407/2016

Helsingfors den 3 juni 2016

Lag om ändring av 6 kap. i kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen (1054/1993) 6 kap. 23 § samt rubriken för 40 § och 40 § 2 mom., sådana de lyder i lag 1008/2012, samt

fogas till 6 kap. nya 24 a och 52 a § som följer:

6 kap.

Personal

23 §
Förande av matrikel

Arbetsgivaren kan föra matrikel över tjänsteinnehavarna och arbetstagarna. Domkapitlet för matrikel över stiftets präster och lektorer.

På registrering, användning och avförande av uppgifter som antecknas i matrikeln tillämpas matrikellagen (1010/1989).

24 a §
Utlämnande av uppgifter

På utlämnande av uppgifter som gäller tjänsteinnehavare eller arbetstagare tillämpas 6—9 § i matrikellagen.

40 §
Tjänst- och arbetsledighet

En tjänsteinnehavare och en arbetstagare har rätt att i enlighet med 80 och 81 § i kommunallagen (410/2015) få ledigt från arbetet för att sköta kommunala förtroendeuppdrag.


52 a §
Sysselsättningsledighet och arbetsgivarens anmälningsskyldighet

Tjänsteinnehavare har samma rätt till sysselsättningsledighet som arbetstagare har enligt arbetsavtalslagen.

Arbetsgivarens skyldighet att meddela arbets- och näringsbyrån om uppsägning av en tjänsteinnehavare av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker samt skyldighet att meddela tjänsteinnehavaren om dennes rätt till en sysselsättningsplan bestäms enligt arbetsavtalslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

Lagens 6 kap. 40 § 2 mom. ska tillämpas från och med början av mandattiden för det fullmäktige som väljs i kommunen år 2017. Därförinnan tillämpas på förtroendevalda bestämmelserna i det 6 kap. 40 § 2 mom. som gällde vid lagens ikraftträdande.

RP 47/2016
FvUB 6/2016
RSv 53/2016

Helsingfors den 3 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.