783/2015

Helsingfors den 18 juni 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om animaliska biprodukter (517/2015):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) självdött djur ett dött djur som inte har slaktats i ett slakteri godkänt med stöd av livsmedelslagen (2006/23),

2) biproduktförordning Europaparlamentets och -rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002,

3) biproduktlag lagen om animaliska biprodukter (517/2015),

4) genomförandeförordning kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och -rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen,

5) mellanhanteringsanläggning en anläggning enligt 35 § 2 mom. 2 punkten i biproduktlagen.

2 kap.

Användning av biprodukter och därav framställda produkter för utfodring

2 §
Utfodring av vattenbruksdjur

Utöver det som i kapitel III i bilaga X till genomförandeförordningen föreskrivs om fiskfoder och fiskagn ska följande krav iakttas:

1) då man använder fisk från havsområdet eller vandringsområdet för havsfiskar, ryggradslösa vattenlevande djur eller fiskavfall från dem som foder till odlad fisk eller ryggradslösa vattenlevande djur i havsområdet eller som foder eller fiskagn i insjöområdet ska de vara bearbetade enligt en bearbetningsmetod 1—6 i kapitel III i bilaga IV till genomförandeförordningen.

2) då man använder fisk från insjöområdet, ryggradslösa vattenlevande djur eller fiskavfall från dem som föda eller fiskagn till odlad fisk eller ryggradslösa vattenlevande djur behöver de inte bearbetas enligt punkt 1.c i kapitel III i bilaga X till genomförandeförordningen om den behöriga myndigheten bedömer att användningen av dem inte medför risk för spridning av djursjukdomar.

3 §
Utfodring av vilda djur

Utöver det som i registret över platser för utfodring med kadaver ska införas enligt 11 § 2 mom. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) ska en aktör som använder biprodukter för att utfodra vilda djur månatligen lämna uppgifter om mängden biprodukter som leverats till platsen för utfodring med kadaver. Uppgifterna ska lämnas såväl till den kommunalveterinär inom vars verksamhetsområde biprodukterna samlas in som till den kommunalveterinär inom vars verksamhetsområde biprodukterna används. Bestämmelser om kravet på registerföring av biprodukter som används för utfodring med kadaver finns i avsnitt 2 kapitel IV i bilaga VIII till genomförandeförordningen.

4 §
Användning av mjölk och därav framställda produkter för utfodring av livsmedelsproducerande djur

En anläggning inom mjölksektorn som har godkänts med stöd av livsmedelslagen får leverera mjölk, mjölkbaserade produkter och mjölkderivat för utfodring av livsmedelsproducerande djur i enlighet med avsnitt 4 kapitel II del II punkt 3 a och b i bilaga X till genomförandeförordningen. En anläggning inom mjölksektorn ska vara registrerad som foderföretagare med stöd av foderlagen (86/2008). Om en tillverkare eller förmedlare av foder tar emot produkterna i fråga från en anläggning inom mjölksektorn och överlåter dessa produkter för utfodring av livsmedelsproducerande djur, är en förutsättning för överlåtelsen att aktören är registrerad med stöd av foderlagen.

Utöver bestämmelserna om registerföring i bilaga II till förordningen om foderhygien (EG) nr 183/2005 och bilaga 8 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen (548/2012), ska produkternas bearbetningsmetod framgå i registerföringen för aktörerna i 1 mom.

Såväl en anläggning inom mjölksektorn som en tillverkare och förmedlare av foder ska se till att produkternas bearbetningsmetod är beskriven i handelsdokumentet som åtföljer fodret.

Bestämmelser om skyldigheten att meddela uppgifter, för de aktörer som använder produkter enligt 1 mom. för utfodring av livsmedelsproducerande djur, ingår i 11 § i biproduktlagen.

Enligt 11 § 3 mom. i biproduktlagen får obearbetade produkter endast användas för utfodring av svin och under förutsättning att

1) de obearbetade produkterna kommer från en anläggning inom mjölksektorn som är godkänd med stöd av livsmedelslagen,

2) en gård som använder obearbetade produkter för utfodring av svin, åtar sig att leverera de svin som har utfodrats med obearbetade produkter, direkt till ett slakteri efter att uppfödningen upphört,

3) gården hör till det landsomfattande hälsovårdsprogrammet för djur och ingår ett hälsovårdsavtal med en veterinär om djurens hälsovård som ska innehålla regelbundna kontroller av svinens hälsotillstånd,

4) gården för register över de obearbetade produkter som den har tagit emot för utfodring av svin samt över antalet svin den har levererat till ett slakteri.

5 §
Utfodring av pälsdjur och hundar i hundgårdar

Självdöda djur och delar från dem som används för utfodring av pälsdjur och hundar i hundgårdar ska bearbetas enligt bearbetningsmetoderna i bilaga IV till genomförandeförordningen, med undantag för kroppar från rävar och mårdhundar som ska bearbetas enligt bilaga 1 till denna förordning. Slaktbiprodukter och därav framställda produkter ska komma direkt från en, med stöd av livsmedelslagen godkänd, anläggning inom köttsektorn, en uppsamlingscentral, en mellanhanteringsanläggning, en bearbetningsanläggning för kategori 2- eller kategori 3-material eller en lagringsanläggning.

Trots bestämmelserna i 1 mom. får uppsamlingscentraler och fodercentraler på gård ta emot obearbetade avlivade höns, broilrar och kalkoner som inte har avlivats till följd av sjukdomar som kan överföras till människor eller djur eller till följd av misstanke om sådana sjukdomar. Dessa biprodukter ska behandlas med syra eller upphettas före användning.

I enlighet med 64 § i biproduktlagen får den behöriga myndigheten förbjuda användningen av en viss biprodukt eller därav framställda produkter för utfodring av pälsdjur eller hundar i hundgårdar om användningen bedöms medföra risker.

Bestämmelser om de strukturella kraven på foderblandningscentraler och fodercentraler på gård finns i bilaga 2. Bestämmelser om kraven på bearbetning av biprodukter i uppsamlingscentraler som är avsedda för utfodring av pälsdjur och hundar i hundgårdar finns i bilaga 3.

3 kap.

Bortskaffande av biprodukter och därav framställda produkter

6 §
Bortskaffande av biprodukter och därav framställda produkter i avlägsna områden

Om bortskaffande av biprodukter och därav framställda produkter i avlägsna områden föreskrivs djurartspecifikt i bilaga 4.

4 kap.

Ikraftträdandestadganden

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen (665/2010).

Rådets förordning (EG) nr 1069/2009, EUVL L 300,14.11.2009, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 142/2011, EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1

Helsingfors den 18 juni 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Veterinäröverinspektör
Kirsti Huovinen

Bilaga 1

Bearbetning av flådda kroppar från rävar och mårdhundar i fodercentraler på gård

Användningen av kroppar från rävar får användas i andra pälsdjursfoder än de foder som är avsedda för rävar på samma gård vilken kropparna kommer ifrån. På samma sätt får kroppar från mårdhundrar användas i andra pälsdjursfoder än de foder som är avsedda för mårdhundrar på samma gård vilken kropparna kommer ifrån.

Kroppar från rävar och mårdhundar ska bearbetas genom upphettning till minst 100° C i 30 minuters tid före användningen som foder. Vid upphettningen av kropparna ska användas en mätanordning för kontinuerlig uppföljning av temperaturen och tiden. Före upphettningen ska kropparna styckas i bitar som har en diameter på högst 30 millimeter.

Kroppar från rävar och mårdhundrar och det material som fås från dem ska hållas djurartspecifikt separat under bearbetning, lagring och användning. Spårbarheten ska kunna bevisas med hjälp av registerföringen.

Bilaga 2

Strukturella krav på foderblandningscentraler och fodercentraler på gård

Lokaler och utrustning i foderblandningscentraler och fodercentraler på gård ska uppfylla åtminstone följande krav:

1. Anläggningen ska på ett ändamålsenligt sätt vara åtskild från de övriga fastigheterna och från allmän väg. Anläggningen får inte ligga i omedelbar närhet av en hållningsplats för livsmedelsproducerande djur. Djur och obehöriga personer ska inte ha tillträde till anläggningen.

2. Trafiken på anläggningens gårdsområde ska ordnas så att det inte finns risk för att djursjukdomar sprids. De viktigaste delarna av gårdsområdet ska ha ytbeläggning.

3. I anläggningen ska finnas tillräckligt stora arbetsutrymmen för att arbetet ska kunna utföras på ett hygieniskt sätt. Lokaler som är avsedda för olika funktioner ska placeras så att råvarorna och de färdiga produkterna kan förvaras åtskilda från varandra och så att det inte finns risk för kontamination. I anläggningen ska finnas tillräckligt stora, kylda eller i övrigt ändamålsenliga särskilda utrymmen, för förvaring av råvaror och färdiga produkter.

4. Anläggningen ska ha tillräcklig tillgång till kallt och varmt hushållsvatten. Golven i anläggningen ska vara lutande så att avfallsvattnet rinner mot golvbrunnar. Anläggningen ska ha ett hygieniskt system för bortskaffande av avloppsvatten och fast avfall.

5. Anläggningens konstruktioner och utrustning ska vara intakta, tillverkade av material som tål slitage samt lätta att hålla rena och desinficera.

6. Anläggningen ska ha tillräcklig ventilation och belysning.

7. Anläggningen ska vid behov innehålla utrustning för finfördelning av animaliskt avfall.

8. I anläggningen ska finnas ändamålsenlig utrustning för rengöring och desinficering av mottagnings- och bearbetningsutrymmen.

9. Anläggningen ska ha tillräckligt med tvättställ samt ändamålsenliga personalutrymmen.

Bilaga 3

Krav på bearbetning av biprodukter i uppsamlingscentraler

Biprodukter ska bearbetas och förvaras på det sättet att den hygieniska kvaliteten hos dem inte ändras väsentligt före bearbetningen. Biprodukterna ska bearbetas genom upphettning eller behandling med syra enligt punkt 1. Alternativt ska material från fisk bearbetas enligt punkt 1 eller punkt 2.

1. Upphettning och behandling med syra

Råvaran ska före bearbetningen styckas i bitar som har en diameter på högst 50 millimeter.

Den styckade råvaran ska

steriliseras eller ångbehandlas under tryck i enlighet med punkt 4 b i avsnitt 1 i kapitel II i bilaga VI till genomförandeförordningen så att den till alla delar uppnår en temperatur på minst 80° C, samt användas omedelbart eller lagras därefter i kyld eller fryst form, eller

behandlas med en fodertillsats, t.ex. syra, som gör att råvaran inte blir oduglig. Råvarans pH-värde ska vara, mätt omedelbart efter behandlingen med syra, 4,2 eller lägre genom hela råvaran. I samband med behandlingen med syra ska råvaran också behandlas så att tillväxten av jäst och mögel förhindras. De tillsatser som används ska vara fodertillsatser som är godkända för att användas för ändamålet och som tillsatser i de aktuella djurarternas foder (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser).

2. Infrysning

Infrysningen ska ske bl.a. i frysar med plåtar eller andra motsvarande maskiner för att materialet ska frysa in snabbt. De frysta produkterna ska omgående flyttas till ett fryslager för att undvika upptining. Temperaturen i ett fryslager ska vara -18° C eller lägre.

Bilaga 4

Bortskaffande av biprodukter djurartspecifikt i avlägsna områden djurartspecifikt

Del 1

Avlägsna områden för nötkreatur, bisonoxar, får och getter

När det gäller hela kadaver av nötkreatur, bisonoxar, får och getter samt det material från dessa djur som avses i 23 § 1 mom. 2 och 3 punkten i biproduktlagen och det material som avses i 23 § 2 mom. i biproduktlagen räknas Åland, landskapet Lappland samt följande kommuner som avlägsna områden:

Kuusamo

Taivalkoski

Hyrynsalmi

Kuhmo

Suomussalmi

Ristijärvi

Puolango

Pudasjärvi

Ii

Avlägset område är dessutom svårframkomliga öar utanför de nämnda områdena.

Del 2

Avlägsna områden för svin och fjäderfä

När det gäller hela kadaver av svin och fjäderfä och det material från dessa djur som avses i 23 § 2 mom. i biproduktlagen samt det material från svindjur som producenten har slaktat på gården för egen livsmedelsanvändning räknas hela landet som ett avlägset område med undantag för följande kommuner:

Ackas Ingå Kärkölä Oripää Tammerfors
Alajärvi Itis Lahtis Orivesi Tavastehus
Alavo Jakobstad Laihela Padasjoki Tavastkyrö
Artsjö Jalasjärvi Laitila Parkano Toholampi
Asikkala Janakkala Lappajärvi Pedersöre Träskända
Askola Jockis Lappo Pemar Tusby
Aura Juupajoki Lappträsk Perho Tövsala
Birkala Jämijärvi Larsmo Punkalaidun Ulvsby
Björneborg Jämsä Lembois Pyhäranta Urjala
Borgnäs Kalajoki Lestijärvi Pyttis Valkeakoski
Borgå Kangasala Loimaa Påmark Vanda
Buckila Kankaanpää Lojo Pälkäne Vasa
Bötom Kannus Loppi Pöytyä Vederlax
Esbo Karleby Lovisa Raseborg Vehmaa
Etseri Karvia Lundo Raumo Vesilax
Eura Kaskö Luumäki Reso Vetil
Euraåminne Kauhajoki Luvia Riihimäki Vichtis
Evijärvi Kauhava Malax Ruovesi Villmanstrand
Forssa Kaustby Marttila Rusko Vindala
Fredriksham Kervo Masku S:t Karins Virdois
Grankulla Kihniö Miehikkälä Sagu Vittis
Halso Kimitoön Mynämäki Salo Väståboland
Hangö Kjulo Mäntsälä Sastamala Vörå
Harjavalta Korsholm Mänttä-Filpula Sastmola Ylöjärvi
Hattula Korsnäs Mörskom Seinäjoki Ypäjä
Hausjärvi Koski TL Nakkila Sibbo Åbo
Helsingfors Kotka Nastola Siikais Östermark
Hollola Kouvola Nokia Sjundeå
Honkajoki Kristinestad Nousis Soini
Humppila Kronoby Nurmijärvi Somero
Hyvinge Kuhmois Nykarleby Storkyro
Hämeenkoski Kumo Nystad Storå
Högfors Kuortane Nådendal Sysmä
Ikalis Kurikka Närpes Säkylä
Ilmola Kyrkslätt Orimattila Tammela

Avlägset område är dock svårframkomliga öar inom de nämnda kommunerna.

Del 3

Avlägsna områden för pälsdjur

När det gäller hela kadaver av pälsdjur tillhörande kategori 2 enligt biproduktförordningen räknas hela landet som ett avlägset område med undantag för följande kommuner:

Alajärvi Lappo
Alavieska Larsmo
Björneborg Lestijärvi
Euraåminne Luvia
Evijärvi Malax
Halso Merijärvi
Ilmola Nykarleby
Jakobstad Närpes
Kalajoki Oulainen
Kannus Pedersöre
Karleby Perho
Kaskö Pyhäjoki
Kaustby Sastmola
Kauhajoki Seinäjoki
Kauhava Storkyro
Korsholm Toholampi
Korsnäs Vasa
Kristinestad Vetil
Kronoby Vörå
Kuortane Vindala
Kurikka Östermark
Laihela
Lappajärvi

Svåråtkomliga öar som ligger i dessa kommuners områden betraktas dock som avlägsna områden.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.