399/2017

Helsingfors den 21 juni 2017

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen (712/2015) 7 § som följer:

7 §
Arealer som inte berättigar till stöd

Vid övervakningen ska det kontrolleras att det på ett skifte inte finns arealer som inte berättigar till stöd. Jordbruksmark som inte har bevarats på det sätt som avses i 6 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) ska vid övervakningen förkastas som areal som inte berättigar till stöd. Även följande områden på skiftena ska förkastas som arealer som inte berättigar till stöd:

1) områden som tillfälligt inte odlas,

2) icke odlade områden,

3) områden som inte uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd.

Utöver de områden som avses i 1 mom. 1 punkten ska jordbruksmark förkastas såsom område som tillfälligt inte odlas, om stödsökanden i sin stödansökan anmält en odlingsväxt för det området och sökandens anmälan vid övervakningen konstateras vara felaktig på grund av att det på skiftet eller på en del av det inte växer någon odlingsväxt.

Avdrag från arealen på områden som tillfälligt inte odlas och icke odlade områden vars areal understiger 0,01 hektar ska endast göras om den sammanlagda arealen på de områden som tillfälligt inte odlas och de icke odlade områdena på jordbruksskiftet är större än den måttavvikelse för mätutrustningen som anges i 5 §.

I 14 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren avsedda landskapselement utgör stödberättigande areal.

Vid övervakningen ska besittningen av skiftet kontrolleras. Om besittningen av skiftet inte kan fastställas, förkastas skiftet.


Denna förordning träder i kraft den 27 juni 2017.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingfors den 21 juni 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.