1613/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning (1270/2014) 2 § 1 punkten och 11 § samt

fogas till förordningen en ny 11 a § och till 15 § ett nytt 3 och 4 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) annat fordon än bil och tillhörande släpvagn ett fordon som ingår i kategori L, en traktor, ett terrängfordon, motorredskap, lätt elfordon eller andra fordon utan motor utöver bilars släpvagnar,


11 §
Objekt för godkännande och godkännande av cyklar, lätta elfordon och andra fordon utan motor utöver släpfordon

Första gången cyklar eller lätta elfordon som är avsedda för annat än enbart idrotts- och tävlingsbruk och som har en sitshöjd på minst 0,635 meter tas i bruk ska godkännandet för användning i trafik omfatta de komponenter och egenskaper som avses i 25 § 1 mom. i fordonslagen till den del dessa fordon har nämnda komponenter och egenskaper.

På cyklar som är avsedda att användas av vuxna och vars sitshöjd är under 0,635 meter samt på cyklar och andra sådana fordon utan motor som kan likställas med cyklar tillämpas 1 mom.

Godkännande för användning i trafik av vagnar och slädar som är avsedda för vägtrafik och som dras av djur ska omfatta de lyktor och reflexer som enligt kraven ska installeras i fordonet.

De lyktor och reflexer som det är obligatoriskt att installera ska vara typgodkända eller stämma överens med internationell standard, om ett sådant krav gäller.

Lätta elfordon ska vara utrustade med färdbroms samt en ljudsignalanordning. Som färdbroms godkänns även en elmotor som säkerställer en tillräcklig retardation. Som styrinrättning godkänns även ett stabiliseringssystem som säkerställer en tillräcklig styrförmåga.

11 a §
Gränsvärden för buller och utsläpp som tillämpas vid godkännande av cyklar och lätta elfordon

Cyklar och lätta elfordon eller deras energilager får inte ge upphov till utsläpp på grund av förbränning eller avdunstning under färd, eller buller som är betydligt högre än vägbane-buller.

15 §
Undantag från kraven att begränsa energi- och miljökonsekvenser

En individuellt tillverkad fordon i klass L3e, L4e och L5e i vilken en del av komponenterna är individuellt tillverkade eller är serietillverkade komponenter som ändrats avsevärt och i vilken högst 50 procent av komponenterna härstammar från samma serietillverkade fordonsmodell, kan godkännas vid registreringsbesiktning i fråga om de krav som gäller begränsning av skadliga utsläpp och buller om

1) nivån av skadliga utsläpp inte överstiger utsläppskraven enligt bilaga II till kapitel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon, och

2) A-bullernivån, som har mätts på ett stillastående fordon med användning av det mätningsförfarande som avses i punkt 2.2 i bilaga III till kapitel 9 i nämnda direktiv, är högst

a) 96 decibel, om motorns cylindervolym är högst 80 kubikcentimeter,

b) 99 decibel, om motorns cylindervolym är över 80, men högst 175 kubikcentimeter, eller

c) 103 decibel, om motorns cylindervolym är över 175 kubikcentimeter.

Trafiksäkerhetsverket beviljar tillverkningsnummer för individuellt tillverkade motorcyklar. Under ett kalenderår får beviljas högst 150 tillverkningsnummer. Första registrering ska ske inom fem år från det att tillverkningsnumret har beviljats. I annat fall ska ett nytt tillverkningsnummer sökas för fordonet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överingenjör
Maria Rautavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.