671/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av böter (672/2002) 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 757/2010, och

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 224/2008, 462/2011, 348/2013 och 257/2014, en ny 6 a-punkt som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I den ordning som föreskrivs i denna lag verkställs följande påföljder:


6 a) brottsofferavgift,


2 §
Påföljders verkställbarhet

Verkställigheten av böter, av förverkandepåföljder som avser egendom och av brottsofferavgifter ska inledas när det avgörande genom vilket påföljden bestämts har vunnit laga kraft eller har blivit verkställbart som en lagakraftvunnen dom. Bestämmelser om verkställbarheten av ett bötesföreläggande, ordningsbotsföreläggande och strafföreläggande som utfärdats med stöd av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010) och av en brottsofferavgift som påförts i samband med bötesföreläggande eller strafföreläggande finns i 38 § 2 mom. i den lagen.Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

RP 293/2014
LaUB 32/2014
RSv 347/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.