66/2018

Helsingfors den 12 januari 2018

Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011) 10 och 12 §, av dem 10 § sådan den lyder i lag 1327/2016,

ändras 1 §, 6 § 1 och 2 mom, 7 § 3 mom., 8 § 2 mom. samt 9 och 13 a–13 c §,

av dem 6 § 1 och 2 mom. samt 13 c § sådana de lyder i lag 1327/2016, 8 § 2 mom. och 13 b § sådana de lyder i lag 110/2016 och 13 a § sådan den lyder i lag 468/2012, samt

fogas till lagen nya 13 d, 13 e och 14 a § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs det om ett system för skoglig information som innehåller personuppgifter och som förvaltas av Finlands skogscentral, nedan skogscentralen, samt om behandlingen av uppgifter i systemet. Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas på behandlingen av personuppgifter och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas på uppgifters och handlingars offentlighet och på utlämnandet av uppgifter och handlingar.

6 §
Registeransvarig, ansvar i samband med registerföring och rätt att behandla uppgifter

Registeransvarig är skogscentralen. De uppgifter som anknyter till registerföringen sköts vid skogscentralen av anställda som med stöd av 14 § i lagen om Finlands skogscentral har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter.

Den registeransvarige avgör ärenden som gäller användningsrätten till informationssystemet. För behandling av uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 2–4 punkten kan sådana anställda vid skogscentralen som inte har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter beviljas användningsrätt. Användningsrätt kan då beviljas även för behandling av uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten, med undantag av behandling av förvaltningsärenden i anslutning till uppgifter som omfattar utövning av offentlig makt.


7 §
Uppgifternas korrekthet

Informationen om skogstillgångar ska uppdateras på grundval av ansökningar och anmälningar som inkommit i samband med skötseln av skogscentralens förvaltningsärenden. Därtill kan informationen om skogstillgångar uppdateras även på grundval av andra uppgifter som lämnats till skogscentralen, om uppgifterna enligt skogscentralens bedömning inte innehåller väsentliga brister, fel eller feltolkningar. Den registeransvarige är inte ansvarig för att dessa uppgifter eller uppgifter som lämnats av myndigheter är korrekta. Den registeransvarige ansvarar dock för att uppgifterna är korrekta till den del en anställd vid skogscentralen har kontrollerat uppgifternas riktighet i samband med en inspektion i terrängen.


8 §
Utlämnande av offentliga uppgifter genom teknisk anslutning

Offentliga uppgifter i informationssystemet får lämnas ut genom teknisk anslutning för kommersiella ändamål eller andra godtagbara ändamål som anknyter till skogsbruk, om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter.

9 §
Utlämnande av uppgifter för direktmarknadsföring och andra adresserade försändelser

Markägarens kontaktuppgifter får lämnas ut för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk, om inte markägaren har förbjudit det. Som urvalskriterier för markägarens kontaktuppgifter får användas personens adress, hemkommun, ålder, kön, modersmål eller kontaktspråk och uppgift om hur länge personen har ägt eller innehaft fastigheten. Som urvalskriterier för kontaktuppgifterna får dessutom användas fastighetens eller ett annat områdes areal, läge, huvudträdslag, trädbeståndets genomsnittliga volym samt åtgärdsförslag som gäller skogsvårdsarbeten och avverkningar och tidpunkten för dessa åtgärder. De uppgifter som lämnas ut kan delas in i grupper enligt urvalskriterierna.

Det är tillåtet att lämna ut uppgifter endast till den del uppgifterna behövs för det marknadsföringssyfte som uppgetts. Uppgifter får inte lämnas ut för direktmarknadsföring som sker med hjälp av elektronisk kommunikation om inte förutsättningarna i 24 kap. i informationssamhällsbalken (917/2014) uppfylls.

Markägarens kontaktuppgifter får lämnas ut för opinions- och marknadsundersökningar och andra därmed jämförbara adresserade försändelser, om villkoren för behandling av uppgifter enligt 19 § i personuppgiftslagen uppfylls.

13 a §
Öppnande av teknisk anslutning

På öppnande av en teknisk anslutning tillämpas det förfarande som föreskrivs i 13 §.

En teknisk anslutning kan öppnas om den registeransvarige genom beslut har registrerat mottagaren som användare av skogscentralens elektroniska tjänst och godkänt den grund som mottagaren har uppgett för behandlingen av personuppgifterna. Till beslutet ska fogas ett villkor om att mottagaren är skyldig att meddela skogscentralen om den näringsverksamhet eller annan verksamhet som mottagaren bedriver upphör samt andra omständigheter som har betydelse vid bedömningen av mottagarens rätt att behandla personuppgifter.

Registreringen ska återkallas, om mottagaren inte följer de villkor och begränsningar som fogats till registreringsbeslutet.

13 b §
Öppnande av teknisk anslutning på basis av samtycke

En teknisk anslutning kan öppnas utan att något separat beslut fattats om godkännandet av den grund som mottagaren uppgett för behandlingen av personuppgifterna, om markägaren har gett sitt samtycke i den elektroniska tjänst som skogscentralen tillhandahåller. På förfarandet för registrering som användare av skogscentralens elektroniska tjänst tillämpas bestämmelserna i 13 a §.

Den registeransvarige ska se till att markägaren innan denne lämnar sitt samtycke får information om de villkor och begränsningar som ställs på mottagaren i fråga om användningen av uppgifterna samt om det sätt på vilket ett samtycke kan återkallas och annan information som markägaren behöver för att utöva sina rättigheter som markägare.

13 c §
Användning av uppgifter som lämnats ut

Uppgifter som har lämnats ut ur systemet för skoglig information får användas bara för det ändamål för vilket de har lämnats ut. Uppgifter får lämnas vidare till en utomstående endast om det föreskrivs om detta i lag eller om markägaren har gett sitt samtycke till detta eller om skogscentralen i sitt beslut om utlämnande av uppgifterna uttryckligen har gett tillstånd till detta. Skogscentralen får inte ge tillstånd till en behandling av uppgifter som avviker från det ursprungliga användningsändamålet för systemet för skoglig information.

13 d §
Utlämnande av miljöinformation

Miljöinformation får lämnas ut ur systemet för skoglig information i form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Miljöinformationen får också lämnas ut genom en teknisk anslutning. Med miljöinformation avses

1) information om skogarna och den övriga miljön och de olika delarna av miljön samt information om olika faktorer som påverkar eller troligtvis påverkar de olika delarna av miljön,

2) de planer, avtal och information om förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som påverkar eller troligtvis påverkar skogarna och den övriga miljön samt deras olika delar och faktorer,

3) information om kostnads- och nyttoanalyser och övriga ekonomiska analyser och antaganden som har samband med de planer, avtal samt förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som avses i 2 punkten, samt

4) information om tillståndet för kulturplatser och byggnader i den utsträckning de påverkas av tillståndet i de olika delarna av miljön eller de planer, avtal eller förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som avses i 2 punkten.

Den som begär uppgifterna behöver inte motivera sin begäran. Då får den miljöinformation som begärs inte specificeras på basis av en fysisk persons namn, adress, övriga kontaktuppgifter eller personbeteckning. Den för vilken det med stöd av markägarens samtycke har öppnats en teknisk anslutning till systemet för skoglig information har rätt att med hjälp av en teknisk anslutning lämna i 1 mom. avsedd miljöinformation vidare till utomstående.

13 e §
Rätt att få uppgifter av Skatteförvaltningen

För att sköta offentliga förvaltningsuppgifter har skogscentralen rätt att på begäran få följande uppgifter av Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna:

1) namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter i fråga om ombudet för ett dödsbo,

2) namn, personbeteckning och företags- och organisationsnummer i fråga om en markägare samt uppgift om den juridiska formen för markägarens verksamhet,

3) namn, personbeteckning och företags- och organisationsnummer i fråga om en innehavare av besittningsrätten till en fastighet samt uppgift om den juridiska formen för innehavarens verksamhet,

4) företags- och organisationsnummer i fråga om en beskattningssammanslutning som bildas av en fastighets samägare, samt

5) makarnas gemensamma företags- och organisationsnummer i fråga om en fastighet som hör till skogsbruk som makarna bedriver gemensamt.

Skogscentralen har rätt att få ovannämnda uppgifter avgiftsfritt. Uppgifterna kan lämnas till Skogscentralen via en teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form.

14 a §
Information till mottagaren

När miljöinformation lämnas ut med stöd av 13 d § ska mottagaren informeras om att bestämmelserna om skydd av personuppgifter blir tillämpliga om miljöinformationen kopplas samman med uppgifter om fysiska personer.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

RP 170/2017
JsUB 11/2017
RSv 173/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG (32003L0004); EUT L 41, 14.2.2003, s. 26

Helsingfors den 12 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.