171/2017

Helsingfors den 24 mars 2017

Lag om ändring av 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (559/1994) 24 a § 2 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag 262/2015, samt

fogas till 24 a § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 312/2011 och 262/2015, en ny 7 punkt som följer:

24 a §
Centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I registret införs följande uppgifter:


6) i fråga om en person som studerar till ett sådant yrke för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som kräver legitimering och mot vilken Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket har riktat en tillsynsåtgärd i form av anmärkning, disciplinär åtgärd eller säkerhetsåtgärd, namn, personbeteckning enligt befolkningsdatasystemet och hemadress samt uppgifter om den ovan avsedda tillsynsåtgärden,

7) uppgift om godkännande som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning enligt 1 § i lagen om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A (170/2017) och om den utbildning som ligger till grund för godkännandet.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

RP 172/2016
ShUB 2/2017
RSv 6/2017

Helsingfors den 24 mars 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.