1424/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar (795/2014) kap. 9.3. i bilaga 2, och

ändras 2 punkten i kap. 9.2. i bilaga 2 och kap. 2.8. i bilaga 3 som följer:Denna förordning träder i kraft den 15 december 2015.

Europaparlamentets och rådets förordning 853/2004/EG (32004R0853); EGT nr L 226, 25.06.2004, s. 22
Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG.

Helsingfors den 4 december 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Veterinäröverinspektör
Maaria Hackzell

Bilaga 2

BYGGNADSTEKNISKA OCH FUNKTIONSMÄSSIGA TILLÄGGSKRAV PÅ ANLÄGGNINGAR INOM OLIKA BRANSCHER

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kapitel 9. Anläggningar som hanterar fiskeriprodukter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kapitel 9.2. Funktionsmässiga tilläggskrav

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2.  Bestämmelser om det krav som gäller frysning av vissa fiskeriprodukter finns i avsnitt VIII kapitel III del D i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung. Kravet gäller inte fångad strömming (Clupea harengus membras) och vassbuk (Sprattus sprattus) eller därav framställda produkter, förutsatt att dessa produkter inte le vereras till marknaden i andra medlemsstater i Europeiska unionen.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bilaga 3

ANLÄGGNINGARS EGENKONTROLL

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kapitel 2. Särskilda krav för olika branscher när det gäller stödsystemen för egenkontrollen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kapitel 2.8. Anläggningar som hanterar fiskeriprodukter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1.   En beskrivning av på vilket sätt man går till väga i samband med den parasitkontroll som krävs i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung samt hur det krav som gäller frysning av vissa fiskeriprodukter ska uppfyllas.

2.  En beskrivning av övervakningen av rent vatten, genom vilken man säkerställer att det rena vattnet inte riskerar livsmedelssäkerheten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.