1122/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen (866/2008) 11 a §, sådan den lyder i förordning 1502/2011, samt

ändras 3, 4, 11, 11 b, 12—14 och 16 §, sådana de lyder, 3 § i förordning 1007/2013, 4, 11, 11 b och 12 § i förordning 1502/2011 och 13, 14, och 16 § i förordning 498/2011, som följer:

3 §
Samband med andra författningar

Bestämmelser om djurskyddskrav som ska iakttas vid djurtransporter finns i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 och i lagen om transport av djur (1429/2006).

Bestämmelser om importvillkor som gäller införsel av hästdjur och embryon och könsceller från dem finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om hästdjur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen (1006/2013).

Bestämmelser om importvillkor som gäller införsel av fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (867/2008).

Bestämmelser om importvillkor som gäller införsel av fiskar, blötdjur och kräftdjur som importeras levande för att användas som livsmedel finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem, levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor samt sammansatta produkter som innehåller bearbetade fiskeriprodukter som importeras från länder utanför Europeiska unionen (592/2006).

Bestämmelser om kontroll som utförs på levande djur vid Europeiska unionens yttre gränser och om åtgärder i anslutning till kontrollen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur (398/2004) samt kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen.

Bestämmelser om kontroll som utförs på sällskapsdjur vid Europeiska unionens yttre gränser och om åtgärder i anslutning till kontrollen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om importkontroll av sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för personligt bruk av animaliska produkter och sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar vilka förs in från länder utanför Europeiska unionen (1121/2014) samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003.

Bestämmelser om kontroll som utförs på embryon och könsceller vid Europeiska unionens yttre gränser och om åtgärder i anslutning till kontrollen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) samt i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer.

Bestämmelser om import av hotade och fridlysta djurarter finns i 44 och 45 § i naturvårdslagen (1096/1996). Bestämmelser om import av däggdjursarter och viltbestånd av främmande ursprung finns i 42 § i jaktlagen (615/1993). Bestämmelser om import av fiskarter eller fiskstammar som inte förekommer vilt i Finland eller könsceller av dem samt av kräftarter eller kräftstammar som inte förekommer vilt i Finland eller könsceller av dem finns i 94 § i lagen om fiske (286/1982). Bestämmelser om import av främmande och lokalt frånvarande arter som är avsedda att användas i vattenbruk finns i rådets förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk. Bestämmelser om introduktion av främmande invasiva arter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av främmande invasiva arter.

Bestämmelser om förbud att använda vissa djur på cirkus eller andra jämförbara föreställningar där djuren visar färdigheter som de har blivit lärda finns i jord- och skogsbruksministeriets beslut om användning av djur på cirkus och vid andra därmed jämförbara föreställningar (595/1996).

Bestämmelser om införsel av djur som används för avel och deras könsceller och embryon finns i 8 § i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014) samt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis och andra handlingar för import av djur som används för avel samt deras könsceller och embryon (354/2014).

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) nötkreatur nötkreatur (Bos taurus) som hålls som husdjur, inklusive bison (Bison sp.) och buffel (Bubalus sp.) samt avkomma genom korsningar av dessa arter,

2) svin svin (Sus scrofa) som hålls som husdjur, inklusive hägnade vildsvin,

3) får och getter får (Ovis aries) och getter (Capra hircus) som hålls som husdjur,

4) hästdjur djur tillhörande häst- eller åsnearterna eller avkomma genom korsningar av dessa arter,

5) övriga klöv- och hovdjur samt elefantdjur djur enligt bilaga I till rådets direktiv 2004/68/EG om fastställande av djurhälsoregler för import till och transitering genom gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur, om ändring av direktiven 90/426/EEG och 92/65/EEG, samt om upphävande av direktiv 72/462/EEG, tillhörande ordningen klövdjur (Artiodactyla), hovdjur (Perissodactyla) och elefantdjur (Proboscidae), med undantag från klöv- och hovdjur som nämns i 1—4 punkterna,

6) övriga idisslare idisslare tillhörande ordningen klövdjur (Artiodactyla) som nämns i 5 punkten,

7) kameldjur djur tillhörande ordningen klövdjur (Artiodactyla) och familjen Camelidae,

8) animalieproduktionsdjur animalieproduktionsdjur enligt definitionen i 6 § 8 punkten i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014),

9) godkända organ, institut eller centrum djurparker eller försöksdjursanläggningar som avses i 61 § 3 eller 4 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013),

10) sällskapsdjur sällskapsdjur enligt definitionen i artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013,

11) pass för sällskapsdjur en handling enligt bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts,

12) fiskar fisk som tillhör överklasserna Agnatha och Gnathostomata,

13) kräftdjur vattenlevande kräftdjur som tillhör understammen Crustacea,

14) blötdjur vattenlevande musslor, snäckdjur och huvudfotingar som tillhör stammen Mollusca,

15) vattenbruksdjur levande fiskar, kräftdjur och blötdjur som föds upp på en vattenbruksanläggning eller som kommer från en vattenbruksanläggning inklusive levande fiskar, blötdjur och kräftdjur som tas upp från hav eller vattendrag och som är avsedda för en vattenbruksanläggning,

16) vattenlevande prydnadsdjur levande fiskar, kräftdjur och blötdjur som hålls, föds upp eller släpps ut på marknaden enbart för prydnadsändamål,

17) vildlevande vattendjur andra levande fiskar, kräftdjur och blötdjur än vattenbruksdjur och vattenlevande prydnadsdjur,

18) stängda anläggningar för prydnadsdjur en anläggning enligt definitionen i artikel 2 a i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över smittbärande arter,

19) öppna anläggningar för prydnadsdjur en anläggning enligt definitionen i artikel 2 b i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008,

20) könsceller äggceller och sperma samt befruktad eller obefruktad rom eller mjölke från fiskar, kräftdjur och blötdjur,

21) embryon däggdjurs tidiga utvecklingsstadier som kan överföras till ett mottagardjur,

22) importparti levande djur samt embryon eller könsceller från dem som härrör från samma tredjeland eller region i tredjeland och för vilka det finns ett gemensamt veterinärintyg eller något annat intyg om ursprunget,

23) officiell veterinär en läns- eller kommunalveterinär eller en veterinär som har tillsatts av den behöriga centralmyndigheten i ett tredjeland,

24) förordnad veterinär en veterinär som Livsmedelssäkerhetsverket gett i uppdrag att utföra de inspektioner och åtgärder som fastställs i denna förordning,

25) import leverans av ett importparti till Europeiska unionens medlemsstaters område,

26) transitering transport av ett importparti genom Europeiska unionens medlemsstaters område vidare till ett tredjeland,

27) exportland det tredjeland där en officiell veterinär har undertecknat det veterinärintyg som medföljer importpartiet eller där ett annat dokument som medföljer djuren har beviljats,

28) unionen Europeiska unionen,

29) medlemsstat en medlemsstat inom Europeiska unionen,

30) kommissionen Europeiska kommissionen,

31) rådet Europeiska unionens råd, samt

32) beslut om skyddsåtgärder ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa importen från ett tredjeland eller transitering genom det med anledning av en förändrad situation när det gäller djursjukdomar eller hälsotillstånd i det aktuella landet.

När det i denna förordning hänvisas till unionens rättsakter avses rättsakten och ändringar.

11 §
Villkor för införsel av sällskapsdjur

Bestämmelser om villkor som ska tillämpas vid införsel av sällskapsdjur finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013. Bestämmelser om villkor som ska tillämpas vid införsel av hundar, katter och frettar som sällskapsdjur finns dessutom i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

Tillstånd som avses i artikel 32.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 beviljas i Finland av Livsmedelssäkerhetsverket.

11 b §
Villkor för införsel av hundar, katter och frettar som importeras i någon annan egenskap än som sällskapsdjur

Införsel av hundar, katter och frettar som importeras i någon annan egenskap än som sällskapsdjur ska åtminstone uppfylla villkoren i artikel 10.1 a-d och artikel 12.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013.

Hundar, katter och frettar som importeras i någon annan egenskap än som sällskapsdjur får föras in endast från sådana områden eller tredjeländer och endast via sådana områden eller tredjeländer som nämns i någon av förteckningarna i följande författningar:

1) bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG,

2) del 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg, eller

3) bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. får sändningar av sådana hundar, katter eller frettar som är avsedda för godkända organ, institut eller centrum importeras endast från sådana områden eller sådana tredjeländer och endast via sådana områden eller sådana tredjeländer som nämns i den förteckning som avses i 2 mom. 3 punkten.

Hundar, katter och frettar som importeras i någon annan egenskap än som sällskapsdjur ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt förlagan i bilagan till kommissionens genomförandebeslut 2013/519/EU om fastställande av förteckningen över territorier och tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar samt av förlagan till hälsointyg för sådan import. Djuren ska uppfylla villkoren i det veterinärintyget.

12 §
Särskilda krav för införsel av hundar

Bestämmelser om medicinsk behandling av hundar, som importeras till unionens område, mot bandmask som orsakar echinokockinfektion ingår i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar.

Utöver bestämmelserna i artikel 7 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011, tillämpas undantaget enligt artikel 8.1 a i den förordningen på införsel av hundar till Finland från de områden och tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.  

Undantaget enligt artikel 8.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 tillämpas också på införsel av en hund som härstammar från en medlemsstat eller från ett område eller ett tredjeland som avses i 2 mom. till Finland efter tillfällig utförsel från unionens område.

13 §
Villkor för import av harar och kaniner

Harar och kaniner får importeras från de tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 och från vilka import av färskt kött till unionens område är tillåtet.

Ett villkor för import av harar och kaniner är att de kommer från en gård där rabies inte har förekommit eller misstänkts den senaste månaden och att de inte under den månad som föregår importen varit i kontakt med djur som konstaterats eller misstänkts ha insjuknat i rabies. Inga restriktioner som införts av myndigheterna på grund av djursjukdomar får gälla för den gård som hararna och kaninerna kommer från och inget djur på gården får ha uppvisat kliniska symtom på myxomatos. Vidare ska djuren åtföljas av ett veterinärintyg som bevisar att en veterinär som har godkänts av exportlandets behöriga myndighet genom en klinisk undersökning 24 timmar före avsändandet har konstaterat att djuren är vid god hälsa och i tillräckligt god kondition för att tålatransporten till bestämmelseorten.

Import av harar och kaniner från andra tredjeländer än de som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 är tillåten endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

Bestämmelserna i 1—3 mom. tillämpas inte på harar och kaniner som importeras som sällskapsdjur.  Bestämmelser om villkor som ska tillämpas vid införsel av harar och kaniner som importeras som sällskapsdjur finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013.

14 §
Villkor för import av gnagare

Gnagare får importeras från de tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 och från vilka import av färskt kött till unionens område är tillåtet. Djuren ska åtföljas av ett veterinärintyg som bevisar att en veterinär som har godkänts av exportlandets behöriga myndighet genom en klinisk undersökning 24 timmar före avsändandet har konstaterat att djuren är vid god hälsa och i tillräckligt god kondition för att tåla transporten till bestämmelseorten.

Import av gnagare från andra tredjeländer än de som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 är tillåten endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på gnagare som importeras som sällskapsdjur. Bestämmelser om villkor som ska tillämpas vid införsel av gnagare som importeras som sällskapsdjur finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013.

16 §
Villkor för import av vattenlevande prydnadsdjur

Bestämmelser om villkoren för införsel av vattenlevande prydnadsdjur finns i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008. Veterinärintyget enligt kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 som gäller fiskarter enligt del C i bilaga II till samma förordning och som införs till Finlands område enligt bilaga I eller II till kommissionens beslut 2010/221/EU samt som är avsedda för öppna och stängda anläggningar för prydnadsdjur, ska också bevisa att kraven på sjukdomarna SVC och IPN samt parasiten Gyrodactylus salaris för vilka Finland har beviljats sjukdomsfri status och godkänts ett utrotningsprogram enligt artiklarna 2 och 3 i kommissionens beslut 2010/221/EU, är uppfyllda.

I Finland är Livsmedelssäkerhetsverket den behöriga myndighet som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008. I Finland godkänner regionförvaltningsverket den karantän som avses i kommissionens beslut 2008/946/EG om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller krav på karantän av vattenbruksdjur.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på vattenlevande prydnadsdjur som inte är avsedda för försäljning eller förmedling och som hålls i andra än kommersiella akvarier eller trädgårdsdammar utan kontakt med naturliga vatten. Vid import ska det dock säkras att transportvattnet från importförsändelser inte sprider djursjukdomar till de naturliga vattnen. Bestämmelser om de villkor som ska tillämpas vid import av blötdjur och tropiska prydnadsfiskar som importeras som sällskapsdjur finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013.


Denna förordning träder i kraft den 29 december 2014.

Trots bestämmelserna i 11 b § 4 mom. får till Finland från en annan medlemsstat importeras eller förflyttas hundar, katter eller frettar som åtföljs av ett giltigt veterinärintyg som utfärdats senast den 28 december 2014 och som motsvarar den förlaga som avses i

1) bilaga I till kommissionens genomförandebeslut 2011/874/EU om fastställande av förteckningen över tredjeländer och territorier från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar och utan kommersiellt syfte transportera fler än fem hundar, katter och illrar till unionen samt förlagorna till hälsointyg för import och transporter utan kommersiellt syfte av dessa djur till unionen, eller

2) i bilagan till kommissionens beslut 2005/64/EG om genomförande av rådets direktiv 92/65/EEG med avseende på villkor för import av katter, hundar och illrar till godkända organ, institut och centrum.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/31/EU (32013L0031); EUT L 178, 28.6.2013, s. 107
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 (32013R0576); EUT L 178, 28.6.2013, s. 1
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 (32013R0577); EUT L 178, 28.6.2013, s. 109
Kommissionens genomförandebeslut 2013/519/EU (32013D0519); EUT L 281, 23.10.2013, s. 20

Helsingfors den 12 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.