681/2017

Helsingfors den 5 oktober 2017

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

upphävs i undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (1323/2001) 8 § 2 mom.,

ändras 1 § 1 mom., 4 och 5 § samt 6 § 1 mom., av dem 5 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 180/2011, och

fogas till förordningen nya 4 a–4 c § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifter som utbildningsanordnare kan ta ut av elever och studerande med stöd av lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (629/1998) och lagen om yrkesutbildning (531/2017).


4 §
Avgifter som tas ut av studerande i utbildning för en yrkesexamen eller specialyrkesexamen

Avgifter som enligt lagen om yrkesutbildning tas ut av studerande i utbildning för en yrkesexamen eller specialyrkesexamen kan utgöra högst 25 procent av de genomsnittliga kostnader som utbildningsanordnaren uppskattar att ordnandet av utbildningen föranleder.

4 a §
Avgifter som tas ut av studerande för utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen

Avgifter som tas ut av studerande för i 8 § 1 mom. 1 punkten i lagen om yrkesutbildning avsedd utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetens kan utgöra högst 50 procent av de genomsnittliga kostnader som utbildningsanordnaren uppskattar att ordnandet av utbildningen föranleder.

4 b §
Avgifter som tas ut av studerande för utbildning som förbereder för yrkesuppgifter som yrkes- och trafikflygare, som flygledare eller som förare i den spårbundna stadstrafiken

Avgifter som tas ut av studerande för i 8 § 1 mom. 2 punkten i lagen om yrkesutbildning avsedd utbildning som förbereder för yrkesuppgifter som yrkes- och trafikflygare, som flygledare eller som förare i den spårbundna stadstrafiken kan utgöra högst 25 procent av de genomsnittliga kostnader som utbildningsanordnaren uppskattar att ordnandet av utbildningen föranleder.

4 c §
Bestämmande av avgifter

Avgifter som tas ut av studerande enligt 4, 4 a och 4 b § ska bestämmas på lika grunder.

5 §
Avgifter för höjning av vitsord

För höjning av vitsord i ett betyg över avlagd examen som avses i 57 § i lagen om yrkesutbildning eller över genomförd handledande utbildning som avses i 58 § i den lagen kan en avgift tas ut till ett belopp av högst 150 euro.

6 §
Avgifter för läromedel och förnödenheter

Om en anordnare av gymnasieutbildning eller en i lagen om yrkesutbildning avsedd anordnare av yrkesinriktad grundexamensutbildning eller handledande utbildning ger studeranden de läroböcker som studierna förutsätter eller andra läromedel avsedda för studerandens personliga bruk eller redskap, maskiner, anordningar, material och andra förnödenheter avsedda för personligt bruk, som studeranden efter slutförd utbildning får behålla, kan utbildningsanordnaren ta ut en avgift för dem motsvarande högst de verkliga anskaffnings- och produktionskostnaderna. Om studeranden skaffar sig nämnda läromedel och förnödenheter på annat sätt, kan de avgifter som avses i detta moment inte tas ut av honom eller henne.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 5 oktober 2017

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Anna Kankaanpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.