1320/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) 7 a § 2 och 3 mom., sådana de lyder, 2 mom. i lag 909/2001 och 3 mom. i lag 1744/2009,

ändras 12 § 1 mom. samt 14 och 19 a §,

sådana de lyder, 12 § 1 mom. i lag 1063/2007 samt 14 och 19 a § i lag 1082/2014, samt

fogas till 52 §, sådan den lyder i lagarna 318/1994 och 783/2016, ett nytt 3 mom. som följer:

12 §

Från den skattepliktiga arvsandelen får

1) arvlåtarens make och den som bestämmelserna om makar tillämpas på enligt 11 § 3 mom. avdra 90 000 euro (makeavdrag),

2) en sådan arvinge i direkt nedstigande led till arvlåtaren som vid dödsfallet var närmast till arv efter arvlåtaren och som då inte hade fyllt 18 år avdra 60 000 euro (minderårighetsavdrag).


14 §

Arvsskatt betalas enligt följande skala i skatteklass I:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns i euro Skatteprocent för den överstigande delen
20 000—40 000 100 7
40 000—60 000 1 500 10
60 000—200 000 3 500 13
200 000—1 000 000 21 700 16
1 000 000— 149 700 19

Arvsskatt betalas enligt följande skala i skatteklass II:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns i euro Skatteprocent för den överstigande delen
20 000—40 000 100 19
40 000—60 000 3 900 25
60 000—200 000 8 900 29
200 000—1 000 000 49 500 31
1 000 000— 297 500 33
19 a §

Gåvoskatt betalas enligt följande skala i skatteklass I:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns i euro Skatteprocent för den överstigande delen
5 000—25 000 100 8
25 000—55 000 1 700 10
55 000—200 000 4 700 12
200 000—1 000 000 22 100 15
1 000 000— 142 100 17

Gåvoskatt betalas enligt följande skala i skatteklass II:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns i euro Skatteprocent för den överstigande delen
5 000—25 000 100 19
25 000—55 000 3 900 25
55 000—200 000 11 400 29
200 000—1 000 000 53 450 31
1 000 000 301 450 33
52 §

En arvsskatt, en skatteförhöjning och en dröjsmålspåföljd som är obetald får innan två år har förflutit från den första förfallodagen för skatten inte drivas in genom utsökning och utifrån dem får en ansökan inte göras om att den skattskyldige ska försättas i konkurs och inte heller uppgifter om dem antecknas i skatteskuldsregistret enligt lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. Lagens 52 § 3 mom. träder dock i kraft den 1 november 2017.

Om skattskyldigheten inträdde innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Lagens 52 § 3 mom. tillämpas dock även när skattskyldigheten inträdde innan lagen trädde i kraft och den första förfallodagen för skatten infaller den 1 november 2017 eller därefter.

De bestämmelser i 7 a § 2 och 3 mom. som gällde när lagen trädde i kraft tillämpas i ett års tid från det att lagen trädde i kraft.

Om en gåva enligt 16 § 1 mom. som givits innan denna lag trädde i kraft ska läggas till boets tillgångar när arvsbeskattning verkställs, ska det belopp som dras av från arvsskatten beräknas enligt 19 a § i denna lag.

Om en gåva enligt 20 § 2 mom. som givits innan denna lag trädde i kraft ska beaktas när gåvoskatten bestäms, ska det belopp som dras av från gåvoskatten för gåvornas sammanlagda belopp beräknas enligt 19 a § i denna lag.

RP 175/2016
RP 245/2016
VaVM 33/2016
RSv 231/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.