1082/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) 14 och 19 a §, sådana de lyder i lag 705/2012, som följer:

14 §

Arvsskatten betalas enligt följande skala i skatteklass I:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns i euro Skatteprocent för den överstigande delen
20 000—40 000 100  8
40 000—60 000 1 700  11
60 000—200 000 3 900  14
200 000—1 000 000 23 500  17
1 000 000— 159 500  20

Arvsskatten betalas enligt följande skala i skatteklass II:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns i euro Skatteprocent för den överstigande delen
20 000—40 000 100  21
40 000—60 000 4 300  27
60 000—1 000 000 9 700  33
1 000 000 — 319 900  36
19 a §

Gåvoskatten betalas enligt följande skala i skatteklass I:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns i euro Skatteprocent för den överstigande delen
4 000—17 000 100  8
17 000—50 000 1 140  11
50 000—200 000 4 770  14
200 000—1 000 000 25 770  17
1 000 000— 161 770  20

Gåvoskatten betalas enligt följande skala i skatteklass II:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns i euro Skatteprocent för den överstigande delen
4 000—17 000 100  21
17 000—50 000 2 830  27
50 000—1 000 000 11 740  33
1 000 000— 325 240  36

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagen tillämpas på de fall där skattskyldigheten har inträtt den dag lagen träder i kraft eller därefter.

När en i 16 § 1 mom. avsedd gåva som givits före ikraftträdandet av denna lag läggs till boets tillgångar vid verkställandet av arvsbeskattning, beräknas den gåvoskatt som ska dras av från arvsskatten enligt skatteskalan i 19 a § 1 mom. i denna lag, om det beloppet är större än den gåvoskatt som betalats tidigare.       

När en gåva som erhållits under åren 2012—2014 ska beaktas vid bestämmande av gåvoskatten för en gåva som erhållits av samma gåvogivare efter det att lagen har trätt i kraft, ska det belopp som dras av från gåvoskatten på det sammantagna gåvobeloppet beräknas enligt skatteskalan i 19 a § 1 mom. i denna lag.

RP 123/2014
FiUB 21/2014
RSv 162/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.