455/2016

Helsingfors den 16 juni 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) 8, 9 och 16 §, 17 § 1 mom. och 19 § 2 mom., av dem 9 § sådan den lyder i förordning 1437/2015 samt 17 § 1 mom. och 19 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 130/2016, som följer:

8 §
Regionala tak för grundstöd

Det tak för grundstöd som avses i artikel 22.2 i stödförordningen fördelas regionalt på de i 4 § avsedda stödområdena i enlighet med hur stödrättigheterna riktats regionalt.

De årliga regionala taken för stödområdena är följande:

2015 2016 2017 2018 2019
stödområde miljonereuro
AB 134,20 133,00 133,00 133,20 133,30
C 132,60 132,10 132,20 132,30 132,40
9 §
Värdet på stödrättigheter

Utifrån stödrättigheterna kan det årligen beviljas regionalt enhetligt stöd som uppgår till högst följande belopp enligt stödområde och per stödberättigande hektar:

2015 2016 2017 2018 2019
stödområde euro
AB 118,05 121,50 123,60 123,70 125,70
C 101,53 109,70 110,50 110,60 111,30
16 §
Regionala tak för förgröningsstöd

De regionala taken för förgröningsstöd är med beaktande av det nationella taket enligt bilaga II till stödförordningen följande:

2015 2016 2017 2018 2019
stödområde miljonereuro
AB 78,97 78,98 79,00 79,08 79,17
C 78,03 78,04 78,05 78,14 78,22
17 §
Belopp av förgröningsstöd per hektar

Åren 2015 och 2016 beviljas förgröningsstöd till följande belopp enligt stödområde och per hektar:

2015 2016
stödområde euro euro
AB 74,54 74,50
C 65,11 65,30

19 §
Belopp av stöd till unga jordbrukare

Stöd till unga jordbrukare beviljas åren 2015 och 2016 till följande belopp per hektar med beaktande av det nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen:

år euro
2015 50,78
2016 50,00

Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 16 juni 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsråd
Katri Valjakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.