508/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 35 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. samt 37 § 5 mom. och

fogas till 37 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1185/2013, ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 mom. blir 7 mom., och ett nytt 8 mom. som följer:

35 §
Centralen för utredning av penningtvätt och dess uppgifter

Vid centralkriminalpolisen finns det en central för utredning av penningtvätt som har till uppgift att

1) förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism,


Med förhindrande, avslöjande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism avses mottagande, registrering och annan handläggning av anmälningar som gäller misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism samt förhindrande, avslöjande och utredning av penningtvätt, av finansiering av terrorism och av det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning har fåtts eller kan fås som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.


37 §
Rätten att få, använda och lämna ut uppgifter

De uppgifter som centralen för utredning av penningtvätt fått får användas och lämnas ut oberoende av sekretessbestämmelserna endast för förhindrande, avslöjande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Dessutom får uppgifter lämnas ut till utrikesministeriet för skötsel av uppgifter enligt 9 § i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism och till utmätningsmannen för skötsel av uppgifter enligt 14 § i den lagen och uppgifter enligt   2 b § i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967).

Beslut om utlämnande av uppgifter enligt  5 mom. fattas av en polisman som hör till befälet och är anställd vid centralen för utredning av penningtvätt.


Bestämmelser om rätt för den som är föremål för en anmälan om en misstänkt affärstransaktion att få uppgift om vem som har gjort anmälan finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 288/2014
FvUB 44/2014
RSv 280/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Statsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.