172/2016

Helsingfors den 14 mars 2016

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

upphävs i undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning (359/2014) 23 §, sådan den lyder i förordning 352/2015,

ändras 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 31, 32, 37, 47, 48, 55 a, 56 och 58 §,

av dem 9, 11, 13 och 15 § sådana de lyder i förordning 855/2015 samt 20, 37, 47, 55 a och 56 § sådana de lyder i förordning 352/2015, samt

fogas till förordningen en ny 8 a § och en ny 8 b § som följer:

3 §
Styrningen av förvaltningsområdet

Mellan ministeriet och ämbetsverk samt inrättningar inom förvaltningsområdet tillämpas resultatstyrning.

Resultatmålen för de ämbetsverk och inrättningar som hör till en avdelnings verksamhetsområde godkänns av avdelningens chef på föredragning av chefen för respektive ansvarsområde eller av en tjänsteman som är direkt underställd avdelningens chef. Resultatmålen för ämbetsverk och inrättningar som hör till verksamhetsområdet för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna godkänns av chefen för ifrågavarande enhet.

6 §
Avdelningens ledningsgrupp

Avdelningen har en ledningsgrupp som har till uppgift att behandla ärenden som är betydande för avdelningens verksamhet. Till avdelningens ledningsgrupp kallar avdelningschefen cheferna för respektive ansvarsområden och grupper samt ett behövligt antal andra tjänstemän.

3 kap.

Avdelningar och verksamhetsenheter utanför avdelningarna

8 a §
Avdelningarnas interna organisation

En avdelning kan indelas i ansvarsområden. Därtill kan man av särskild anledning bilda grupper vid en avdelning. Om avdelningens interna organisation och fördelning av uppgifter bestäms i avdelningens interna arbetsordning som fastställts av avdelningschefen.

Chef för avdelningen är en överdirektör och chef för ansvarsområdet är en direktör eller någon annan tjänsteman. Chef för gruppen är en tjänsteman som ministern utsett till uppdraget för högst fyra år i sänder. Den tjänsteman som fungerar som chef för ansvarsområdet har rätt att använda titeln direktör, och den tjänsteman som fungerar som chef för gruppen har rätt att använda titeln gruppchef.

8 b §
Den interna organisationen för verksamhetsenheterna utanför avdelningarna

Vid en verksamhetsenhet utanför avdelningarna kan av särskild anledning bildas grupper. Om enhetens interna organisation fördelning av uppgifter kan bestämmas i en arbetsordning som fastställs av chefen för enheten.

Chef för gruppen är en tjänsteman som ministern utsett till uppdraget för högst fyra år i sänder. Den tjänsteman som fungerar som chef för gruppen har rätt att använda titeln gruppchef.

9 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik hör följande sektorer:

1) förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, övrig allmän-bildande utbildning, den morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) samt småbarnspedagogik,

2) fritt bildningsarbete,

3) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

Avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik har även i uppgift att i fråga om den utbildning som hör till verksamhetsområdet se till de allmänna förutsättningarna, den strategiska utvecklingen, planeringen av utbildning och prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

11 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för yrkesutbildning hör följande sektorer:

1) grundläggande yrkesutbildning,

2) yrkesinriktad tilläggsutbildning,

3) läroavtalsutbildning,

4) systemet med fristående examina,

5) språkexamina,

6) särskilda yrkesläroanstalter,

7) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

Avdelningen för yrkesutbildning har även i uppgift att i fråga om den utbildning som hör till verksamhetsområdet se till de allmänna förutsättningarna, den strategiska utvecklingen, planeringen av utbildning samt prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

13 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för högskole- och forskningspolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) universitetsundervisning,

2) yrkeshögskoleundervisning,

3) vetenskaplig forskning,

4) arkivväsendet,

5) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och statlig finansiering och andra understöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen har även i uppgift att i fråga om den utbildning och vetenskaplig forskning som hör till verksamhetsområdet se till de allmänna förutsättningarna, den strategiska utvecklingen, planeringen av utbildning samt prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

15 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för kultur- och konstpolitiska avdelningen hör följande sek-torer:

1) konst,

2) kultur,

3) kulturarvet,

4) det allmänna biblioteksväsendet,

5) statsgaranti för konstutställningar, konstnärs- och journalistpensioner,

6) upphovsrätt,

7) främjande av likställdhet och kulturell mångfald,

8) ärenden som gäller den evangelisk-lutherska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund samt andra religionsfrihetsärenden och det allmänna ordnandet av begravningsväsendet,

9) lagstiftningen om avkastningen av vinsten av penninglotterier samt tippnings- och vadslagningsspel,

10) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultat- och målstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, digitala samlingar och tjänster, ärenden som gäller stärkande av kunskapsunderlaget, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

Kultur- och konstpolitiska avdelningen har även i uppgift att inom sitt verksamhetsområde se till de allmänna förutsättningarna för konst och kultur samt den strategiska utvecklingen.

17 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) idrott och samordnande av idrottspolitik inom statsförvaltningen,

2) ungdomsarbete och ungdomspolitik,

3) studiestöd,

4) främjande av likställdhet och kulturell mångfald,

5) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultat- och målstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller stärkande av kunskapsunderlaget och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till enhetens verksamhetsområde.

Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen har även i uppgift att inom sitt verksamhetsområde se till de allmänna förutsättningarna för idrott och ungdomsarbete samt den strategiska utvecklingen. Därtill svarar avdelningen i samråd för övriga avdelningar och enheter för ärenden som gäller medborgarsamhället.

20 §
Förvaltningsenheten

Till verksamhetsområdet för förvaltningsenheten hör följande sektorer:

1) förvaltningen av ministeriet och dess förvaltningsområde om inte ärendet hör till en annan verksamhetsenhets ansvarsområde,

2) ministeriets personalförvaltning och personalpolitik,

3) tjänste- och kollektivavtalsverksamhet som gäller utbildnings- och forskningsförvaltningen samt Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO,

4) utvecklingen och samordningen av ärenden vid ministeriet och dess förvaltningsområde som gäller upphandling,

5) ägarstyrningen av bolag inom förvaltningsområdet i vilka staten är majoritetsägare och bolag i vilka staten är delägare,

6) ärenden som gäller ministeriets säkerhet,

7) beredskapsplanering om inte ärendet hör till en annan verksamhetsenhets ansvarsområde,

8) styrning, utveckling och förenhetligande av dataadministrationen på ministeriets förvaltningsområde samt styrning och förenhetligande av sektorbundna datasystem- och datatekniska tjänster i samarbete med andra verksamhetsenheter,

9) styrning av datasäkerheten på ministeriets förvaltningsområde i samarbete med andra verksamhetsenheter,

10) samarbete med statsrådets förvaltningsenhet i förvaltningsärenden och ärenden som gäller dataadministrationen,

11) övriga ärenden som inte hör till någon annan verksamhetsenhets verksamhetsområde.

Den tjänsteman som är chef för enheten har rätt att använda titeln direktör.

22 §
Ekonomienheten

Till verksamhetsområdet för ekonomienheten hör följande sektorer:

1) ministeriets och förvaltningsområdets budgetförslag,

2) övrig planering av verksamheten och ekonomin samt samordningen av den in-terna revisionen,

3) ministeriets ekonomiförvaltning,

4) koordineringen av statsandelssystemen,

5) utarbetande av årliga granskningsplaner för statsandelarna och statsunderstöden,

6) granskning av statsandelstagarens verksamhet och ekonomi samt ekonomisk granskning av statsunderstöd och projekt från EU:s strukturfonder i samråd med ministeriets övriga verksamhetsenheter.

Den tjänsteman som är chef för enheten har rätt att använda titeln direktör.

24 §
Internationella sekretariatet

Det internationella sekretariatet har i uppgift att:

1) handlägga ärende som gäller gemensamma internationella uppgifter, om de hör till fler än en verksamhetsenhets ansvarsområde,

2) bistå andra verksamhetsenheter i utvecklingen av den internationella verksamheten samt i gemensamma uppgifter i det nordiska samarbetet, multilateralt och bilateralt internationellt samarbete samt i gemensamma uppgifter som gäller frändefolken,

3) i samråd med de övriga verksamhetsenheterna bereda internationella avtal som gäller ministeriets verksamhetsområde,

4) samordna ärenden som gäller Europeiska unionen, följa verksamheten i de för ministeriet centralaste organen som handlägger unionsärenden och förmedla information i anslutning till den, informera om aktuella ärenden som gäller unionen samt för övrigt bistå ministeriet i ärenden som gäller Europeiska unionen,

5) ordna ministeriets internationella besök i samråd med övriga verksamhetsenheter,

6) sådana statsbidragsärenden som avses i statsrådets förordning om stöd för tidningspressen (389/2008).

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO hör till sekretariatets ansvarsområde.

Sakkunnigorgan inom sekretariatets ansvarsområde är Finlands Unescokommission.

Den tjänsteman som är chef för sekretariatet har rätt att använda titeln direktör för internationella ärenden.

25 §
Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten svarar i samråd med ministeriets ledning, avdelningarna och enheterna utanför avdelningarna för undervisnings- och kulturministeriets interna och externa kommunikation.

Den tjänsteman som är chef för enheten har rätt att använda titeln kommunikationsdirektör.

31 §
Uppgifter för chefen för en avdelning

Chefen för en avdelning har till uppgift att:

1) leda och övervaka verksamheten vid avdelningen,

2) se till att de uppgifter som hör till avdelningen sköts med gott resultat,

3) godkänna resultatmålen för avdelningens ansvarsområden och grupper samt för ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde på deras framställning och följa upp hur målen uppfylls,

4) följa och bedöma utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde och ta behövliga initiativ.

32 §
Uppgifter för chefen för ett ansvarsområde, chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna och chefen för en grupp

I fråga om de uppgifter som chefen för ett ansvarsområde och chefen en verksamhetsenhet utanför avdelningarna och chefen en grupp har, gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 31 § om uppgifterna för en chef för en avdelning.

37 §
Avgörande av vissa andra personalfrågor

Tjänstemannens närmaste förman avgör utan föredragning ärenden som gäller

1) tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag eller tjänstekollektivavtal har rätt till,

2) förordnande till övertidsarbete,

3) semestrar med undantag för semesterersättningar som avses i 53 § 3 punkten.

Kanslichefen samt chefen för en avdelning, för ett ansvarsområde, för en enhet eller för en grupp kan fungera som närmaste förman för en sådan tjänsteman som avses i 1 mom.

Om tjänstemannens närmaste chef har förhinder, utövas den beslutanderätt som enligt 1 mom. tillkommer den närmaste chefen i stället av den tjänsteman som avses i 2 mom. som förordnats till ställföreträdare.

47 §
Ärenden som avgörs av chefen för en avdelning

Chefen för en avdelning avgör ärenden som gäller:

1) utlåtanden av avdelningen,

2) användning och beviljande av anslag och fullmakter som anvisats avdelningens verksamhetsområde eller ställts till dess förfogande samt anskaffningar och avtal inom ramen för dessa anslag och fullmakter, om inte ministern genom ett beslut som fogats till den interna budgeten har förbehållit sig dessa ärenden eller gett någon annan tjänsteman på avdelningen fullmakt att besluta om dem,

3) godkännande av utgifter och inkomster som hör till avdelningens verksamhetsområde, om det inte i den interna budgeten bestämts att någon annan tjänsteman på avdelningen skall besluta om dessa ärenden,

4) meddelande av anvisningar till ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde,

5) placeringen av personal vid avdelningens ansvarsområden och grupper,

6) förordnanden om tjänsteresor för cheferna för ansvarsområdena och grupperna vid avdelningen och för andra tjänstemän som är direkt underställda chefen för avdelningen,

7) beviljande av tjänstledighet för högst två år för en chef eller direktör för ett ämbetsverk eller en inrättning som hör till avdelningens verksamhetsområde samt fastställande av lönen och utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande i sådana fall då uppgifterna som hör till en sådan tjänst ska skötas på högst ett år,

8) granskning och återkrav av statsandel,

9) godkännande av finansieringsbeslut för program inom europeiska regionala samarbetet som hör till avdelningens verksamhetsområde,

10) betalning och återkrav av statlig finansiering för anläggningsprojekt,

11) återkrav av statsunderstöd.

48 §
Ärenden som avgörs av chefen för ett ansvarsområde

Chefen för ett ansvarsområde avgör ärenden som gäller:

1) betänkanden av kommittéer inom ansvarsområdets verksamhetsområde, kommittéernas arvoden och kostnadsersättningar samt andra medel som ställs till deras förfogande med undantag av lönerna för den personal som har uppdraget som huvudsyssla, om inte ärendet ska avgöras av kommittén själv,

2) donationer till allmännyttigt ändamål av lös egendom som tagits ur bruk,

3) utlämnande av handling enligt 14 § la-gen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), överföring till en annan myndighet av en begäran om att få ta del av en handling enligt 15 § samma lag och tillstånd enligt 27–30 § samma lag i ärenden som hör till ansvarsområdets eller enhetens verksamhetsområde,

4) förordnande om tjänsteresor för ansvarsområdets tjänstemän,

5) personalen och övrig intern förvaltning vid ämbetsverk eller inrättningar som hör till ansvarsområdets verksamhetsområde, om inte ärendet ska avgöras av avdelningens chef.

55 a §
Ställföreträdare

Till ställföreträdare för kanslichefen, när denne är förhindrad att sköta sin tjänst, förordnar ministern chefen för en avdelning eller en annan tjänsteman utnämnd av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde.

Till ställföreträdare för chefen för en avdelning förordnar kanslichefen chefen för ett ansvarsområde vid samma avdelning eller en annan tjänsteman vid samma avdelning. Till ställföreträdare för chefen för ett ansvarsområde inom eller en grupp vid en avdelning förordnar avdelningens chef en tjänsteman vid samma avdelning.

Till ställföreträdare för chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna förordnar kanslichefen en tjänsteman vid samma enhet och till ställföreträdare för chefen för en grupp vid en enhet förordnar enhetens chef en tjänsteman vid samma enhet.

56 §
Arbetsgrupper

Vid ministeriet finns följande grupper som tillsatts tills vidare: gruppen för kommunal ekonomi och förvaltning, planeringsgruppen, den penningspelpolitiska samarbetsgruppen, statsbidragsgruppen och beredskapsgruppen.

Föreskrifter om arbetsgruppernas uppgifter ges i ministeriets beslut om tillsättning av grupperna.

58 §
Personalmöten

Cheferna för avdelningarna, ansvarsområdena, de externa verksamhetsenheterna samt grupperna ska regelbundet kallas till personalmöten.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2016.

Helsingfors den 14 mars 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Kanslichef
Anita Lehikoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.