19/2018

Helsingfors den 12 januari 2018

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen (654/1992) 16 §, 22 § 2 och 4 mom., 24 § 1 mom., rubriken för 25 § och 1 mom. samt 28 och 29 a §,

sådana de lyder, 16 §, 22 § 4 mom. samt rubriken för 25 § och 1 mom. i lag 253/2012, 22 § 2 mom. i lag 527/2010, 24 § 1 mom. i lag 1087/2005, 28 § i lag 786/2016 och 29 a § i lag 1560/1995, samt

fogas till lagen nya 16 a och 22 a § som följer:

16 §
Den skattskyldiges deklarationsskyldighet

I samband med påförande av fastighetsskatt sänder Skatteförvaltningen den skattskyldige en utredning om de fastighetsuppgifter som använts som grund vid fastighetsbeskattningen. Den skattskyldige ska granska de i utredningen antecknade uppgifterna om markens areal, byggrätt, planläggning, strandrätt, användningsändamål samt ägande- och besittningsrätt liksom de uppgifter och det användningsändamål som använts som grund för beräkningen av en byggnads återanskaffningsvärde. Den skattskyldige ska till Skatteförvaltningen anmäla eventuella fel i uppgifterna. Fastigheter och byggnader som saknas i utredningen liksom ombyggnader och betydande reparationsåtgärder samt uppgift om att en byggnad har rivits eller tagits ur bruk ska också anmälas. En utredning om fastighetsuppgifter kan vid behov sändas även när fastighetsskatt inte påförs den skattskyldige. Skatteförvaltningen ska ge den skattskyldige skälig tid att komplettera och rätta utredningen.

Uppgifterna anses vara lämnade när de har kommit in till Skatteförvaltningen. Bestämmelser om ankomsttidpunkten för uppgifter som lämnas elektroniskt finns i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och bestämmelser om ankomsttidpunkten för uppgifter som lämnas i pappersform i 18 § i förvaltningslagen (434/2003). Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur och när uppgifterna ska lämnas och om förfarandet i övrigt för att lämna uppgifter.

Om den skattskyldige inte korrigerar uppgifterna som ligger till grund för fastighetsbeskattningen, anses han för fastighetsbeskattningen ha lämnat uppgifter som stämmer överens med den utredning som har sänts till honom.

I fråga om den skattskyldiges skyldighet att lämna uppgifter för verkställande av fastighetsbeskattningen tillämpas förutom denna lag vad som i 2 kap. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) föreskrivs om den skattskyldiges deklarationsskyldighet.

16 a §
Inlämnande av samfunds och samfällda förmåners fastighetsuppgifter

Samfund och samfällda förmåner ska lämna de uppgifter som avses i 16 § elektroniskt.

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna att uppgifterna lämnas i pappersform.

22 §
Verkställande av beskattning

Fastighetsskatt påförs inte om beloppet av den skattskyldiges skatt skulle bli mindre än 10 euro.


I fråga om allmänna principer som ska iakttas vid beskattningen, gemensam behandling av ärenden, hörande och motivering av beslut tillämpas vad som föreskrivs om detta i lagen om beskattningsförfarande.

22 a §
Tidpunkten för slutförande av beskattningen

Fastighetsbeskattningen av den skattskyldige slutförs den dag som har antecknats i beskattningsbeslutet.

Om den skattskyldige kompletterar eller rättar fastighetsuppgifterna före slutförandet av beskattningen, slutförs beskattningen den dag som har antecknats i det nya beskattningsbeslutet.

Skatteförvaltningen kan trots dagen för slutförande av beskattningen fortsätta beskatta den skattskyldige, om en kontrollåtgärd är oavslutad. Skatteförvaltningen ska före slutförandet av beskattningen meddela den skattskyldige att beskattningen fortsätter. Beskattningen slutförs då den dag som har antecknats i det nya beskattningsbeslutet.

Beskattningen får av orsaker som hänför sig till skattekontrollen slutföras vid olika tidpunkter för de skattskyldiga.

Fastighetsbeskattningen slutförs senast vid utgången av oktober under skatteåret.

24 §
Beskattningsbeslut

Till en skattskyldig som har påförts fastighetsskatt ska det sändas ett beskattningsbeslut och anvisningar för sökande av ändring.


25 §
Förseningsavgift, skatteförhöjning, kompletterande beskattningsbeslut, rättelse av beskattningen och följdändring

I fråga om förseningsavgift, skatteförhöjning, kompletterande beskattningsbeslut, rättelse av beskattningen och följdändring tillämpas vad som föreskrivs om detta i lagen om beskattningsförfarande. Förseningsavgift och skatteförhöjning påförs dock inte, om det i de uppgifter som den skattskyldige har lämnat för fastighetsbeskattningen finns fel som den skattskyldige rimligen inte kan antas ha varit medveten om. Förseningsavgiften redovisas till kommunerna i samma proportion som fastighetsskatt som påförs den skattskyldige.


28 §
Skatteuppbörd

På uppbörd, indrivning och återbäring av fastighetsskatt tillämpas lagen om skatteuppbörd (11/2018).

29 a §
Ränta på belopp som återbärs

Om skatt återbärs till följd av rättelse av beskattningen eller ändringssökande, betalas på återbäringen krediteringsränta enligt lagen om skatteuppbörd från dagen efter den dag då skatten betalades till den dag då återbäringen debiteras Skatteförvaltningens konto eller används till betalning av skatt.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020 och vid ändringssökande som gäller den.

Vid beskattningen för skatteåret 2019 eller tidigare skatteår och vid ändringssökande som gäller den tillämpas bestämmelserna i lagen om beskattningsförfarande sådana de lyder den 30 april 2018.

RP 97/2017
FiUB 26/2017
RSv 182/2017

Helsingfors den 12 januari 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.