1364/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 26 november 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Euopeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen (866/2008) 9 §, sådan den lyder i förordning 1007/2013, samt

fogas till förordningen en ny bilaga 1 som följer:

9 §
Villkor för import av övriga klöv- och hovdjur samt elefantdjur

Bestämmelser om importvillkoren för övriga klöv- och hovdjur samt elefantdjur finns i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010.

Veterinärintyget enligt kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 ska bevisa att de särskilda villkoren för IBR hos nötkreatur som gäller tilläggsgarantier för IBR hos nötkreatur givna till Finland enligt kommissionens beslut 2004/558/EG, också är uppfyllda i fråga om djur tillhörande familjen noshörningar (Rhinocerotidae), familjen elefanter (Elephantidae) och ordningen klövdjur (Artiodactyla), med undantag för klövdjur tillhörande familjen svin (Suidae) och navelsvin (Tayassuidae).

Med avvikelse från de i 2 mom. avsedda särskilda villkoren får sändningar till godkända organ, institut eller centrum av sådana hov- och klövdjur som räknas upp i tabellerna 1—3 i del 1 i bilaga VI till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 göras, om Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat tillstånd till det i enlighet med artikel 3a i den nämnda förordningen. De organ, institut och centrum som avses i artikel 3c i kommissionen förordning (EU) nr 206/2013 och från vilka sändningar av vissa klöv- och hovdjur är tillåtna till Finland enligt artikel 3 a punkt 1 i den förordningen, finns upptagna i bilaga 1 till denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.

Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 (32010R0206); EUT nr L 73, 20.3.2010, s. 1

Helsingfors den 26 november 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Bilaga 1

Godkända organ, institut och centrum enligt artikel 3c i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010  3

Godkänt organ, institut eller centrum Djurart som godkännandet gäller
Moskva djurpark myskoxe (Ovibos moschatus)
Bolshaja Gruzinskаja ul. 1 skruvhornsget / markhor (Capra falconeri)
123242 Moskva
Ryska federationen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.