616/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av lagen om en sammansluning av inlåningsbanker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 1 §, 9 § 1 och 4 mom., 13 § 1 mom., 17 § 1 mom., samt 18, 19, 21—23, 38 och 39 §, av dem 1 § sådan den lyder i lag 425/2013 och 21 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1359/2010, samt

fogas till 17 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 21 a och 21 b § samt till 32 § ett nytt 6 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om de krav som ställs på det andelslag (centralinstitutet) som är centralinstitut för en sammanslutning av inlåningsbanker (sammanslutningen), på de inlåningsbanker och övriga kreditinstitut (medlemskreditinstitut) som är medlemmar av centralinstitutet och på övriga företag som hör till sammanslutningen. På centralinstitutet tillämpas lagen om andelslag (421/2013) och på medelskreditinstituten kreditinstitutslagen (610/2014), om inte något annat följer av denna lag.

9 §
Bokslut och revision

Vid upprättande av centralinstitutets bokslut och koncernbokslut samt vid revision ska kreditinstitutslagen iakttas. På medlemskreditinstitut ska inte tillämpas vad som i 12 kap. 12 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om delårsrapport och årsrapport.


Centralinstitutets medlemskreditinstitut ska hålla en kopia av det bokslut som avses i 2 mom. framlagd för allmänheten och ge kopior av bokslutet med iakttagande av 12 kap. 11 § 2 och 4 mom. i kreditinstitutslagen. Över centralinstitutet och medlemskreditinstituten samt deras dotterföretag ska en konsoliderad delårsrapport och årsrapport upprättas med iakttagande av 2 mom. samt 12 kap. 12 § § i kreditinstitutslagen. Centralinstitutets medlemskreditinstitut ska i enlighet med 12 kap. 11 § i kreditinstitutslagen på begäran ge kopior av den konsoliderade delårsrapporten.


13 §
Förutsättningar för beviljande av koncession

Finansinspektionen ska bevilja koncession om den på basis av informationen i ärendet kan försäkra sig om att centralinstitutet och de övriga företag som hör till sammanslutningen uppfyller de verksamhetsförutsättningar som anges i denna lag, att hela sammanslutningen uppfyller de ekonomiska krav som anges i denna lag och att centralinstitutet leds med yrkesskicklighet och enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.


17 §
Styrning av sammanslutningen

Centralinstitutet styr sammanslutningens verksamhet. Centralinstitutet ska för tryggande av medlemsföretagens likviditet och kapitaltäckning ge medlemsföretagen anvisningar om kvalitativa krav och riskhantering, tillförlitlig förvaltning och intern kontroll samt om enhetliga redovisningsprinciper för upprättandet av sammanslutningens konsoliderade bokslut. I de anvisningar som avses i denna paragraf ska 7—9 och 12 kap. i kreditinstitutslagen beaktas. Till den del som de anvisningar som avses i denna paragraf tillämpas på ett medlemskreditinstitut, på vilket tillämpas undantag som avses i 21 och 21 a §, ska Finansinspektionen på förhand godkänna anvisningarna. Centralinstitutet kan dessutom i enlighet med sina stadgar för medlemskreditinstituten fastställa allmänna principer för verksamhet som är av betydelse för sammanslutningen.


Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter som det närmare innehållet i de anvisningar som avses i 1 mom.

18 §
Allmän bestämmelse om medlemsföretagens förvaltning och styrning

Ett företag som hör till sammanslutningen får inte i sin verksamhet ta så stora risker att medlemsföretagens konsoliderade kapitaltäckning eller likviditet väsentligt äventyras. Centralinstitutet ska ha en tillförlitlig förvaltning som gör det möjligt att effektivt hantera sammanslutningens risker samt med hänsyn till sammanslutningens verksamhet tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem. Centralinstitutet ska uppfylla de krav som i 7—9 kap. i kreditinstitutslagen ställs på en finansiell företagsgrupps moderföretag.

19 §
Finansiella krav på sammanslutningen

De företag som hör till sammanslutningen ska ha en sammanlagd kapitalbas som åtminstone uppgår till det belopp som avses i 10 kap. 1 § i kreditinstitutslagen. Det belopp som avses i detta moment ska beräknas enligt vad som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning, föreskrivs om beräkning av den konsoliderade kapitalbasen, om inte något annat följer av 2 och 3 mom.

Vid beräkning av de krav som avses i 1 mom. ska från sammanslutningens kapitalbas dras av kapitalbevis som har emitterats av ett medlemskreditinstitut eller av ett företag som hör till dess finansiella företagsgrupp samt sådana andra poster i eget kapital som har tecknats av en sådan i 13 kap. i kreditinstitutslagen avsedd säkerhetsfond som medlemskreditinstitutet hör till.

Vid beräkning av sammanslutningens kapitalbas ska denna paragraf tillämpas på försäkringsbolag som inte i betydande utsträckning bedriver annan affärsverksamhet än beviljande av kreditförsäkringar till sammanslutningens medlemskreditinstitut. Ett sådant försäkringsbolags utjämningsbelopp jämställs med poster som avses i artikel 62 i EU:s tillsynsförordning. Till övriga delar ska kreditinstitutslagen tillämpas på beräkning av kapitalbasen och kapitalkravet för ett sådant försäkringsbolag.

På sammanslutningen ska i övrigt tillämpas vad som i EU:s tillsynsförordning och i 10 och 11 kap. i kreditinstitutslagen föreskrivs om de krav som ska ställas på kreditinstituts konsoliderade finansiella ställning, rapportering av konsoliderad finansiell information och om konsoliderad tillsyn.

Vad som i EU:s tillsynsförordning och i kreditinstitutslagen föreskrivs om moderföretag ska tillämpas på centralinstitutet, och vad som föreskrivs om dotterföretag ska i tillämpliga delar tillämpas på andra företag som hör till sammanslutningen, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av denna paragraf.

21 §
Medlemskreditinstitutens kapitalbas

Finansinspektionen får ge centralinstitutet tillstånd att besluta att dess medlemskreditinstitut får undantas från tillämpningen av de bestämmelser i 10 kap. i kreditinstitutslagen och i delarna två—fyra i EU:s tillsynsförordning som gäller kapitalbaskrav på kreditinstitut. Finansinspektionen ska ge ett tillstånd som avses i detta moment om centralinstitutet uppfyller kraven i 17 § och i de föreskrifter som inspektionen meddelat med stöd av den paragrafen.

Centralinstitutet får inte bevilja sådana medlemskreditinstitut undantag enligt 1 mom. som avsevärt eller upprepade gånger försummat att följa centralinstitutets anvisningar enligt 17 § eller att fullgöra sina skyldigheter enligt 23 § eller enligt ett tillstånd som Finansinspektionen beviljat med stöd av den paragrafen.

Centralinstitutet får bevilja undantag enligt 1 mom. för högst tre år i sänder. Centralinstitutet ska på eget initiativ eller på yrkande av Finansinspektionen återta eller begränsa undantaget, om medlemskreditinstitutet avsevärt eller upprepade gånger försummar att följa anvisningar som centralinstitutet gett med stöd av 17 §.

Ett medlemskreditinstitut som 1 mom. tillämpas på ska ha minst en kapitalbas som motsvarar 80 procent av det sammanräknade beloppet av de kapitalbaskrav som avses i 10 kap. 1 § i kreditinstitutslagen.

Om 1 mom. tillämpas på ett medlemskreditinstitut får beloppet på exponeringen enligt del fyra i EU:s tillsynsförordning inte överstiga 40 procent av kreditinstitutets kapitalbas. Om kundföretaget är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, får exponeringen inte överstiga 40 procent av kreditinstitutets kapitalbas eller, om denna är mindre än 240 miljoner euro, mer än ett belopp som kreditinstitutet fastställt internt och som inte får överstiga 240 miljoner euro eller 100 procent av kreditinstitutets kapitalbas. Finansinspektionen får av särskilda skäl bevilja ett kreditinstitut tillstånd att avvika från den sistnämnda gränsen. Med exponering mot kreditinstitut eller värdepappersföretag avses vid tillämpningen av detta moment också exponering mot en sådan grupp av kunder som omfattar minst ett kreditinstitut eller värdepappersföretag. Vid tillämpningen av detta moment får emellertid den sammanlagda exponeringen mot andra kunder som hör till denna grupp än kreditinstitut eller värdepappersföretag inte överskrida 40 procent av kreditinstitutets kapitalbas. På beräkning av den begränsning som avses i detta moment tillämpas 10 kap. 11 § 3 mom. i kreditinstitutslagen. Bestämmelserna i det momentet om exponering mot företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som kreditinstitutet tillämpas också på exponering mot företag som hör till samma sammanslutning som medlemskreditinstitutet. Om ett medlemskreditinstituts exponering bygger på att likviditeten för de medlemskreditinstitut som hör till sammanslutningen förvaltas centralt, får man med central-institutets samtycke helt eller delvis låta bli att tillämpa de begränsningar som gäller stora exponeringar. På samtycket tillämpas 2 och 3 mom.

Om 1 mom. tillämpas på ett medlemskreditinstitut får institutet inte placera mer än ett belopp som motsvarar 25 procent av kreditinstitutets kapitalbas i investeringar som avses i artikel 89 i EU:s tillsynsförordning. Medlemskreditinstitutet får ha sammanlagt högst ett belopp som motsvarar 75 procent av dess kapitalbas i investeringar som avses i 1 mom.

Finansinspektionen får på ansökan av centralinstitutet av särskilda skäl ge tillstånd att helt eller delvis avvika från begränsningarna i 4—6 mom.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om krav på medlemskreditinstituts finansiella ställning tillämpas också på motsvarande konsoliderade krav på medlemskreditinstitut.

21 a §
Medlemskreditinstitutens likviditet

Finansinspektionen får ge centralinstitutet tillstånd att besluta att dess medlemskreditinstitut ska undantas från tillämpningen av de bestämmelser i del sex i EU:s tillsynsförordning och i med stöd av den antagna EU-rättsakter som gäller krav på kreditinstitutens likviditet.

Finansinspektionen ska ge tillstånd enligt 1 mom. om centralinstitutet uppfyller kraven i 17 § och i de föreskrifter som inspektionen meddelat med stöd av den paragrafen och om de till sammanslutningen hörande företagens likvida tillgångar för att täcka de likviditetskrav som avses i EU:s tillsynsförordning i tillräcklig utsträckning omedelbart kan överföras till ett sådant medlemskreditinstitut som inte klarar av sina åtaganden.

Centralinstitutet får inte bevilja sådana medlemskreditinstitut undantag enligt 1 mom. som försummar att följa centralinstitutets anvisningar enligt 17 § eller att fullgöra sina skyldigheter enligt 23 § eller enligt ett tillstånd som Finansinspektionen beviljat med stöd av den paragrafen, när förummelsen inte är ringa.

Centralinstitutet får bevilja undantag enligt 1 mom. för högst tre år i sänder. Centralinstitutet ska på eget initiativ eller på yrkande av Finansinspektionen återta eller begränsa undantaget, om medlemskreditinstitutet avsevärt eller upprepade gånger försummar att följa anvisningar som centralinstitutet gett med stöd av 17 §.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om krav på medlemskreditinstituts finansiella ställning tillämpas också på motsvarande konsoliderade krav på medlemskreditinstitut.

21 b §
Skyldighet att offentliggöra information om medlemskreditinstitutens finansiella ställning

På medlemskreditinstitut ska inte tillämpas vad som föreskrivs i del åtta i EU:s tillsynsförordning. Ett medlemskreditinstitut ska dock i enlighet med den förordningen offentliggöra åtminstone följande information:

1) att medlemskreditinstitutet hör till sammanslutningen av inlåningsbanker,

2) vilket centralinstituts bokslut som innehåller uppgifter om sammanslutningens solvens,

3) det belopp varmed kapitalkravet underskrider respektive i 21 § nämnda kapitalkrav enligt kreditinstitutslagen och annan information om tillämpning av undantag som avses i 21 och 21 a § på medlemskreditinstitutet.

Finansinspektionen får ge centralinstitutet tillstånd att besluta att dess medlemskreditinstitut ska undantas från tillämpningen av bestämmelserna om offentliggörande av information om ett kreditinstituts överförda kreditrisk i artikel 409 i EU:s tillsynsförordning. Finansinspektionen ska ge ett sådant tillstånd, om centralinstitutet uppfyller kraven i 17 § och i de föreskrifter som inspektionen meddelat med stöd av den paragrafen.

Centralinstitutet får inte bevilja sådana medlemskreditinstitut undantag enligt 2 mom. som avsevärt eller upprepade gånger försummat att följa centralinstitutets anvisningar enligt 17 § eller att fullgöra sina skyldigheter enligt 23 § eller enligt ett tillstånd som Finansinspektionen beviljat med stöd av den paragrafen.

Centralinstitutet får bevilja undantag enligt 2 mom. för högst tre år i sänder. Centralinstitutet ska på eget initiativ eller på yrkande av Finansinspektionen återta eller begränsa undantaget, om medlemskreditinstitutet avsevärt eller upprepade gånger försummar att följa anvisningar som centralinstitutet gett med stöd av 17 §.

22 §
Tillämpning av vissa bestämmelser i kreditinstitutslagen

Ett medlemskreditinstitut ska inte lämna den information som avses i 11 kap. 1 § i kreditinstitutslagen till Finansinspektionen utan i stället till centralinstitutet så som föreskrivs i den paragrafen, om inte Finansinspektionen särskilt beslutar något annat.

Centralinstitutet ska i enlighet med 11 kap. 2 § i kreditinstitutslagen utvärdera om medlemskreditinstitutens ekonomiska ställning uppfyller de krav som nämns i detta kapitel.

23 §
Undantag som gäller riskhanteringen i medlemsföretag

Finansinspektionen får ge centralinstitutet tillstånd att besluta att dess medlemskreditinstitut eller företag i institutens finansiella företagsgrupp helt eller delvis ska undantas från tillämpningen av vad som i 9 kap. i kreditinstitutslagen och i EU:s tillsynsförordning föreskrivs om kreditinstituts och till dess finansiella företagsgrupp hörande företags kvalitativa riskhantering. Finansinspektionen ska ge ett tillstånd som avses i detta moment om centralinstitutet uppfyller kraven i 17 § och i de föreskrifter som inspektionen meddelat med stöd av den paragrafen.

Centralinstitutet får inte bevilja undantag enligt 1 mom. till ett medlemskreditinstitut som avsevärt eller upprepade gånger har försummat att iaktta centralinstitutets anvisningar enligt 17 § eller att fullgöra sina skyldigheter enligt 23 § eller enligt ett tillstånd som Finansinspektionen beviljat med stöd av den paragrafen.

Centralinstitutet får bevilja undantag enligt 1 mom. för högst tre år i sänder. Centralinstitutet ska på eget initiativ eller på yrkande av Finansinspektionen återta eller begränsa undantaget, om medlemskreditinstitutet avsevärt eller upprepade gånger försummar att följa anvisningar som centralinstitutet gett med stöd av 17 §.

32 §
Tillsyn över företag som hör till sammanslutningen

Finansinspektionen ska sköta de uppdrag som den har enligt denna lag och andra lagar, om inte något annat följer av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut.

38 §
Tystnadsplikt

Vad som i 15 kap. 14 och 15 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om tystnadsplikt och rätt att utlämna information om kreditinstitut ska också tillämpas på centralinstitutet. De företag som hör till sammanslutningen, den säkerhetsfond som centralinstitutets medlemskreditinstitut hör till samt medlemskreditinstitutens ömsesidiga försäkringsbolag får dessutom utbyta information oberoende av de nämnda paragraferna. Information som avses i detta moment får dock lämnas ut endast till den som har tystnadsplikt enligt de ovannämnda paragraferna eller motsvarande tystnadsplikt.

39 §
Väckande av talan på en inlåningsbanks vägnar

Centralinstitutet har, om det anser att insättarnas intresse kräver det, rätt att på en till centralinstitutet hörande inlåningsbanks vägnar väcka skadeståndstalan mot personer och företag som avses i 21 kap. 1 § i kreditinstitutslagen.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

Centralinstitut som har koncession när denna lag träder i kraft ska inom sex månader efter lagens ikraftträdande ge medlemsföretagen de anvisningar som avses i 17 § och anmäla dem till Finansinspektionen. Senast sex månader efter det att den mottagit anmälan ska inspektionen fatta beslut enligt 21, 21 a, 21 b och 23 §. På medlemskreditinstitut tillämpas 21 och 23 § sådana de lyder när denna lag träder i kraft tills Finansinspektionen fattat det beslut som avses i detta moment eller, om centralinstitutet inte har gjort anmälan enligt detta moment inom den tid som föreskrivs i detta moment, tills tidsfristen går ut.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (32013L0036); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 338-436
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R0575); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.