441/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring och temporär ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning (359/2014) 15 §, sådan den lyder i förordning 238/2017, samt

fogas till 9 §, sådan den lyder i förordning 238/2017, temporärt ett nytt 4 mom. och till förordningen en ny 23 §, i stället för den 23 § som upphävts genom förordning 172/2016, som följer:

9 §
Verksamhetsområde

Till uppgifterna för avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik hör dock inte de uppgifter inom gymnasiereformen som anges i 23 §.

15 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för kultur- och konstpolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) konst,

2) kultur,

3) kulturarvet,

4) det allmänna biblioteksväsendet,

5) statsgaranti för konstutställningar, konstnärs- och journalistpensioner,

6) upphovsrätt,

7) främjande av likställdhet och kulturell mångfald,

8) ärenden som gäller den evangelisk-lutherska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund samt andra religionsfrihetsärenden och det allmänna ordnandet av begravningsväsendet,

9) ärenden som gäller den grundläggande konstundervisningen och beredningen av de anslagför den grundläggande konstundervisningen som tagits upp under moment 29.10.20 och 29.10.30 i statsbudgeten och av grunderna för dessa anslag samt ärenden som anknyter till statsandelar och statsunderstöd för grundläggande konstundervisning,

10) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultat- och målstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, digitala samlingar och tjänster, ärenden som gäller stärkande av kunskapsunderlaget, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

I beredningen av ärenden som hör till kultur- och konstpolitiska avdelningen ska man beakta de uppgifter och befogenheter som ankommer på de samarbetsgrupper som det föreskrivs om i 7 kap.

Kultur- och konstpolitiska avdelningen har även i uppgift att inom sitt verksamhetsområde se till de allmänna förutsättningarna för konst och kultur samt den strategiska utvecklingen.

23 §
Enheten för gymnasiereformen

Enheten för gymnasiereformen har i uppgift att utveckla gymnasieutbildningen samt förnya den lagstiftning som gäller gymnasieutbildningen och studentexamen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017. Förordningens 9 § 4 mom. och 23 § gäller till och med den 31 december 2018.

Helsingfors den 28 juni 2017

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Överdirektör
Riitta Kaivosoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.