1064/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 1 § 2 mom.,

ändras 28 och 29 §, 32 § 2 mom., 67 § och mellanrubriken före 67 §, 78 och 118 § samt 209 b § 3 mom.,

av dem 29 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1218/1994, 1257/1996 och 1392/2010, 32 § 2 mom. sådant det lyder i lag 905/2010, 67 § och mellanrubriken före 67 § sådana de lyder i lag 886/2009, 78 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1486/1994, 118 § sådan den lyder i lag 1486/1994 och 209 b § 3 mom. sådant det lyder i lag 399/2012, samt

fogas till 8 c §, sådan den lyder i lag 686/2010, ett nytt 3 mom., till 32 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 905/2010, ett nytt 4 mom. och till 43 §, sådan den lyder i lag 1486/1994, ett nytt 2 mom., som följer:

8 c §

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dock inte på tjänster som avser maskiner, utrustning eller inventarier som används för en särskild verksamhet som bedrivs på en fastighet.

28 §

Med fastighet avses fast egendom enligt definitionen i artikel 13b i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

29 §

Trots vad som föreskrivs i 27 § ska skatt betalas

1) på försäljning av byggtjänster,

2) på försäljning av rätten att ta mark- och stensubstanser eller av skogsavverkningsrättigheter eller av jakt- eller fiskerätt,

3) i hotell- och campingområdesverksamhet och motsvarande inkvarteringsverksamhet på överlåtelse av nyttjanderätten till rum, campingplatser, stugor och andra motsvarande lokaler,

4) på överlåtelse av tillfällig karaktär av nyttjanderätten till konferens-, utställnings- eller idrottslokaler eller andra motsvarande lokaler,

5) på uthyrning av platser för parkering av fordon,

6) på upplåtelse av hamnar eller flygfält för att användas av fartyg eller luftfartyg,

7) på uthyrning av maskiner och utrustning som har installerats varaktigt i en fastighet,

8) på överlåtelse av nyttjanderätten till förvaringsfack,

9) på upplåtelse av annons- eller reklamplatser på fastigheter och platser för förströelse- eller läskedrycksautomater eller andra liknande anordningar eller spel,

10) på överlåtelse av helhetstjänster som gäller allmän väg eller järnväg till staten.

Med helhetstjänst enligt 1 mom. 10 punkten avses en bygg- och underhållstjänst som gäller allmän väg eller järnväg, för vilken vederlaget bestäms enligt trafikmängd eller annan motsvarande prestationsmängd som beskriver användningen av vägen eller järnvägen (trafikprestation).

32 §

Fastighetens ägare eller innehavare behöver inte betala skatt om lönekostnaderna och socialkostnader för de tjänster som avser fastighetsinnehav som han eller hon utfört under ett kalenderår inte överstiger 50 000 euro.


Tjänster som avser fastighetsinnehav är inte tjänster som avser maskiner, utrustning eller inventarier som används för en särskild verksamhet som bedrivs på en fastighet.

43 §

På försäljning och förmedling av de värdepapper som avses i 1 mom. tillämpas vad som föreskrivs om försäljning och förmedling av fastigheter.

Tjänster som anknyter till fastigheter
67 §

Tjänster som anknyter till en fastighet har sålts i Finland, om fastigheten finns här.

Som tjänster som anknyter till fastigheter betraktas bland annat expert- och fastighetsmäklartjänster, inkvarteringstjänster, beviljande av nyttjanderätt till fast egendom samt byggtjänster.

78 §

Från skattegrunden får dras av

1) års- och omsättningsrabatter, köp- och försäljningsgottgörelser, överskottsåterbäringar samt andra sådana rättelseposter som har beviljats köparen i samband med skattepliktig försäljning,

2) rättelseposter som i samband med skattepliktig försäljning har beviljats köparen till följd av ogiltigförklarande, annullering eller hävning av ett avtal,

3) kreditförlust som hänför sig till försäljning som har uppgivits som skattepliktig,

4) ersättning för återsända förpackningar och transportförnödenheter.

Ett senare influtet belopp som dragits av enligt 1 mom. 3 punkten såsom kreditförlust ska läggas till skattegrunden.

Det belopp som avses i 1 och 2 mom. inkluderar inte skattens andel.

118 §

Om säljaren krediterar köparen med de belopp som avses i 78 § 1 mom. 1 eller 4 punkten eller 78 a §, ska den avdragna skatten rättas i motsvarande mån.

Om ett avtal har ogiltigförklarats, annullerats eller hävts efter det att avdraget för en anskaffning har gjorts, ska den avdragna skatten rättas.

209 b §

Vid försäljning som avses i 1 och 2 mom. ska säljaren ge köparen en faktura också för

1) förskottsbetalningar, dock inte då de gäller gemenskapsintern varuförsäljning,

2) rättelseposter och ersättningar som avses i 78 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten samt 78 a §, om de inte har beaktats i tidigare fakturor.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Denna lag tillämpas när skattskyldigheten har uppkommit efter lagens ikraftträdande, om inte något annat föreskrivs nedan.

Om en byggtjänst som inte är slutförd vid lagens ikraftträdande ska beskattas som tagande i eget bruk av en tjänst när lagen har trätt i kraft och enligt de bestämmelser som gällde tidigare ska beskattas som försäljning av varor eller tjänster, ska för tjänsten betalas skatt i enlighet med bestämmelserna om tagande i eget bruk. Skyldigheten att betala skatt uppkommer den månad då lagen träder i kraft till den del en byggtjänst tas i eget bruk före lagens ikraftträdande.

På de i 15 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen avsedda förskottsbetalningar som influtit eller betalats före lagens ikraftträdande och gäller en byggtjänst som när lagen har trätt i kraft ska beskattas som tagande i eget bruk av en tjänst och som enligt de bestämmelser som gällde tidigare skulle ha beskattats som försäljning av varor eller tjänster ska dock de bestämmelser tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

Om inte något annat föreskrivs nedan ska denna lag tillämpas när en fastighet överlåts eller dess användning ändras på det sätt som avses i 120 § i mervärdesskattelagen efter det att denna lag har trätt i kraft.

Avdraget för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering justeras inte i fråga om maskiner, utrustning eller inventarier som används för en på en fastighet bedriven särskild verksamhet och som anskaffats före 2016.

När avdraget för den skatt som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering, efter det att denna lag har trätt i kraft justeras i fråga om maskiner, utrustning eller inventarier som används för en på en fastighet bedriven särskild verksamhet och som anskaffats 2016

1) ska som den i 121 d § 1 mom. i mervärdesskattelagen avsedda andelen av den ursprungliga användning som berättigar till avdrag betraktas andelen av den användning som berättigar till avdrag under det år som föregår lagens ikraftträdande,

2) ska som den skatt som ingår i en anskaffning betraktas den i 121 d § 2 mom. i mervärdesskattelagen avsedda skatt som ingår i en anskaffning eller den lägre skatt som beräknats på basis av det sannolikt överlåtelsepriset för maskiner, utrustning eller inventarier vid tidpunkten för lagens ikraftträdande.

RP 110/2016
FiUB 13/2016
RSv 130/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.