1450/2015

Helsingfors den 11 december 2015

Lag om ändring av 2 § i lagen om patientens ställning och rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 2 § 4 punkten, sådan den lyder i lag 741/2011, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård hälsovårdscentraler enligt folkhälsolagen (66/1972) och andra kommunala verksamhetsenheter som sköter uppgifter enligt folkhälsolagen, i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) avsedda sjukhus och separata verksamhetsenheter för sjukvård samt andra helheter med ansvar för vården som samkommunen för sjukvårdsdistriktet beslutar, enheter enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster, Arbetshälsoinstitutet till den del det producerar hälso- och sjukvårdstjänster enligt lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978), statens sinnessjukhus enligt lagen om statens sinnessjukhus (1292/1987), enheter inom försvarsmakten som svarar för att ordna hälso- och sjukvård enligt lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987) till den del de producerar hälso- och sjukvårdstjänster samt hälsovårdsenheten enligt lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 48/2015
FsUB 1/2015
RSv 38/2015

Helsingfors den 11 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.