1291/2015

Helsingfors den 30 oktober 2015

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen (654/1992) 11 § 3 mom., 12 § 1 mom., 12 a § 1 och 2 mom., 12 b §, 13 § 1 mom. och 14 § 1 mom.,

sådana de lyder, 11 § 3 mom. och 12 § 1 mom. i lag 861/2014, 12 a § 1 och 2 mom. i lag 1026/1999, 12 b § i lag 811/2013, 13 § 1 mom. i lag 862/2014 och 14 § 1 mom. i lag 969/2009, som följer:

11 §
Allmän fastighetsskatteprocentsats

Den av kommunfullmäktige fastställda allmänna fastighetsskatteprocentsatsen tillämpas på de fastigheter som enligt denna lag är skattepliktiga, om ingenting annat följer av 12, 12 a, 12 b, 13, 13 a eller 14 §. Den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen ska fastställas till minst 0,86 och högst 1,80.


12 §
Skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende

Kommunfullmäktige fastställer skatteprocentsatsen för byggnader som huvudsakligen används för stadigvarande boende till minst 0,39 och högst 0,90.


12 a §
Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser

Kommunfullmäktige kan för sådana obebyggda byggplatser som avses i 2 mom. särskilt fastställa en skatteprocentsats som är minst 1,00 och högst 4,00.

Den särskilda skatteprocentsatsen tillämpas på obebyggda byggplatser, om

1) detaljplanen har varit i kraft minst ett år före ingången av kalenderåret,

2) över hälften av byggrätten för byggplatsen enligt detaljplanen har planlagts för bostadsändamål,

3) det på byggplatsen inte finns någon bostadsbyggnad som används för boende och byggande av en bostadsbyggnad på den före ingången av kalenderåret inte påbörjats på det sätt som avses i 149 c § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

4) det till byggplatsen finns en i 135 § i markanvändnings- och bygglagen avsedd användbar infartsväg eller det är möjligt att ordna en sådan,

5) byggplatsen kan anslutas till den allmänna vattenledningen och till avlopp på det sätt som avses i 10 § i lagen om vattentjänster (119/2001),

6) det för byggplatsen inte har utfärdats ett sådant byggförbud som avses i 38 eller 53 § eller i 58 § 5 mom. i markanvändnings- och bygglagen, och om

7) byggplatsen är i samma ägares ägo.


12 b §
Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser i vissa kommuner

Med avvikelse från vad som bestäms i 12 a § 1 mom. ska kommunfullmäktige i Borgnäs, Grankulla, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Träskända, Vanda och Vichtis kommuner för obebyggda byggplatser bestämma en skatteprocentsats, som är minst 1,5 procentenheter högre än den av kommunfullmäktige fastställda allmänna fastighetsskatteprocentsatsen. Som skatteprocentsats för en obebyggd byggplats kan dock fastställas högst 4,00.

13 §
Skatteprocentsats för andra bostadsbyggnader

Kommunfullmäktige kan inom de gränser som bestäms i 11 § 3 mom. särskilt fastställa en skatteprocentsats för byggnader av vilkas lägenhetsyta mer än hälften används huvudsakligen för annat boende än det stadigvarande boende som avses i 12 §. Denna skatteprocentsats kan bestämmas så att den är högst 1,00 procentenheter högre än skatteprocentsatsen för byggnader som används huvudsakligen för stadigvarande boende eller, om den på så sätt uträknade skatteprocentsatsen är lägre än den allmänna fastighetsskatteprocentsats som kommunfullmäktige fastställt, högst lika stor som den av kommunfullmäktige fastställda allmänna fastighetsskatteprocentsatsen.


14 §
Skatteprocentsatsen för vissa anläggningar

Kommunfullmäktige kan särskilt fastställa en skatteprocentsats som ska tillämpas på byggnader och konstruktioner som hör till ett kraftverk eller en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Denna skatteprocentsats kan fastställas till högst 3,10.Denna lag träder i kraft den 3 november 2015.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2016.

Lagens 11 § 3 mom. och 12 § 1 mom. tillämpas dock första gången först vid fastighetsbeskattningen för 2017. Vid fastighetsbeskattningen för 2016 tillämpas 11 § 3 mom. och 12 § 1 mom. som gällde vid ikraftträdandet.

RP 26/2015
FiUB 3/2015
RSv 16/2015

Helsingfors den 30 oktober 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.