382/2016

Helsingfors den 19 maj 2016

Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016—2018 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c § i lagen om statsbudgeten (423/1988), av dem den sistnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 689/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas denna förordning på ansökan, beviljande, betalning och användning av sådant understöd (stöd) för främjande av återvinning av näringsämnen i biomassa som avses i statsbudgeten.

På stödet tillämpas också kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den allmänna gruppundantagsförordningen). På stöd som gäller åtgärder för produktion av förnybar energi tillämpas emellertid kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (stöd av mindre betydelse).

2 §
Målet med stödet

Målet med stödet är att främja bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktion och produktutveckling av återvinningsgödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa, inklusive åtgärder som hänför sig till produktion av förnybar energi som en del av det understödda projektet.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) biomassa den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk, bland annat material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, skogsbruk och därmed förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, samt biogaser och den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

2) återvinning av näringsämnen återvinningsförfarande genom vilket biomassa upparbetas till produkter, material eller ämnen, inklusive förberedelse för återanvändning och upparbetning av organiskt material men inte energiåtervinning eller upparbetning till material som ska användas som bränsle eller fyllmaterial,

3) förnybar energi energi från icke-fossila energikällor,

4) forsknings- och utvecklingsverksamhet industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudier samt kombinationer av dessa,

5) materiella tillgångar tillgångar i form av mark, byggnader och anläggningar, maskiner och utrustning,

6) immateriella tillgångar patent, licenser och andra immateriella rättigheter samt know-how,

7) små- och medelstora företag företag som definieras i artikel 2 i bilaga 1 till den allmänna gruppundantagsförordningen,

8) stora företag sådana företag som inte avses i 7 punkten,

9) faktiskt samarbete sådant faktiskt samarbete som avses i artikel 2.90 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

Med industriell forskning avses planerad forskning eller kritisk analys, som syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster, eller för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster. Industriell forskning omfattar skapandet av komponenter som utgör delar av komplexa system, och kan inbegripa byggande av prototyper i laboratoriemiljö eller i en miljö med simulerade gränssnitt till befintliga system. Dessutom kan industriell forskning omfatta pilotverksamhet, om detta är nödvändigt för den industriella forskningen, särskilt för allmän teknikvalidering.

Med experimentell utveckling avses att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och färdigheter då syftet är att utarbeta nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Experimentell utveckling kan också inbegripa verksamheter som syftar till konceptuell definition, planering och dokumentation av nya produkter, processer eller tjänster. Experimentell utveckling kan inbegripa utformning av prototyper, demonstration, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden, där det primära syftet är att göra ytterligare tekniska förbättringar på de produkter, processer eller tjänster som ännu inte är fasta. Experimentell utveckling kan omfatta utveckling av en kommersiellt användbar prototyp eller ett pilotarbete som är den slutliga kommersiella produkten och som är alltför dyr att producera för att endast användas för demonstration och utvärdering. Experimentell utveckling inbegriper inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter även om dessa ändringar kan innebära förbättringar.

Med genomförbarhetsstudie avses utvärdering och analys av potentialen för ett projekt som syftar till att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och rationellt avslöja projektets starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt att identifiera de resurser som krävs för att genomföra det, och slutligen utsikterna för att projektet blir en framgång.

Med processinnovation avses genomförande av en ny eller väsentligt förbättrad produktions- eller framtagningsmetod, inklusive betydande förändringar av teknik, utrustning eller programvara. Detta inbegriper inte smärre förändringar eller förbättringar, förbättrade produktions- eller tjänstemöjligheter genom att tillverknings- eller logistiksystem införs som i hög grad liknar dem som redan används, upphörande med en process, finansiering i efterhand eller utvidgning av kapitalet, förändringar som uteslutande beror på ändrade faktorpriser, kundrelaterad anpassning av produktionen, lokalisering, regelbundna säsongsanpassningar eller andra cykliska anpassningar, inte heller handel med nya eller väsentligt förbättrade produkter.

Med organisationsinnovation avses genomförande av en ny organisationsmetod i ett företags affärsmetoder, arbetsplatsorganisation eller förbindelser utåt, men inte ändringar som baseras på organisationsmetoder som redan används inom företaget, ändrad ledningsstrategi, sammanslagningar och förvärv, upphörande med en process, finansiering i efterhand eller utvidgning av kapitalet, förändringar som uteslutande beror på ändrade faktorpriser, kundrelaterad anpassning av produktionen, lokalisering, regelbundna säsongsanpassningar eller andra cykliska anpassningar samt handel med nya eller väsentligt förbättrade produkter.

4 §
Projekt som kan stödjas

Stöd kan beviljas för

1) forsknings- och utvecklingsverksamhet som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa,

2) innovationsverksamhet som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa samt processinnovation och organisationsinnovation som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa,

3) investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa, och då i första hand sådana som är nya och oprövade med avseende på utvecklingen av branschen och där det inte är fråga om optimering eller utvidgning av redan befintlig teknologi.

Stöd beviljas emellertid inte för investeringar som avses i 1 mom. 3 punkten och gäller återvinning av näringsämnen i biomassa som producerats av företag som stödmottagaren äger.

Stöd kan dessutom beviljas för åtgärder som gäller produktion av förnybar energi och har nära samband med och förverkligas som en del av verksamhet som avses i 1 mom.

Stöd kan beviljas inom ramen för de medel som anvisats i statsbudgeten till utgången av 2018. Vid valet av åtgärder som ska stödjas iakttas de urvalsgrunder som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt.

5 §
Stödmottagare

Stöd kan beviljas små och medelstora företag.

Stöd för processinnovation eller organisationsinnovation som gäller återvinning av näringsämnen kan även beviljas stora företag. I så fall förutsätts det att det stora företaget har faktiskt samarbete med små och medelstora företag och att de små och medelstora företagens andel av de totala stödberättigande kostnaderna för samarbetsprojektet är minst 30 procent.

Stöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet kan beviljas privaträttsliga och offentligrättsliga sammanslutningar.

Stöd för åtgärder som hänför sig till produktion av förnybar energi kan endast beviljas små- och medelstora företag.

6 §
Allmänna villkor och begränsningar för beviljande av stöd

Stöd kan endast beviljas för verksamhet eller investeringar som har inletts efter det att stödansökan blivit anhängig.

I artikel 8 i den allmänna gruppundantagsförordningen föreskrivs det om kumulering av stöd. Bestämmelser om kumulering som gäller åtgärder i anslutning till produktion av förnybar energi finns i artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Stöd beviljas inte ett i artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen avsett företag i svårigheter. Stöd beviljas inte heller om stödmottagaren är föremål för ett i artikel 1.4 i den allmänna gruppundantagsförordningen avsett betalningskrav på grundval av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Om det projekt som stöds inbegriper byggnadsinvesteringar, är en förutsättning för beviljande av stöd att stödmottagaren ser till att objektet är försäkrat på behörigt sätt tills hela stödet har betalats ut.

7 §
Inledande av en verksamhet eller en investering

En verksamhet eller en investering anses ha inletts

1) när den som genomför projektet skriver under ett avtal om genomförandet av projektet som inte kan återkallas, ingår ett upphandlingsavtal eller annat avtal som gäller genomförandet av projektet, utan att ingå ett avtal betalar kostnader som hänför sig till projektet eller ingår ett serviceavtal, eller

2) när byggarbeten som hänför sig till en investering påbörjas eller den första förpliktande förbindelsen att beställa utrustning eller någon annan förbindelse som leder till att investeringen inte kan återkallas ingås, beroende på vilketdera som sker tidigare.

Markköp samt anskaffning av tillstånd och utförande av genomförbarhetsstudier och andra förberedande arbeten anses inte som inledande av en verksamhet eller en investering.

8 §
Stödberättigande kostnader för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Stöd kan beviljas för följande kostnader för forsknings- och utvecklingsverksamhet:

1) personalkostnader i den omfattning som personalen arbetar med projektet,

2) kostnader för instrument och utrustning i den utsträckning och under den tid som de används för projektet,

3) kostnader för byggnader och mark i den utsträckning och under den tid som de används för projektet,

4) kostnader för kontraktsforskning, kunskap och patent som köps eller hyrs in från externa källor på marknadsmässiga villkor samt kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster då tjänsterna använts uteslutande för forskningsverksamheten,

5) andra allmänna omkostnader och andra driftskostnader, inklusive kostnader för materiel, förrådsartiklar och liknande produkter, som uppkommit som direkt följd av ett projekt.

De stödberättigande kostnaderna för genomförbarhetsstudier ska vara kostnaderna för studien, såsom kostnader för köpta tjänster och löner samt andra nödvändiga och behövliga kostnader.

Om instrument och utrustning som avses i 1 mom. 2 punkten inte används för projektet under hela livscykeln, anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets livscykel, beräknade på grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper, vara stödberättigande.

I fråga om byggnader som avses i 1 mom. 3 punkten anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets livscykel, beräknade på grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper, vara stödberättigande. I fråga om mark som avses i 1 mom. 3 punkten är kostnader för överlåtelse på affärsmässiga villkor eller faktiska kapitalkostnader stödberättigande.

9 §
Stödberättigande kostnader för innovation

Stöd kan beviljas för följande kostnader för innovationsverksamhet:

1) kostnader för att anskaffa, validera och försvara immateriella tillgångar,

2) kostnader för högkvalificerad personal från en organisation för forskning och kunskapsspridning eller ett stort företag som tillfälligt anställs för forskning, utveckling och innovation i en nyinrättad funktion inom det stödmottagande företaget och som inte ersätter annan personal,

3) kostnader för innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster.

10 §
Stödberättigande kostnader för processinnovation eller organisationsinnovation

Stöd kan beviljas för följande kostnader för processinnovation och organisationsinnovation:

1) personalkostnader,

2) kostnader för instrument, utrustning, byggnader och mark i den utsträckning och under den tid som de används för projektet,

3) kostnader för kontraktsforskning, kunskap och patent som köps eller hyrs in från externa källor på marknadsmässiga villkor,

4) andra allmänna omkostnader och andra driftskostnader, inklusive anskaffningskostnader för materiel, förrådsartiklar och liknande produkter som uppkommit som direkt följd av ett projekt.

11 §
Stödberättigande kostnader för investering

Stödberättigande kostnader för investering är de behövliga och skäliga extra kostnader som orsakas av en sådan investering som leder till bättre eller effektivare återvinningsåtgärder jämfört med en traditionell återvinningsprocess med motsvarande kapacitet som skulle skapas utan stöd.

12 §
Kostnader som inte omfattas av stödet

Stöd beviljas inte för

1) kostnader för en anskaffning som gjorts hos sökanden, dennes familjemedlem, ett företag som sökanden eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i eller hos en person som innehar en ledande ställning i sökandens företag eller hos en närstående part till det företag som är föremål för stöd,

2) mervärdesskatt, om den inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden och sökanden lägger fram en utredning om att det inte är möjligt att få tillbaka mervärdesskatten i form av avdrag eller återbäring,

3) räntor, provisioner och överlåtelseskatt eller andra kostnader för finansiering av en investering eller av någon annan åtgärd,

4) kostnader som inte kvarstår som slutlig utgift för sökanden på grund av återbetalning, gottgörelse eller någon annan motsvarande orsak,

5) kostnader som föranleds av annan regelbunden verksamhet som sökanden normalt bedriver eller därtill anknuten PR-verksamhet än projektets genomförande,

6) löner och arvoden till den del de överstiger beloppet av de löner och arvoden som allmänt betalas till den som utför motsvarande uppgifter, inte heller andra kostnader för avlöning än lagstadgade kostnader eller kostnader som följer av kollektivavtal som är förpliktande för arbetsgivaren,

7) resekostnader till den del de överstiger det belopp som ersätts i enlighet med det statliga resereglemente som gäller vid tidpunkten för resan.

13 §
Stödets belopp i fråga om forsknings- och utvecklingsverksamhet

I fråga om forsknings- och utvecklingsverksamhet är stödets andel inklusive annat offentligt stöd högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för industriell forskning, högst 25 procent av de stödberättigande kostnaderna för experimentell utveckling och högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för genomförbarhetsstudier.

Stödnivåerna för industriell forskning och experimentell utveckling får höjas så att stödet tillsammans med annat offentligt stöd utgör högst 80 procent av de stödberättigande kostnaderna på följande sätt:

1) med 10 procentenheter för medelstora företag och 20 procentenheter för små företag,

2) med 15 procentenheter, om ett av följande villkor är uppfyllt:

a) projektet omfattar faktiskt samarbete mellan företag av vilka minst ett är ett litet eller medelstort företag, eller genomförs i Finland och en annan medlemsstat eller i Finland och en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och inget enda företag står för mer än 70 procent av de stödberättigande kostnaderna, eller projektet omfattar faktiskt samarbete mellan ett företag och en eller flera organisationer för forskning och kunskapsspridning, om de sistanämnda står för minst 10 procent av de stödberättigande kostnaderna och har rätt att offentliggöra sina egna forskningsresultat,

b) resultaten av forskningsprojektet får omfattande spridning genom konferenser, offentliggörande, öppna databaser eller gratis eller öppen programvara.

Stödnivåerna för genomförbarhetsstudier får höjas med 10 procentenheter för medelstora företag och med 20 procentenheter för små företag.

14 §
Stödets belopp i fråga om innovation

I fråga om innovationsverksamhet är stödets andel inklusive annat offentligt stöd högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

15 §
Stödets belopp i fråga om processinnovation och organisationsinnovation

I fråga om stöd som beviljas för processinnovation eller organisationsinnovation är stödets andel av de stödberättigande kostnaderna inklusive annat offentligt stöd högst 50 procent för små och medelstora företag och högst 15 procent för stora företag.

16 §
Stödets belopp i fråga om investeringar

I fråga om stöd för investeringar som beviljas små och medelstora företag är stödets andel inklusive annat offentligt stöd högst 35 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stödnivån får höjas med 20 procentenheter för stöd till små företag och med 10 procentenheter för stöd till medelstora företag.

17 §
Stöd för åtgärder som gäller produktion av förnybar energi

Stöd för sådana åtgärder som avses i 4 § 3 mom. kan beviljas endast som stöd av mindre betydelse.

Sådana kostnader för forsknings- och utvecklingsverksamhet samt innovation som avses i 8–10 § är stödberättigande kostnader. I fråga om investering är de behövliga och skäliga kostnader som föranleds av fysiska investeringar stödberättigande kostnader.

På stödets belopp tillämpas 13—16 §.

18 §
Ansökan om stöd

En ansökningstid kan bestämmas för ansökan om stöd.

Ansökan lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Ansökan ska lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen innan innovationsverksamheten eller investeringen påbörjas.

19 §
Stödansökan

Stödet ska sökas på en blankett som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

I stödansökan ska åtminstone följande uppgifter uppges:

1) företagets namn, företags- eller organisationsnummer, sökandens namn och kontaktinformation,

2) uppgifter om de delaktiga i projektet som man känner till vid ansökningstidpunkten, om dem som ansvarar för genomförandet och finansieringen och om eventuella avtalsarrangemang,

3) företagets storlekskategori,

4) affärsplan eller projektplan,

5) beskriving av projektet,

6) platsen för projektet,

7) utredning om hur projektet främjar de mål som avses i 2 §,

8) den beräknade tiden för genomförandet av projektet,

9) kostnadsförslag och finansieringsplan för projektet,

10) den primära grunden för stöd för projektet enligt 4 § 1 mom.,

11) det stödbelopp som söks,

12) uppgifter om andra offentliga stöd som sökts eller beviljats för projektet, inbegripet stöd som beviljas av Europeiska unionen,

13) vid ansökan om stöd av mindre betydelse uppgifter om stöd av mindre betydelse som beviljats sökanden under det pågående skatteåret och de två föregående skatteåren.

20 §
Myndighetstillstånd

Om myndighetstillstånd krävs för genomförandet av ett projekt, är ett villkor för beviljandet av stöd att ett lagakraftvunnet tillstånd läggs fram.

Trots bestämmelserna i 1 mom. får stödet av grundad anledning beviljas utan att tillståndet vunnit laga kraft, men då förutsätts det att det till stödbeslutet fogas ett villkor om att det lagakraftvunna tillståndet ska läggas fram i samband med den första ansökan om utbetalning eller senast före utbetalningen av den sista stödposten.

Undantaget i 2 mom. tillämpas inte på miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014). Det tillämpas inte heller på tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999), om inte stödsökanden fått rätt att påbörja arbeten enligt 144 § i den lagen.

I 31 § i miljöskyddslagen finns bestämmelser om verksamhet av försöksnatur för vilken det inte behövs miljötillstånd.

21 §
Beviljande av stöd och stödbeslut

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljande av stöd.

Innan en stödansökan avgörs kan närings-, trafik- och miljöcentralen begära expertutlåtanden om projektet, om detta behövs för bedömningen av huruvida villkoren för beviljande av stöd är uppfyllda. Ansökningar som uppfyller villkoren för stöd bedöms och avgörs i enlighet med de urvalsgrunder som avses i 4 § 4 mom.

För ett projekt som understöds fastställs i stödbeslutet en tid för genomförandet av projektet på högst tre år. Tiden ska fastställas så att projektet kan genomföras och stödet betalas ut inom en bestämd tid.

I stödbeslutet kan närmare villkor och begränsningar anges för användningen och utbetalningen av stödet.

22 §
Utbetalning av stöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om utbetalning av stödet, om avbrytande av betalningen av stöd och om återkrav på det sätt som anges i statsunderstödslagen.

Till ansökan om utbetalning av stöd ska det fogas uppgifter som är nödvändiga för utbetalningen och en specifikation om de verifierade utgifterna för projektet samt en rapport om hur projektet framskrider.

Stödet betalas i efterskott på basis av projektets framskridande och de faktiska betalda kostnaderna i sådana poster som fastställts i stödbeslutet. Ansökan om betalning av den första posten ska innehålla en redogörelse för den totala finansieringen av projektet.

Den sista posten av stödet betalas inte förrän projektet har slutförts. Ansökan om utbetalning av den sista posten (slutredovisning) ska lämnas inom tre månader från det att projektet har slutförts. Slutredovisningen ska åtföljas av ett utlåtande från en sådan revisor som avses i 2 § i revisionslagen (1141/2015). Då den myndighet som beviljat stödet har godkänt slutredovisningen betalar myndigheten den sista betalningsposten och fastställer samtidigt det slutliga stödbeloppet.

23 §
Uppgifter om och övervakning av stöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska följa hur det understödda projektet genomförs och vidta nödvändiga åtgärder om projektet inte framskrider enligt villkoren i stödbeslutet. I artikel 12 i den allmänna gruppundantagsförordningen föreskrivs det om övervakning av stödet.

Stödmottagaren ska lämna uppgifter om hur åtgärden har genomförts.

24 §
Användnings- och överlåtelsebegränsningar som gäller egendomen

Egendom som varit föremål för investeringsstöd ska användas för det ändamål som anges i stödbeslutet under två år från det att den sista stödposten betalats ut och under den tiden får inte egendomen överlämnas till någon annan eller överlåtas i någon annans ägo eller besittning.

Av särskilda skäl kan den som beviljat stödet på ansökan bevilja undantag från de användnings- och överlåtelsebegränsningar som anges i 1 mom.

25 §
Stödmottagarens bokföringsskyldighet

Stödmottagaren ska bokföra projektet enligt bokföringslagen (1336/1997) med hjälp av ett eget kostnadsställe eller på något annat sätt så att användningen av stödet kan övervakas utan svårighet. Stödmottagaren ska bevara alla verifikat som hänför sig till genomförandet av projektet i enlighet med bokföringslagen.

26 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2016 och gäller till och med den 31 december 2020.

Helsingfors den 19 maj 2016

Jordbruks- och
miljöminister Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.