1401/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av 5 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) 5 § 1 mom. 14 och 15 punkten, sådana de lyder i lag 1239/2013, samt

fogas till 5 § 1 mom., sådan det lyder delvis ändrat i lagarna 847/1970, 718/1990, 1541/1992 och 1239/2013, nya 16 och 17 punkter som följer:

5 §

I 4 § angivna skattepliktiga inkomster av jordbruket under skatteåret är bland andra:


14) räntor av egendom som hör till jordbruket, 25 procent av sådant överskott från andelslag som inte är offentligt noterade och som avses i 33 e § i inkomstskattelagen, med undantag av överskottsåterbäring som avses i 17 punkten i detta moment, upp till 5 000 euro till den del som dylika överskott i den skattskyldiges personliga kapitalinkomst inte överskrider 5 000 euro och 75 procent av den överskridande delen, 75 procent av dividender från bolag som inte är offentligt noterade, 85 procent av dividender från offentligt noterade bolag och av överskott från offentligt noterade andelslag som avses i 33 e § i inkomstskattelagen, med undantag av överskottsåterbäring som avses i 17 punkten i detta moment, dividender och nämnda betalningar som ett samfund erhållit dock så som anges i 6 a och 6 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968),

15) i 33 a § 3 mom. och 33 b § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedd utbetalning av medel som ska betraktas som dividend och som har gjorts från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet; på utbetalningen av medel tillämpas det som i 14 punkten i detta moment föreskrivs om dividend, med de undantag som anges i 45 a § i inkomstskattelagen,

16) i 33 f § 1 mom. i inkomstskattelagen avsedd utbetalning av medel som ska betraktas som överskott och som har gjorts från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet; på utbetalningen av medel tillämpas det som i 14 punkten i detta moment föreskrivs om överskott, med de undantag som anges i 33 f § 2 och 3 mom. i inkomstskattelagen,

17) i 18 § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsedd överskottsåterbäring från ett andelslag som är avdragbar för andelslaget.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2015.

RP 130/2014
FiUB 32/2014
RSv 209/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.