633/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av 12 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) 12 § 2 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 821/2011, som följer:

12 §
En parts rätt att ta del av en handling

En parts rätt enligt 1 mom. gäller inte


3) ett ärende som gäller en hemlig metod för inhämtande av information enligt 10 kap. i tvångsmedelslagen, 5 kap. i polislagen eller 3 kap. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) och i vilket den som är föremål för metoden för inhämtande av information eller åtgärder inte behöver höras vid behandlingen av yrkandet på metoden eller åtgärder, ellerDenna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014
FvUB 53/2014
RSv 339/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.