1038/2016

Helsingfors den 29 november 2016

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 3 och 15 a § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning (4/2013) 3 § 2 mom. 5 punkten och 3 mom. samt 15 a §, sådana de lyder i förordning 451/2015, som följer:

3 §
Ansökningsmål inom utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan studerande antas till utbildningar för följande kompetensområden inom grundexamina:


5) i grundexamen inom mediebranschen kompetensområdet för audiovisuell kommunikation, kompetensområdet för publikationsproduktion och kompetensområdet för tryckeriproduktion,


Studerande kan även antas till av utbildningsanordnaren angivna, andra än i 1 och 2 mom. avsedda ansökningsmål inom utbildningarna för grundexamen inom hantverk och konstindustri, grundexamen i visuell framställning, grundexamen i dans, grundexamen i musik, grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen samt grundexamen inom mediebranschen.


15 a §
Antagning av studerande på basis av inträdes- eller lämplighetsprov

Utbildningsanordnaren får besluta att antagningen av studerande till utbildning som leder till grundexamen inom hantverk och konstindustri, grundexamen i visuell framställning, grundexamen i dans, grundexamen i musik, grundexamen inom cirkusbranschen, grundexamen i flygplansmekanik, grundexamen inom mediebranschen eller grundexamen i idrott sker på basis av utbildningsanordnarens eget inträdes- eller lämplighetsprov. I detta fall tillämpas inte 4 §, 5 § 2 och 4 mom., 7—14 §, 15 § 2 mom. och inte 22 och 23 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

Denna förordning tillämpas vid antagning av studerande till utbildning som börjar den 1 augusti 2017 eller därefter. På utbildning som inleds före nämnda tidpunkt tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 29 november 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringssekreterare
Antti Randell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.