763/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

Lag om ändring av lagen om Säkerhets- och kemikalieverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Säkerhets- och kemikalieverket (1261/2010) 2 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 4 § 4 mom., av dem 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 766/2013, samt

fogas till 2 § 1 mom. en ny 5 punkt, till 2 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2—4 mom. blir 3—5 mom., till lagen en ny 2 a §, till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 766/2013, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., och till lagen en ny 5 a § som följer:

2 §
Uppgifter

Säkerhets- och kemikalieverket har till uppgift att övervaka och främja


3) kemikaliesäkerhet,

4) växtskyddsmedlens säkerhet och kvalitet, och

5) systemet för konstaterande av kompetens (ackrediteringssystemet).

Säkerhets- och kemikalieverket ska dessutom sköta uppgifter i anslutning till bedömning av kompetensen hos bedömningsorgan och ackreditering av bedömningsorgan i enlighet med vad som föreskrivs särskilt genom förordning av statsrådet. För skötseln av denna uppgift har Säkerhets- och kemikalieverket en ackrediteringsenhet.


2 a §
Nationellt ackrediteringsorgan

De uppgifter som ansluter sig till ackrediteringssystemet sköts av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) i egenskap av nationellt ackrediteringsorgan.

Ackrediteringstjänsten FINAS kan inom ramen för statsbudgeten sluta avtal med utländska organisationer om ömsesidigt erkännande av kompetens.

4 §
Ledning och beslutanderätt

Generaldirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra andra ärenden än sådana som gäller ackrediteringssystemet eller ett ackrediteringsärende och som annars ska avgöras av en underordnad.

De ärenden som hör till ackrediteringsenheten avgörs av delegationen för ackrediteringsärenden, av chefen för ackrediteringsenheten eller av någon annan tjänsteman med behörighet enligt arbetsordningen. Chefen för ackrediteringsenheten avgör andra ackrediteringsärenden inom ackrediteringssystemet än de som avses i 5 a §.


5 a §
Delegationen för ackrediteringsärenden

Ackrediteringsenhetens verksamhet styrs och övervakas av delegationen för ackrediteringsärenden.

Arbets- och näringsministeriet tillsätter delegationen för ackrediteringsärenden för tre år i sänder.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om delegationens uppgifter, sammansättning, arvoden och beslutanderätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Ackrediteringsenheten vid Säkerhets- och kemikalieverket fortsätter den verksamhet som ackrediteringsenheten vid Mätteknikcentralen bedrivit.

Delegationen för ackrediteringsärenden, som tillsattes av arbets- och näringsministeriet den 29 oktober 2013, fortsätter sin verksamhet till utgången av sin mandatperiod.

Om det i någon annan lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser hänvisas till ackrediteringsenheten vid Mätteknikcentralen, ska det anses att hänvisningen avser ackrediteringsenheten vid Säkerhets- och kemikalieverket.

Den personal i arbetsavtals- och tjänsteförhållande vid Mätteknikcentralen som vid ikraftträdandet av denna lag sköter de uppgifter enligt lagen om mätteknikcentralen (1149/1990) som överförs till Säkerhets- och kemikalieverket samt motsvarande tjänster och uppgifter överförs till Säkerhets- och kemikalieverket när denna lag träder i kraft. För överföringen av en tjänst och uppgift behövs inte tjänstemannens eller arbetstagarens samtycke, om inte tjänsten eller uppgiften överförs till en annan pendlingsregion.

Den personal i arbetsavtals- och tjänsteförhållande som sköter visstidsuppgifter övergår till anställning hos Säkerhets- och kemikalieverket för den tid visstidsanställningen varar.

De anställda som övergår behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt sina anställningsförhållanden.

Löner som är högre än månadslönen enligt Säkerhets- och kemikalieverkets lönesystem garanteras under förutsättning att personens uppgifter vid Säkerhets- och kemikalieverket till sin kravnivå motsvarar minst uppgifterna vid Mätteknikcentralen. Personen har i så fall rätt till ett lönetillägg som motsvarar skillnaden mellan den månadslön som har betalats av Mätteknikcentralen och den månadslön som betalas av Säkerhets- och kemikalieverket.

RP 74/2014
EkUB 10/2014
RSv 84/2014

Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.