1291/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 2 § p-punkten samt 27, 32 och 34-38 §,

av dem 2 § p-punkten samt 32 och 34 § sådana de lyder i förordning 256/2009 och 35-38 § sådana de lyder i förordning 584/2010, samt

ändras 1 §, 18 § 2 mom., 26 § 1 mom., 31 och 31 a §, 39 § 5 mom., fotnot 48 och 31-punkten i bilaga 1 del I, bilaga 1 del II samt 31-punkten i bilaga 8, av dem 1 §, 18 § 2 mom., 26 § 1 mom. och 31 a §, sådana de lyder i förordning 256/2009, 39 § 5 mom. sådant det lyder i förordning 382/2006, fotnot 48 och 31-punkten i bilaga 1 del I sådana de lyder i förordning 252/2013, bilaga 1 del II sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 356/2006, 833/2007, 430/2008, 757/2008 och 584/2010, samt 31-punkten i bilaga 8 sådan den lyder i förordning 219/2014, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på fordon i kategorierna M, N och O (bilar och deras släpvagnar) och deras konstruktion, miljöegenskaper, system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning.  Förordningen tillämpas på militärfordon som hör till dessa kategorier, om inte något annat med stöd av fordonslagen föreskrivs genom förordning av försvarsministeriet. Förordningen tillämpas också på fordon som används för specialtransporter enligt vad som särskilt föreskrivs om detta.

18 §
Överensstämmelse med kraven i fråga om fordon som införts till landet som flyttgods och några andra fordon

2. Fordon som avses i denna paragraf ska då det gäller halv- och helljusstrålkastare och ljuskällor till dessa med de krav som gällde i Finland vid den tidpunkt då fordonet togs i bruk eller därefter.  De främre positionslyktornas synbarhet samt färgen på ljuset från samtliga strålkastare och lyktor ska överensstämma med de krav som gällde i Finland vid den tidpunkt fordonet togs i bruk eller därefter.  De bakre positionslyktorna får dock visa ett rött blinkande sken och främre lyktorna ett orangegult ljus, och halv- och helljusstrålkastarna får vara försedda med ljuskällor med märkningen DOT och ljuskällor av typ HB1–HB15, D1S, D1R, D2S eller D2R. Halvljusstrålkastare och fordons eventuella tillhörande anpassningsbara belysningssystem för främre lyktorna ska vara ämnade för högertrafik.


26 §
Skyltlyktor

1. En skylt på fordon i kategori M2 och M3 som visar linjens yttersta bestämmelseort, linjenumret och att fordonet är fullbelagt, samt en skylt på fordon i kategori N2 och N3 som anger namnet på transportidkaren, transportköparen eller fordonets ägare eller namnet på linjens yttersta bestämmelseort ska avge vitt eller ljusgult ljus, som inte får blinka.  Skyltens ljusstyrka i referensaxelns riktning får vara högst 200 candela.


31 §
Backningsvarnare

En bil, dock inte ett fordon i kategori M1 får ha en backningsvarnare som avger ett periodiskt ljud vid backning eller då backväxeln är ilagd.  Backningsvarnarens ljud får ha en volym på högst 75 dBA, mätt med användning av fasttidskonstanten på ett avstånd av sju meter bakom fordonet.

31 a §
Förstahjälpsförnödenheter och brandsläckare i buss

1. Förstahjälpsförnödenheterna i bussar ska uppfylla kraven i 35 § i trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning (637/1990) eller de krav som motsvarar samma kravnivå och som någon annan EES-stat eller landskapet Åland ställer för förstahjälpsförnödenheterna i busstypen i fråga.

2. Brandsläckare i bussar ska uppfylla kraven i 34 § i det beslut som nämns i 1 mom. eller de krav som motsvarar samma kravnivå och som någon annan EES-stat eller landskapet Åland ställer för brandsläckaren i busstypen i fråga.

39 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

5. Med avvikelse från bestämmelserna i 2–4 mom. skall sådan skyddsanordning för barn som används i trafik den 10 maj 2008 eller senare vara typgodkänd i enlighet med E-reglementet nr 44/03, E-reglementet nr 129 eller kommissionens direktiv 2000/3/EG om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon eller i enlighet med en senare version eller ändring av nämnda E-reglemente eller direktiv.Denna förordning träder i kraft  den  1 januari 2015.

Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som för första gången i Finland godkänts för trafik innan denna förordning trädde i kraft får användas i trafik, om de överensstämmer med de bestämmelser och föreskrifter som gällde när denna förordning trädde i kraft eller därefter.

Sådana varningslyktor med orangegult blinkande ljus som avses i 21 § i kommunikationsministeriets förordning om specialtransporter och specialtransportfordon (786/2012) ska uppfylla de tekniska kraven i bilaga 2 i del II punkt 4 som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Komissionens genomförandedirektiv 2014/37/EU (32014L0037) EGT nr L 59, 28.2.2014, s. 32

Helsingfors den 18 december 2014

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Bilaga 1

DEL I

Fotnot 48:

48 a) Utöver de lyktor och reflektorer som enligt direktiv 76/756/EEG och E-reglementet nr 48 är obligatoriska krävs:

i) en igenkänningslykta som anger fordonsslaget när det är fråga om ett fordon i kategori M1 som används i taxitrafik (krav: se 25 §),

ii) en belyst skylt som visar åtminstone bestämmelseorten och som finns framtill på fordonet när det är fråga om ett fordon i kategori M2 eller M3 som används i tillståndspliktig persontrafik (krav: se 26 §); när det är fråga om en bil som används i lokal trafik och närtrafik räcker det med en belyst skylt som visar linjenumret och som då bör finnas även baktill,

v) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en konstruktion eller anordning som är smalare än bilen i övrigt och som skjuter ut utanför bilens främre del eller över en meter utanför bilens bakre del.

b) Utöver vad som tillåts i direktivet får ett fordon ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

i) högt placerade extra helljus- och halvljusstrålkastare och körriktningsvisare samt extra främre positionslyktor när det är fråga om en bil som används för snöplogning,

iv) en igenkänningslykta som anger fordonsslaget när det är fråga om en vägservicebil och ett fordon som används i förstahjälpverksamhet (användningsrätt och krav: se 29 §),

vi) lyktor som när det är fråga om ett fordon i kategori N2 och N3 belyser en skylt som anger namnet på transport idkaren, transport köparen eller bilens ägare eller namnen på linjens yttersta bestämmelseorter samt på ett för tillståndspliktig persontrafik använt fordon i kategori M2 och M3 lyktor som belyser en skylt på fordonets sida som visar numret på linjen samt en skylt framtill som anger att fordonet är fullbelagt (krav: se 26 §),

vii) reflekterande bandliknande markeringar eller konturmarkeringar som syns från sidan och bakifrån när det är fråga om fordon i kategorierna M2, M3, N1 och O2 samt reflekterande reklam när det är fråga om fordon i kategorierna M2, M3, N, O2, O3 och O4 (krav: se del II punkt 8), 

viii) separat föreskrivna lyktor och reflektorer på en bil eller på en släpvagn som används för specialtransport eller på dess last, 

ix) högst tre igenkänningslyktor på ett fordon i kategori N2 och N3 som används för att dra en släpvagn och som är i internationell trafik i Ryssland (krav: se 28 §),

x) fordon i kategori M1 som går i trafik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s trafikavtalsförordning) får ha en belyst skylt som visar bestämmelseorten och som inte äventyrar trafiksäkerheten.

c) På bestämningen av färg, placering, synbarhet och inriktning i fråga om strålkastare, lyktor och reflektorer som avses i a- och b-punkten tillämpas bestämmelserna i det direktiv och E-reglemente som avses här.

d) När det är fråga om en bil som används för snöplogning, får extra halvljus- och helljusstrålkastare, extra körriktningsvisare och främre extra positionslyktor monteras på en höjd som är motiverad av förhållandena, men halvljusstrålkastarna ska dock vara riktade så att de inte i onödan stör mötande förare.  Strömkretsen för de extra halvljusstrålkastarna ska ha en avbrytare placerad på en sådan plats att det är omöjligt att under färd koppla om de egentliga halvljusstrålkastarna till de extra halvljusstrålkastarna eller tvärtom.


Krav, system, komponent eller separat teknisk enhet Basdirektiv eller EG-förordning E-reglemente Fordons kategorier som kravet gäller Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för Krav på överensstämmelse med direktiv, EG-förordning eller E-reglemente för
- ändringsdirektiv ny fordonstyp fordon som tas i bruk för första gången ny fordonstyp fordon som tas i bruk för första gången

31. Bilbälten50a 77/541/EEG 16, 44, 129 (i fråga om bilbältet i säkerhetsanordningen för barn) M, N kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.1.1998 kategorierna M1, N1 och M2 ≤ 3500 kg:1993
-81/576/EEG
-82/319/EEG kategori M1: 1993
-90/628/EEG kategori M1: 1.1.1996 kategori M1: 1.7.1997 kategori M2 ≤ 3500 kg och kategori N: 1993 kategori M2 ≤ 3500 kg och kategori N:1.7.1997
-96/36/EG kategori M1: 1.10.1997 kategori M1: 1.10.1999 kategori M2 > 3500 kg, kategorierna N och M3: 1.10.1997; kategori M2 ≤ 3500 kg: 1.10.1999 kategori M2 > 3500 kg, kategorierna N och M3: 1.10.1999; kategori M2 ≤ 3500 kg: 1.10.2001
-2000/3/EG51 kategori M1: 1.10.2001 kategori M1: 1.10.2002 kategorierna N1 och M2 ≤ 3500 kg: 1.10.2002; övriga fordonskategorier se 96/36/EG
-2005/40/EG50b kategori M1: 20.10.2006 kategori M1: 20.10.2007 kategorierna M2, M3 och N: 20.10.2006 kategorierna M2, M3 och N: 20.10.2007
29.4.2009– 29.10.20121a 29.10.2010– 29.10.20141a
-EG nr 661/2009* 1.11.2012 1.11.2014

DEL II

Godkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som motsvarar E-reglementen samt krav på godkännande

I följande tabell finns sådana E-reglementen för fordons system, komponenter och separata tekniska enheter, för vilka det inte utfärdats motsvarande särdirektiv. System, komponenter och separata tekniska enheter som motsvarar kraven i de E-reglementen som nämns i tabellen godkänns. Om det i kolumnerna för ikraftträdande anges datum, skall systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten vara typgodkänd enligt den version som gäller när ifrågavarande E-reglemente träder i kraft eller motsvara kraven i det, beroende av i vilken kolumn anteckningen om datum finns.

Krav, system, komponent eller separat teknisk enhet E-regle-mente Fordonskategorier som kravet gäller Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande Krav på överensstämmelse med E-reglemente
för ny fordonstyp för fordon som tas i bruk för första gången för ny fordonstyp för fordon som tas i bruk för första gången
1. Varningstriangel 27 M, N, O 1993
2. Skyddsanordningar för barn 44 129 M, N M, N 1993 9.7.2013
3. Strålkastarrengörare 45 M, N
5. Flytgasanordningar för fordon 67 115 M, N M, N 1.1.20041a, 1b 1.6.20061a
6. Identifieringsskylt på tunga fordon och långa fordonskombinationer 70 N2, N3, O 19932
7. Egenskaper hos eldrivna fordon med bilbatteri4 100 M, N
8. Reflekterande konturmarkeringar och reklam 1043 M2, M3, N, O2, O3, O4
Krav, system, komponent eller separat teknisk enhet E-regle-mente Fordonskategorier som kravet gäller Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande Krav på överensstämmelse med E-reglemente
för ny fordonstyp för fordon som tas i bruk för första gången för ny fordonstyp för fordon som tas i bruk för första gången
9. Naturgasanordningar för fordon 110 115 M, N M, N 1.6.20061a, 1b 1.6.2006 1a
10. Vältstabilitet hos tankbilar och deras släp 111 N, O
11. Eftermonterbara luftkuddar 114 M, N
12. Kurvljus 119 M, N
13. Fälgar till personbilar och derass släpvagnar 124 M1, O1, O2
14. Avskiljningsanordningar som i efterhand monteras mellan passagerar- och bagage-utrymmet 126 M1

1a Kravet på typgodkännande tillämpas inte på fordon som är avsedda för export till tredje länder.

1b Kravet gäller inte EG-typgodkända nya fordon eller fordon som tas i bruk för första gången.

2 För över 15,5 meter långa kombinationer krävs identifieringsskylt. Alternativt får fordonet förses med en skylt på minst 0,30 x 0,80 meter försedd med kanter i röd fluorescerande färg eller med reflekterande kanter samt med en bild på en fordonskombination i svart på gul reflekterande botten. Under bilden får finnas en markering för fordonskombinationens längd.

3 a) Den reflekterande bandliknande markeringen eller konturmarkeringen ska vara 50-60 mm bred.

b) Reflekterande reklam ska placeras på fordonets sidor inom en enhetlig konturmarkering, och reklamen får inte försvaga den enhetliga konturmarkeringen eller lyktornas eller reflektorernas funktion. Reklam ska göras med användning av sådana reflexmaterial i kategori D eller E som avses i E-reglementet nr 104. I reklamen får ingå högst 15 bokstäver eller siffror.  Bokstäverna och siffrorna ska vara mellan 0,30 och 1,00 meter höga.  En reklam som görs med användning av reflexmaterial i kategori D får ha en yta på högst 2,0 m2.  Inom en enhetlig konturmarkering på sidorna på fordon i kategori N1 och O2 får placeras reklam, om fordonet är minst 6 000 mm långt.  Reflekterande reklam på fordon i kategori N1 och O2 ska göras med användning av reflexmaterial i kategori E.

4 Se även 18 a §.

Bilaga 8

NATIONELLA UNDANTAG FRÅN KRAVEN I BILAGA 1-7 FÖR FORDON


Punkt Område Direktiv/EGförordning E-reglemente Sätt att påvisa överensstämmelse
M1 M2,3 N1 N2,3 O1,2 O3,4

31 Bilbälten 77/541/EEG 16, 44, 129 X/I24 E13 X24 E13 X/I24 E13 X/I14, 24 E13

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.