364/2015

Utfärdad i Helsingfors den 9 april 2015

Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

För att trygga innovationsförutsättningarna inom skeppsbyggnad kan statsunderstöd beviljas för innovationer inom skeppsbyggnad. På stödet tillämpas bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (gruppundantagsförordningen). På statsunderstödet tillämpas dessutom bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) experimentell utveckling att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och färdigheter i syfte att utveckla nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster; detta kan inbegripa också till exempel verksamhet som syftar till konceptuell definition, planering och dokumentation av nya produkter, processer eller tjänster; experimentell utveckling kan inbegripa utformning av prototyper, demonstrations- och pilotprojekt, testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden, där det primära syftet är att göra nya tekniska förbättringar på de produkter, processer eller tjänster som till stora delar ännu inte är etablerade; detta kan omfatta utveckling av en kommersiellt användbar prototyp eller ett pilotarbete som är den slutliga kommersiella produkten och som är alltför dyr att producera för att endast användas för demonstration och utvärdering; experimentell utveckling inbegriper inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, produktionslinjer, tillverkningsmetoder, tjänster eller andra pågående verksamheter även om dessa ändringar kan innebära förbättringar,

2) genomförbarhetsstudie utvärdering och analys av potentialen för ett projekt som syftar till att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och rationellt avslöja projektets starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt att identifiera de resurser som krävs för att genomföra det, och utsikterna för att projektet blir en framgång,

3) skeppsbyggnad byggande av självgående handelsfartyg,

4) reparation av fartyg reparation eller iståndsättande av självgående handelsfartyg,

5) ombyggnad av fartyg ombyggnad inom Europeiska unionens område av självgående handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 1 000 ton, förutsatt att ombyggnadsarbetet medför en väsentlig ändring av lastutrymmet, skrovet, framdrivningssystemet eller passagerarutrymmena,

6) flytande och rörliga offshore-strukturer strukturer för utforskning, nyttjande eller generering av olja, gas eller förnybar energi, som har samma egenskaper som handelsfartyg med undantag för att de inte är självgående och som är avsedda att flyttas flera gånger under driften.

3 §
Mottagare av understöd

Understöd kan beviljas sådana i Finland registrerade företag som bedriver skeppsbyggnad, ombyggnad och reparation av fartyg samt sådana företag som bygger flytande och rörliga offshore-strukturer.  Understöd kan inte beviljas för byggande av fiskefartyg.

4 §
Ändamålet för understödet

Understöd kan beviljas om

1) projektet gäller experimentell utveckling av sådana innovativa produkter och processer som är tekniskt nya eller väsentligt förbättrade jämfört med den nuvarande mest avancerade tekniska nivån inom skeppsbyggnaden i Europeiska unionen och som inbegriper en risk för tekniskt eller industriellt misslyckande, och

2) understödet är begränsat till de kostnader för investeringar, planering och testverksamhet som är direkt och uteslutande kopplade till den innovativa delen av projektet.

5 §
Godtagbara kostnader

Godtagbara kostnader är, utöver vad som föreskrivs i 6—9 §, kostnader för ett i 3 § avsett företag och kostnader för förvärv av instrument och utrustning från tredje parter, personalkostnader inklusive lönebikostnader samt de allmänna omkostnaderna för projektet för den tid som ifrågavarande instrument och tjänster har använts i projektet och förutsatt att instrumenten och tjänsterna direkt hänför sig till innovationen. Om mottagaren av understöd är mervärdesskattskyldig, är den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna inte en godtagbar kostnad.

6 §
Godtagbara kostnader för nya fartygsklasser och offshore-strukturer

Godtagbara kostnader för nya fartygsklasser och offshore-strukturer är

1) kostnader för konceptutveckling, konceptutformning, funktionell utformning eller detaljerad utformning,

2) kostnader för undersökningar, testning, modeller och likartade kostnader som hänför sig till utveckling och utformning av fartyg,

3) kostnader för planering och förverkligandet av den samt kostnader för testning och provkörning av produkten.

4) ökningen av arbetskostnaderna och de allmänna omkostnaderna för en ny fartygsklass och offshore-strukturer som hänför sig till genomförandet av den tekniska innovationen, begränsade till minsta nödvändiga belopp.

Kostnader som avses i 1 mom. 1—3 punkten och som kan likställas med kostnaderna för en standardplan för en tidigare fartygsklass är inte stödberättigande.

7 §
Godtagbara kostnader för serietillverkade fartyg

Extra kostnader för byggande av det första fartyget i en ny fartygsklass kan utgöras av skillnaden mellan personal- och lönebikostnaderna samt de allmänna omkostnaderna och motsvarande kostnader för senare fartyg i samma serie (systerfartyg). 

Av de kostnader för konstruktion av en ny fartygsklass som avses i 1 mom. kan högst 10 procent vara stödberättigande kostnader, om dessa kostnader är nödvändiga för att genomföra den tekniska innovationen, och om de uppskattas överstiga tre procent av produktionskostnaderna för systerfartyg som tillverkas senare. 

8 §
Godtagbara kostnader för nya komponenter eller system

För nya komponenter eller system som berättigar till innovationsstöd är följande kostnader stödberättigande till den del och för den tid som komponenterna och systemen har använts i projektet, om de hänför sig direkt till innovationen

1) kostnader för utformning och utveckling,

2) kostnader för testning av innovationsdelen och modellerna,

3) kostnader för material och utrustning,

4) i undantagsfall, kostnader för konstruktion och montering av nya komponenter eller system som är nödvändiga för att genomföra innovationen i praktiken, förutsatt att de är begränsade till minsta nödvändiga belopp.

9 §
Godtagbara kostnader för nya processer

För nya processer som berättigar till innovationsstöd är följande kostnader stödberättigande till den del och för den tid som de har använts i projektet, om de hänför sig direkt till innovationsprocessen

1) kostnader för utformning och utveckling,

2) kostnader för material och utrustning,

3) vid behov kostnader för testning av de nya processerna,

4) kostnader för genomförbarhetsstudier som görs inom tolv månader före stödansökan. 

10 §
 Förutsättningar för beviljande av understöd

För att understöd ska beviljas krävs det att

1) mottagaren av understöd har ett verksamhetsställe i Finland och projektet inbegriper ett betydande finländskt intresse,

2) mottagaren av understöd bedöms ha förutsättningar att bedriva en kontinuerligt lönsam verksamhet,

3) mottagaren av understöd inte är ett företag i svårigheter på det sätt som anges i artikel 2.18 i kommissionens gruppundantagsförordning,

4) företaget inte är föremål för ett sådant betalningskrav som avses i artikel 1.4 i gruppundantagsförordningen på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden, och

5) innovationsstödet har en stimulanseffekt på mottagarens innovationsverksamhet på det sätt som anges i artikel 6 i gruppundantagsförordningen; i fråga om serietillverkade fartyg kan stimulanseffekten anses uppfylld endast för det första fartyget i serien.

Understöd kan beviljas endast för sådan verksamhet som sker efter det att ansökan om understöd har getts in. Bestämmelsen tillämpas dock inte på de genomförbarhetsstudier som avses i 9 § 4 punkten.

11 §
Understödets maximibelopp

Understödet kan utgöra högst 25 procent av de godtagbara kostnader som avses i 5—9 §. Understödet för ett enskilt projekt kan uppgå till högst 10 miljoner euro. På innovationsstödet tillämpas de regler om kumulering av statligt stöd som avses i artikel 8 i gruppundantagsförordningen när stödet från olika parter hänför sig till samma stödberättigande kostnader.

12 §
Ansökan om understöd

Ansökan om understöd ska göras hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Ansökan ska ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen innan sökanden ingår ett bindande avtal om projektet eller börjar tillämpa en innovativ process.

Till ansökan ska fogas de uppgifter om projektet som nämns i 10 § samt en kvalitativ beskrivning av innovationen och det utlåtande som avses i 13 §.

13 §
Utlåtande om projektet

Ansökan ska åtföljas av ett av sökanden inhämtat utlåtande från ett opartiskt forskningsinstitut, om att

1) projektet uppfyller de förutsättningar som anges i 4 §,

2) det kan visas att understödet har en sådan stimulanseffekt som avses i 10 § 1 mom. 5 punkten, och

3) kostnaderna för projektet är sådana som avses i 5—9 §.

Utlåtandet ska dessutom innehålla en redogörelse av den som lämnar utlåtandet och en försäkran om att den som lämnar utlåtandet är opartisk och oberoende i förhållande till den som ansöker om understöd.

14 §
Understödsbeslut

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beslutar om understödet. Arbets- och näringsministeriet beslutar dock om understödet, om beloppet av det understöd som ska beviljas överstiger fem miljoner euro. Arbets- och näringsministeriet kan förbehålla sig beslutanderätten också i fråga om projekt som understiger nämnda gräns, om beslutet är av särskild betydelse med tanke på tillämpningen av denna förordning.

Understödet kan beviljas redan medan anbudsförfarandet för projektet pågår under förutsättning att sökanden senare ingår ett bindande avtal om projektet.

Arbets- och näringsministeriet eller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland kan i understödsbeslutet uppställa närmare villkor och begränsningar för användning och utbetalning av understödet.

15 §
 Förutsättningarna för och förfarandet vid utbetalning av understöd

Understöd betalas inte ut förrän det har ingåtts ett bindande avtal om projektet.

Av understödet betalas högst 80 procent ut i planerings- och byggskedet.  Utbetalningarna sker i tre poster enligt projektets framskridande. Projektets framskridande ska verifieras i enlighet med de närmare villkor och begränsningar som ställts i beslutet om beviljande. Återstående 20 procent av understödet betalas ut efter att projektet har slutförts, enligt de faktiska kostnader som sökanden visar att projektet har orsakat.

Ansökan om utbetalning av understödet görs hos närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscenter). Ansökan ska innehålla sådana uppgifter som är nödvändiga för att understödet ska kunna betalas ut.

16 §
Utvecklings- och förvaltningscentrets behörighet i utbetalningsärenden

Utvecklings- och förvaltningscentret beslutar om utbetalning av understödet, om avbrott i utbetalningen och om återkrävande av understöd i enlighet med bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001).

17 §
Rapportering till Europeiska kommissionen

Användningen av innovationsstöd ska rapporteras till Europeiska kommissionen på det sätt som anges i rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget och kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget.

18 §
 Övervakning av stöd

Den myndighet som beviljat stöd svarar för övervakningen av det. Bestämmelser om övervakningen finns i artikel 12 i gruppundantagsförordningen.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2015 och gäller till och med den 31 december 2020.

Förordningen tillämpas också på projekt för vilka understöd har sökts innan denna förordning trädde i kraft. Utvecklings- och förvaltningscentret sköter uppgifterna enligt 13 § i fråga om projekt som inleds den 15 april 2015 eller senare.

Förordningen tillämpas också på ersättning för kostnader för i 9 § 4 punkten avsedd utveckling och validering av processer, om kostnaderna uppstått tidigast 12 månader innan denna förordning trädde i kraft. 

  Helsingfors den 9 april 2015

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman
Tuija Ypyä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.