694/2015

Helsingfors den 28 maj 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015) 3 § 6 punkten, 10 § 2 mom., 12 § 2 mom., 14 § och bilagan som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


6) utfallsdike en grävd öppen fåra som samlar upp vatten från kant-, teg- och täckdiken i torrläggningsområdet samt från det ovanförliggande avrinningsområdet och avleder det från torrläggningsområdet samt andra i åkerskiftesregistret antecknade fåror.

10 §
Avslutande av växtligheten på en icke odlad åker som sköts

Om en icke odlad åker som sköts har anmälts såsom en träda som utgör en areal med ekologiskt fokus enligt artikel 46.2 i stödförordningen, får växtligheten med avvikelse från 1 mom. avslutas och bearbetas tidigast den 15 augusti, om det på arealen sås vallväxter eller växter som ska sås eller planteras på hösten. Växtligheten på trädor som utgör arealer med ekologiskt fokus kan då avslutas kemiskt tidigast den 15 juli.

12 §
Skötsel av odlad jordbruksmark

Vid odling av jordgubbar, åkerbär och allåkerbär förutsätts det att det finns minst 15 000 plantor per hektar. Om de nämnda växterna odlas så att plast inte används för att täcka markytan och de revplantor som uppstår får slå rot bredvid moderplantan, ska planttätheten under den första vegetationsperioden vara minst 11 000 plantor per hektar. Vid odling av vinbär och krusbär förutsätts 1 200 plantor per hektar, vid odling av hallon 2 800 plantor per hektar, vid odling av bärhäggmispel och havtorn 800 plantor per hektar, vid odling av buskblåbär 2 250 plantor per hektar och vid odling av fruktträd 400 plantor per hektar.


14 §
Bibehållande av landskapselement

Trädgrupper och enstaka träd som är skyddade enligt 29 § 1 mom. 9 punkten i naturvårdslagen (1096/1996) eller 5 § 8 punkten i Ålands landskapsförordning om naturvård (Ålands författningssamling 1998:113) ska bevaras, om de växer på en areal om högst 0,2 hektar på ett basskifte med jordbruksmark, en dikesren på ett basskifte eller i området mellan angränsande basskiften. Dessutom ska sådana högst 0,2 hektar stora naturminnesmärken som avses i 23 § i naturvårdslagen eller i 6 § i Ålands landskapslag om naturvård (Ålands författningssamling 1998:82) bevaras, om de finns på ett basskifte, på en dikesren på ett basskifte eller i ett område mellan angränsande basskiften. Träd får inte beskäras under fåglars häckningstid.


Denna förordning träder i kraft den 2 juni 2015.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549

Helsingfors den 28 maj 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Bilaga

Trädgårdsväxter

Till trädgårdsväxter hänförs de jordbruksskiften där prydnadsväxter, grönsaker, frökryddor samt krydd- och medicinalväxter odlas. Till prydnadsväxter hänförs ett- och fleråriga prydnadsväxter som odlas på friland för att användas som snittblommor eller eterneller. Till grönsaker hänförs också bland annat dill, persilja, jordärtskocka och pepparrot samt fleråriga grönsaker såsom rabarber och sparris. Till frökryddor hänförs bland annat koriander, kummin och senapsväxter. Till krydd- eller medicinalväxterna hänförs bland annat basilika, slåttergubbe, nattljus, isop, kamomill, backtimjam, ringblomma, gullgentiana, sommarkyndel, kattmynta, äkta malört, gullris, libbsticka, maralrot, stor rödmalva, dansk körvel, mejram, mynta, äkta mannablod, mannablod, kungsmynta, brunört, nässla, dock inte nässla som odlas för fiber, rudbeckia, gurkört, dragon, kämpar, mattram, vallört, fingerborgsblomma, läkevänderot, kryddsalvia, spansk körvel, röllika, citronmeliss, kardborre, kryddtimjam, turkisk drakblomma, kungsljus, läkekungsljus, vallmo, oljevallmo, grekisk fingerborgsblomma, kvanne, anisört och medicinalvide.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.