1203/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 7 och 28 kap. i försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 7 kap. 1, 3, 4, 8 och 10 § samt 28 kap. 5 §, 7 § 1 mom., det inledande stycket i 8 § 1 mom., det inledande stycket i 9 § 1 mom. och 10 §, av dem 7 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 893/2008, som följer:

7 kap.

Revision och särskild granskning

1 §
Tillämplig lag

I fråga om revision av försäkringsbolag gäller vad som föreskrivs i detta kapitel, i 13 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och i revisionslagen (1141/2015). Bestämmelserna i 7 kap. i aktiebolagslagen tillämpas inte på revision av försäkringsbolag.

På revision av försäkringsholdingsammanslutningar tillämpas 3 § i detta kapitel och 31 § i lagen om Finansinspektionen.

På revision av försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar tillämpas 4 kap. 7 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 7 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i revisionslagen.

3 §
Behörighetskrav för revisorer

Minst en av de revisorer som försäkringsbolagets bolagsstämma eller försäkringsholdingsammanslutningens bolagsstämma eller motsvarande organ väljer ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

4 §
Revisorssuppleant

Om endast en revisor valts för sammanslutningen och denne inte är en revisionssammanslutning, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas.

Vad som i denna lag och revisionslagen föreskrivs om revisorer tillämpas också på revisorssuppleanter.

8 §
Förordnande av revisor

Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för ett försäkringsbolag, om

1) en revisor inte har valts lagenligt,

2) en revisor inte är behörig enligt denna lag eller 2 kap. 1 § i revisionslagen eller inte är oberoende enligt 4 kap. 6 § eller är jävig enligt 4 kap. 7 § i den lagen, eller

3) en bestämmelse i bolagsordningen om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.

Anmälan får i ovan avsedda fall göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den, på vilken det ankommer att utse en revisor, utan dröjsmål utser en behörig revisor.

I ett ärende som gäller sådant oberoende som avses i 1 mom. 2 punkten ska Finansinspektionen begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd innan det avgörs.

Innan ett i denna paragraf avsett förordnande meddelas, ska bolagets styrelse höras. Förordnandet gäller tills det för bolaget i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den som Finansinspektionen förordnat.

10 §
Särskild granskare

En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 28 kap. 7—10 §, 24 kap. 3 § i aktiebolagslagen samt i 2 kap. 1 och 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 3 § i revisionslagen föreskrivs om en revisor ska på motsvarande sätt tillämpas på en särskild granskare.

28 kap.

Skadestånd samt inlösenskyldighet till följd av missbruk av inflytande

5 §
Revisorers skadeståndsskyldighet

I 10 kap. 3 § i revisionslagen föreskrivs om revisorers skadeståndsskyldighet.

7 §
Beslutsfattandet i bolaget

Beslut i ärenden som gäller bolagets rätt till skadestånd enligt 2—4 § i detta kapitel samt enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen fattas av styrelsen i enlighet med 6 kap. 2 § i aktiebolagslagen. Beslut i sådana ärenden kan dock fattas också av bolagsstämman.


8 §
Delägares rätt att föra talan för bolaget

En eller flera delägare har med stöd av 1—3 § i detta kapitel eller med stöd av 10 kap. 3 § i revisionslagen rätt att i sitt eget namn föra skadeståndstalan för bolagets räkning, om det när talan väcks är sannolikt att bolaget inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs och om


9 §
Preskription av talerätt

En talan enligt 2—4 § i detta kapitel samt enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen ska för icke-straffbara gärningar väckas


10 §
Bestämmelsernas tvingande natur

I bolagsordningen kan inte bolagets rätt till skadestånd enligt 2—4 § i detta kapitel eller 10 kap. 3 § i revisionslagen begränsas, om skadan

1) har orsakats genom överträdelse av sådana bestämmelser i denna lag eller sådana bestämmelser i aktiebolagslagen som tillämpas med stöd av denna lag från vilka avvikelse inte får göras genom en bestämmelse i bolagsordningen, eller om skadan

2) annars har orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Bolagets rätt till skadestånd kan genom bolagsordningen begränsas endast med samtycke av alla delägare.

I bolagsordningen kan man inte begränsa den rätt till skadestånd eller den talerätt som tillkommer en delägare eller någon annan enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.