514/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 56 § i lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) 56 § 2 mom., sådant det lyder i lag 909/2001, och

fogas till 56 §, sådan den lyder i lagarna 909/2001 och 523/2010, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

56 §

Skatt för vilken förlängd betalningstid har beviljats enligt 1 mom. uppbärs i lika stora årliga poster om minst 850 euro under högst tio år. Närmare bestämmelser om hur skatten ska uppbäras i poster utfärdas genom förordning av finansministeriet. För den förlängda betalningstiden tas det inte ut någon ränta.

En skatt som uppbärs under flera än fem år preskriberas med avvikelse från vad som bestäms i 20 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) tio år efter ingången av året efter det år då skatten har påförts.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

Lagen tillämpas när skattskyldighet har uppkommit den 1 januari 2015 eller därefter. Om beskattningen har verkställts före lagens ikraftträdande, får ett yrkande på förlängd betalningstid, med avvikelse från 56 § 1 mom., framställas inom två månader från lagens ikraftträdande.

RP 364/2014
FiUB 46/2014
RSv 350/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.