855/2015

Helsingfors den 1 juli 2015

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning (359/2014) 9 § och mellanrubriken före den, 10 §, 11 § och mellanrubriken före den, 12—15, 19, 28—30, 33, 41 och 50 §, av dem 33 § sådan den lyder i förordning 352/2015 samt

fogas en ny mellanrubrik före 13 § som följer:

Avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
9 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik hör följande sektorer:

1) förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, övrig allmänbildande utbildning, den morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) samt småbarnspedagogik,

2) fritt bildningsarbete,

3) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

Avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik har också till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för den utbildning som hör till verksamhetsområdet, utbildningsplaneringen och prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

Avdelningen kan indelas i ansvarsområden och enheter. Om avdelningens interna organisation och fördelning av uppgifter bestäms i den interna arbetsordning som fastställs av avdelningens chef.

Chef för avdelningen är en överdirektör. Chef för ett ansvarsområde eller en enhet är en direktör eller annan tjänsteman som förordnas av ministern. Den tjänsteman som är chef för ansvarsområdet eller enheten har rätt att använda titeln direktör.

10 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) skolor, läroanstalter och andra verksamhetsenheter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och ordnar annan verksamhet som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) studentexamensnämnden,

3) delegationen för småbarnsfostran.

Avdelningen för yrkesutbildning
11 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för yrkesutbildning hör följande sektorer:

1) grundläggande yrkesutbildning,

2) yrkesinriktad tilläggsutbildning,

3) läroavtalsutbildning,

4) systemet med fristående examina,

5) språkexamina,

6) särskilda yrkesläroanstalter,

7) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

Avdelningen för yrkesutbildning har också till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för den utbildning och vetenskapliga forskning som hör till verksamhetsområdet, utbildningsplaneringen och prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

Avdelningen kan indelas i ansvarsområden och enheter. Om avdelningens interna organisation och fördelning av uppgifter bestäms i den interna arbetsordning som fastställs av avdelningens chef.

Chef för avdelningen är en överdirektör. Chef för ett ansvarsområde eller en enhet är en direktör eller en annan tjänsteman som förordnas av ministern. Den tjänsteman som är chef för ansvarsområdet eller enheten har rätt att använda titeln direktör.

12 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för yrkesutbildning hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) rättsskyddsnämnden för studerande,

2) rådet för livslångt lärande.

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen
13 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för högskole- och forskningspolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) universitetsundervisning,

2) yrkeshögskoleundervisning,

3) vetenskaplig forskning,

4) arkivväsendet,

5) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och statlig finansiering och andra understöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen har också till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för den utbildning och vetenskapliga forskning som hör till verksamhetsområdet, utbildningsplaneringen och prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

Avdelningen kan indelas i ansvarsområden och enheter. Om avdelningens interna organisation och fördelning av uppgifter bestäms i den interna arbetsordning som fastställs av avdelningens chef.

Chef för avdelningen är en överdirektör. Chef för ett ansvarsområde eller en enhet är en direktör eller en annan tjänsteman som förordnas av ministern. Den tjänsteman som är chef för ansvarsområdet eller enheten har rätt att använda titeln direktör.

14 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för högskole- och forskningspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) universiteten och övningsskolorna vid dem,

2) yrkeshögskolorna,

3) Finlands Akademi,

4) Institutet för de inhemska språken,

5) arkivverket,

6) Depåbiblioteket,

7) Nationalbiblioteket,

8) forsknings- och innovationsrådet,

9) delegationen för informationsspridning,

10) forskningsetiska delegationen.

15 §
Ansvarsområde

Till verksamhetsområdet för kultur- och konstpolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) konst,

2) kultur,

3) kulturarvet,

4) det allmänna biblioteksväsendet,

5) statsgaranti för konstutställningar, konstnärs- och journalistpensioner,

6) upphovsrätt,

7) främjande av likställdhet och kulturell mångfald,

8) ärenden som gäller den evangelisk-lutherska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund samt andra religionsfrihetsärenden och det allmänna ordnandet av begravningsväsendet,

9) lagstiftningen om avkastningen av vinsten av penninglotterier samt tippnings- och vadslagningsspel,

10) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultat- och målstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, digitala samlingar och tjänster, ärenden som gäller stärkande av kunskapsunderlaget, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

Kultur- och konstpolitiska avdelningen har också till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för kultur och konst inom sitt ansvarsområde.

Avdelningen kan indelas i ansvarsområden och enheter. Om avdelningens interna organisation och fördelning av uppgifter bestäms i den interna arbetsordning som fastställs av avdelningens chef.

Chef för avdelningen är en överdirektör. Chef för ett ansvarsområde eller en enhet är en direktör eller annan tjänsteman som förordnas av ministern. Den tjänsteman som är chef för ansvarsområdet eller enheten har rätt att använda titeln direktör.

19 §
Kontroll av finansieringen på respektive avdelnings verksamhetsområde

Avdelningarna har i uppgift att sakgranska de statsunderstöd som beviljats av respektive avdelning, delta i beredningen av de årliga granskningsplanerna för statsandelarna och statsunderstöden samt följa upp annan finansiering på sitt verksamhetsområde.

28 §
Verksamhets- och ekonomiplan, budgetförslag samt resultatplan

Avdelningarna och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna uppgör för det egna verksamhetsområdet planer som gäller verksamhet och ekonomi samt budgetförslag och förslag till detaljerad indelning av budgeten.

Ekonomienheten samordnar utgående från de i 1 mom. nämnda planerna och förslagen ett förslag till verksamhets- och ekonomiplan för ministeriet och dess förvaltningsområde samt budgetförslag, detaljerad indelning av budgeten och resultatplan.

Ekonomienheten föredrar på basis av förslagen från avdelningarna och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna ärenden i anslutning till överskridande av förslagsanslag och ändringar i den detaljerade indelningen av budgeten. Överskridningstillstånd som gäller tipsvinstmedel föredras av respektive avdelning.

29 §
Bokslut och verksamhetsberättelse samt regeringens årsberättelse

Avdelningarna och enheterna utanför avdelningarna uppgör ett förslag till verksamhetsberättelse för sitt verksamhetsområde och förvaltningsområdets andel av regeringens årsberättelse.

Ekonomienheten uppgör utgående från de i 1 mom. nämnda förslagen ett förslag till verksamhetsberättelse för ministeriet samt för förvaltningsområdets andel av regeringens årsberättelse.

Om uppgörande av bokslutet bestäms i ekonomistadgan.

30 §
Kanslichefens uppgifter

Utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet (262/2003) har kanslichefen i egenskap av ministerns närmaste medhjälpare till uppgift att:

1) styra, leda och övervaka den resultatorienterade ledningen av ministeriet och resultatstyrningen inom förvaltningsområdet,

2) samordna och övervaka funktionerna vid avdelningarna och vid verksamhetsenheterna utanför avdelningarna samt delta i beredningen och genomförandet av ärenden som är vittsyftande eller på annat sätt viktiga,

3) svara för utvecklingen av personalen, förvaltningen och den övriga verksamheten vid ministeriet,

4) följa och bedöma utvecklingen inom ministeriets förvaltningsområde och ta behövliga initiativ till lagstiftningsreformer och andra reformer,

5) föredra för ministern förvaltningsområdets budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt bokslut och verksamhetsberättelse,

6) handlägga de ärenden som ministern ålägger kanslichefen för handläggning.

Kanslichefen godkänner resultatmålen för Utbildningsstyrelsen och Nationella centret för utbildningsutvärdering, följer verkställandet av dem samt beslutar om övrig styrning.

33 §
Ledigförklarande av befattningar

Kanslichefen fattar beslut om ledigförklarande av en befattning som överdirektör samt av befattningar vars avlöning sker enligt minst kravprofil 7 eller motsvarande. När det gäller ledigförklarande av övriga befattningar fattas beslutet av chefen för förvaltningsenheten eller av en tjänsteman inom förvaltningsenheten som ministern har förordnat.

41 §
Samarbetet mellan avdelningarna och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna

I syfte att nå strategiska målen samarbetar avdelningarna och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna i beredningen av gemensamma ärenden.

I ett sådant ärende som är under beredning och också gäller ansvarsområdet för en annan avdelning eller verksamhetsenhet utanför avdelningarna ska beredaren även ha kontakt med dessa.

50 §
Ärenden som avgörs av chefen för avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik

Chefen för avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik avgör förutom de ärenden som bestäms i 47 § sådana ärenden som ska avgöras vid ministeriet och som gäller:

1) beviljande av tillstånd att göra upp gemensamma läroplaner för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning,

2) tillstånd att bevilja ett större antal arbetsdagar i grundläggande utbildning än vad som föreskrivs,

3) ordnande av rehabilitering i samband med specialundervisning samt av utvecklings-, handlednings- och stöduppgifter i samband med denna undervisning.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Helsingfors den 1 juli 2015

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Överdirektör
Esko Ranto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.