1265/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen (568/2007) 11 §, sådan den lyder i lag 84/2016, och

fogas till lagen en ny 75 a § som följer:

11 §
Rätt till ålderspension för den som får arbetslöshetsdagpenning

Den som är född före 1958 och som med stöd av 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar har rätt att vid 62 års ålder få ålderspension utan någon minskning enligt 10 § 2 mom. i denna lag. Den som är född 1958—1961 har motsvarande rätt vid 64 års ålder.

75 a §
Återbetalning av förmåner som utbetalats utan grund efter ett dödsfall

Om Folkpensionsanstalten till en förmånstagares konto i ett penninginstitut utan grund har betalat sådan pension eller annan förmån som hänför sig till tiden efter den månad då förmånstagaren avled, har Folkpensionsanstalten rätt att av penninginstitutet få återbetalning utan dödsboets samtycke och utan återkravsbeslut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016
ShUB 25/2016
RSv 167/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.