven för arealer med ekologiskt fokus, där de kvävefixerade grödornas andel av utsädesblandningens vikt överstiger 50 procent.

Ett blandat växtbestånd av saneringsväxter får innehålla oljerättika, vitsenap och tagetes samt blandningar av dessa. Ett blandat växtbestånd av viltväxter på en mångfaldsåker ska innehålla minst två av följande växter: spannmål, bovete, solros, oljelin, ärter, rybs, raps eller senap, foderkål, foderraps, oljerättika, foderbeta, rova eller turnips, gräsväxter och klöverarter. Ett blandat växtbestånd av landskapsväxter på en mångfaldsåker ska innehålla minst två av följande växter: solros, honungsfacelia, blålusern, luktklöver, gullupin, vickerarter, blåklint, malva, ringblomma och sötväpplingar. Ett blandat växtbestånd av ängsväxter på en mångfaldsåker ska innehålla rödven, fårsvingel eller hårdsvingel och frön av minst en flerårig ängsväxt. Ängsväxterna kan vara ängsklocka, vitblära, rödklint, färgkulla, backnejlika, tjärblomster, ängsglim, ängsvädd, skogslyst, prästkrage, åkervädd, fyrkantig johannesört eller någon annan motsvarande ängsväxt. Blandade växtbestånd av ängsväxter får dessutom innehålla ettåriga ängsväxter, vickerarter eller andra ettåriga växter, luddvicker, honungsfacelia, ringblomma eller andra ettåriga blommande växter som utgör föda för fåglar, eller lin, durra, röd hirs, bovete, hampa, majs, solros, quinoa, rybs, raps, kummin, spannmål eller andra motsvarande åkerväxter.

Vid bedömningen av huruvida diversifieringskravet uppfylls betraktas odlingsväxter som odlas på följande arealer inte som olika odlingsväxter:

1) ett jordbruksskifte för en växtartsgrupp som bildats av bär- och fruktväxter, om olika växtarter som hör till samma grupp odlas bredvid varandra så att den sammanräknade arealen för en enskild växtart är mindre än 0,05 hektar,

2) trädgårdsland,

3) en areal som omfattas av ett avtal som avses i 39 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013 (366/2007),

4) en areal som omfattas av ett avtal som avses i 27 § i statsrådets förordning om miljöersättning,

5) areal där det finns landskapselement som avses i 14 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren.

15 §
Arealer med ekologiskt fokus i anslutning till förgröningsstöd

Trädesareal som hör till areal med ekologiskt fokus får inte användas för jordbruksproduktion och arealerna ska bevaras som trädesareal från den 1 januari till den 15 augusti. Trädesarealerna får användas för bete eller bärgas från och med den 16 augusti. Växtskyddsmedel får inte användas på trädesarealerna från den 1 januari till den 15 augusti.

Till de i artikel 45.10 i tillämpningsförordningen avsedda kvävefixerande grödor som motsvarar kraven för arealer med ekologiskt fokus hör ärter, bönor, andra lupiner än sandlupin och blomsterlupin, vickerarter, sojabönor, sötväpplingar, lusern, klöverarter och blandningar av dessa växter. Också sådana blandade växtbestånd av ovannämnda kvävefixerande grödor och andra växter där de kvävefixerande grödornas andel av utsädesblandningens vikt överstiger 50 procent motsvarar kraven för arealer med ekologiskt fokus. Av vikten av utsädesblandningar av ett- och fleråriga växter ska de mångåriga kvävefixerade grödornas andel överstiga 50 procent. Jordbrukaren ska skiftesvis anteckna de arter av frön som använts och deras andelar av utsädesblandningens vikt. På åkerskiftet ska det finnas kvävefixerande grödor från den 30 juni till den 31 augusti. Om de kvävefixerande grödorna bärgas före slutet av denna tidsperiod, får åkerskiftet bearbetas tidigast den 1 september. Om arealerna besås med växter som ska sås på hösten, får skiftet bearbetas och besås redan från den 15 juli. Växtskyddsmedel får inte användas på arealer med ekologiskt fokus från sådden av en kvävefixerande gröda till den 31 augusti. Om skörden bärgas senare än den 31 augusti, får växtskyddsmedel användas först efter skörden. Om en kvävefixerande gröda har såtts föregående år eller tidigare, ska förbudet mot användning av växtskyddsmedel inledas den 1 januari.

Med skottskog med kort omloppstid på areal med ekologiskt fokus avses asp och vide. Arealer med skottskog får inte gödslas med mineralgödsel. Inga andra växtskyddsmedel än sådana som är avsedda för bekämpning av ogräs får användas det år då växtbeståndet anläggs och före den 1 september det år då växtbeståndet avslutas.

Det undantag som avses i artikel 46.7 i stödförordningen tillämpas inte på gårdsbruksenheter som är belägna inom landskapen Egentliga Finland, Nyland eller Åland, vilka avses i statsrådets beslut om landskapen (799/2009). En gårdsbruksenhet anses vara belägen i det landskap där dess driftscentrum är beläget. Om en gårdsbruksenhet inte har något driftscentrum, anses gårdsbruksenheten vara belägen inom det landskap där merparten av gårdsbruksenhetens åkrar finns.

17 §
Belopp av förgröningsstöd per hektar

Förgröningsstöd beviljas till följande belopp enligt stödområde och per hektar:

2015 2016 2017 2018
stödområde euro
AB 75,54 74,75 74,70 74,90
C 65,11 65,22 65,20 65,39

19 §
Belopp av stöd till unga jordbrukare

Maximibeloppet av stödet till unga jordbrukare är en procent av det årliga nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen.

Stöd till unga jordbrukare beviljas till följande belopp per hektar med beaktande av det nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen:

år euro
2015 50,78
2016 51,50
2017 53,00
2018 53,00

Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2018.

På ansökningar som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas 19 § 1 mom. i den lydelse det hade vid ikraftträdandet av denna förordning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 1 februari 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.