122/2017

Helsingfors den 23 februari 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015) 3 § 3 punkten, 10 §, 12 § 3 och 4 mom. samt 14 §, sådana de lyder, 3 § 3 punkten och 12 § 3 och 4 mom. i förordning 117/2016, 10 § delvis ändrad i förordning 694/2015 och 14 § i förordning 694/2015, som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) grönträda åkrar som besåtts med frön till ett- eller fleråriga vilt-, landskaps- eller ängsväxter eller vall eller med utsädesblandningar av dessa växter,


10 §
Avslutande av växtligheten på en icke odlad åker som sköts

Växtligheten på en icke odlad åker som sköts kan avslutas antingen kemiskt eller mekaniskt från och med den 1 september. Växtligheten kan avslutas tidigast den 15 juli, om det på åkern sås vallväxter eller växter som ska sås eller planteras på hösten. Eventuell bearbetning och gödsling av åkern ska då ske i samband med sådden eller planteringen.

Om en icke odlad åker som sköts har anmälts såsom en träda som utgör en areal med ekologiskt fokus enligt artikel 46.2 i stödförordningen, får växtligheten med avvikelse från 1 mom. avslutas och bearbetas tidigast den 16 augusti, om det på arealen sås vallväxter eller växter som ska sås eller planteras på hösten. Växtligheten på trädor som utgör arealer med ekologiskt fokus kan då avslutas kemiskt tidigast den 15 juli.

12 §
Skötsel av odlad jordbruksmark

Permanent gräsmark och permanent betesmark får gödslas och brukas för bete på ett ändamålsenligt sätt. Vid behov kan växtligheten förnyas genom bearbetning och sådd av frön från gräsväxter och örtartat foder. Sådden ska ske senast på den dag som anges i 1 mom. Om det på grund av exceptionella väderleksförhållanden enligt 7 § 1 mom. inte är möjligt att så senast på den nämnda dagen, ska sådden ske genast när förhållandena tillåter det. Om permanent betesmark och permanent gräsmark används för betesgång ska markytan huvudsakligen förbli täckt av växtlighet samtidigt som betesgången får medföra jorderosion endast i liten utsträckning. Slåttern ska genomföras vid en sådan tidpunkt och på ett sådant sätt att skyddet för vilda fåglar och däggdjur beaktas.

Jordbrukaren ska gå till väga så att produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd är möjlig. På odlad jordbruksmark ska växtskyddet skötas och spridning av ogräs stoppas med hjälp av växelbruk eller på mekanisk, biologisk eller kemisk väg. Om ingen skörd bärgas från jordbruksmarken ska den växtlighet som produceras på jordbruksmarken hanteras så att det också följande år går att anlägga ett växtbestånd på jordbruksmarken eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

14 §
Bibehållande av landskapselement

Trädgrupper och enstaka träd som är skyddade enligt 29 § 1 mom. 9 punkten i naturvårdslagen (1096/1996) eller 5 § 8 punkten i Ålands landskapsförordning om naturvård (Ålands författningssamling 1998:113) ska bevaras, om de växer på en areal om högst 0,2 hektar antingen på ett basskifte med jordbruksmark, på en dikesren på ett basskifte eller i området mellan angränsande basskiften. Träden får inte beskäras under fåglars häckningstid från den 1 maj till den 30 juni. Dessutom ska sådana naturminnesmärken som avses i 23 § i naturvårdslagen eller i 6 § i Ålands landskapslag om naturvård (Ålands författningssamling 1998:82) bevaras, om de är högst 0,2 hektar stora och finns på ett basskifte, på en dikesren på ett basskifte eller i ett område mellan angränsande basskiften.


Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2017.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549

Helsingfors den 23 februari 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.