360/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 april 2014

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om studiestöd (260/1994) 4, 6, 7, 14, 15 och 20 §, sådana de lyder, 4, 6 och 7 § i förordning 299/2011 och 14, 15 och 20 § i förordning 400/2007 samt

fogas till förordningen en ny 2 §, i stället för den 2 § som upphävts genom lag 1243/2013 och en ny 3 §, i stället för den 3 § som upphävts genom förordning 424/2004, som följer:

2 §
Rätt till studiestöd för utbildning som inte står under offentlig tillsyn

En förutsättning för beviljande av rätt till studiestöd för sådana studier som avses i 4 a § 1 mom. 3 punkten i lagen om studiestöd (65/1994), är att

1) undervisningen är ordnad så att den studerande när studierna avslutats har de färdigheter som krävs för att avlägga en fristående examen eller en examensdel, och att

2) utbildningsanordnaren har ingått ett avtal om anordnande av fristående examina med en sådan examenskommission som avses 7 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) eller har ingått ett avtal om mottagande av fristående examina med en sådan aktör som har ingått ett avtal om att ordna fristående examina med en sådan examenskommission.

De utbildningsområden som avses i 4 a § 2 mom. i lagen om studiestöd och i fråga om vilka Folkpensionsanstalten på ansökan av utbildningsanordnaren får bevilja rätt till studiestöd under de förutsättningar som anges i den paragrafen är

1) skådespelararbete och

2) Alexanderteknik.

3 §
Utbildningsanordnarens utrednings- och anmälningsplikt i fråga om rätten till studiestöd

En utbildningsanordnare enligt 4 a § i lagen om studiestöd ska till sin ansökan om rätt till studiestöd foga

1) ett avtal om anordnande av fristående examina eller ett avtal om mottagande av fristående examina, om det är fråga om en sådan utbildning som avses i 4 a § 1 mom. 3 punkten i lagen om studiestöd,

2) en läroplan,

3) en utredning om hur administrationen ordnas,

4) en utredning om undervisningspersonalens behörighet,

5) det senaste reviderade bokslutet och den senaste verksamhetsberättelsen eller, om de inte finns att tillgå, annan tillräcklig utredning om den sökandes ekonomiska ställning och verksamhet,

6) andra utredningar som Folkpensionsanstalten begär särskilt.

Utbildningsanordnaren ska underrätta Folkpensionsanstalten om sådana ändringar som påverkar rätten till studiestöd samt på Folkpensionsanstaltens begäran ge in nödvändiga utredningar om huruvida utbildningen fortfarande uppfyller förutsättningarna för beviljande av rätt till studiestöd.

4 §
Bedömningen av en högskolestuderandes tillräckliga framgångar i studierna

Vid den årliga uppföljningen av en högskolestuderandes studieframgång ska det göras en bedömning av den studerandes studieframgång under det senast avslutade läsåret (uppföljningsläsåret) samt under hela studietiden till uppföljningsläsårets slut. Vid bedömningen ska de studier beaktas som ingår i den examen som studeranden avlägger och som slutförts under den tid då de studier som är föremål för uppföljning har genomförts.

Vid den årliga uppföljningen av hur den studerandes studier har framskridit, anses studieframgången tillräcklig, om studieprestationerna under uppföljningsläsåret är minst 20 studiepoäng (minimikrav på studieprestationer) och i genomsnitt minst

1) 5 studiepoäng per stödmånad under uppföljningsläsåret, eller

2) 5 studiepoäng per stödmånad för hela studietiden fram till uppföljningsläsårets slut.

Minimikravet på studieprestationer tillämpas inte på en studerande som tagit emot en studieplats inom de studier som är föremål för uppföljningen och där utbildningen inleds under uppföljningsläsårets vårtermin.

Studieframgången inom den tidsfrist som avses i 5 b § 3 mom. i lagen om studiestöd anses tillräcklig, om den studerande från ingången av det läsår då tidsfristen har löpt ut har avlagt minst 20 studiepoäng och i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad. Om studieframgången inte varit tillräcklig inom den tidsfristen kan studiestöd beviljas på nytt, om den studerande från ingången av det läsår då en tidsfrist löper ut har avlagt minst 20 studiepoäng och i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad, eller om den studerande efter det att tidsfristen löpt ut har avlagt studier som omfattar minst 20 studiepoäng.

Antalet studieprestationernas betraktas som synnerligen litet, om den studerande i genomsnitt har avlagt mindre än 1 studiepoäng per stödmånad under granskningsperioden. Granskningsperioden kan vara uppföljningsläsåret eller uppföljningsläsåret och därpå följande hösttermin.

Efter det att studiestödet har dragits in anses studieframgången tillräcklig, om den studerande i genomsnitt har avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad under hela studietiden, eller efter indragningen har avlagt studier som omfattar minst 20 studiepoäng. Om studieframgången ansetts vara otillräcklig på grund av att minimikravet på studieprestationer inte uppfyllts, anses studieframgången tillräcklig om den studerande efter det att stödet drogs in har avlagt studier som omfattar minst 20 studiepoäng.

6 §
Maximitid som berättigar till studiestöd för universitetsexamina

Antalet stödmånader för lägre högskoleexamen är högst

1) 32 om examen omfattar 180 studiepoäng,

2) 37 om examen omfattar högst 210 studiepoäng.

Antalet stödmånader för högre högskoleexamen är högst

1) 23 om examen omfattar 120 studiepoäng,

2) 28 om examen omfattar 150 studiepoäng,

3) 32 om examen omfattar 180 studiepoäng.

Om en studerande har antagits för att avlägga lägre och högre högskolexamen är antalet stödmånader dock sammanlagt högst

1) 50 om den lägre och högre högskolexamen sammanlagt omfattar 300 studiepoäng,

2) 55 om den lägre och högre högskolexamen sammanlagt omfattar 330 studiepoäng,

3) 59 om den lägre och högre högskolexamen sammanlagt omfattar 360 studiepoäng.

Om det inte ingår någon lägre högskoleexamen i utbildningen, är antalet stödmånader för högre högskoleexamen högst

1) 55 om examen omfattar 330 studiepoäng,

2) 59 om examen omfattar 360 studiepoäng,

7 §
Maximitid som berättigar till studiestöd för yrkeshögskoleexamina

Antalet stödmånader för yrkeshögskoleexamen är högst

1) 32 om examen omfattar 180 studiepoäng,

2) 37 om examen omfattar 210 studiepoäng,

3) 41 om examen omfattar 240 studiepoäng,

4) 46 om examen omfattar 270 studiepoäng.

Antalet stödmånader för högre yrkeshögskoleexamen är högst

1) 14 om examen omfattar 60 studiepoäng,

2) 19 om examen omfattar 90 studiepoäng,

3) 23 om examen omfattar 120 studiepoäng.

14 §
Utredning om sådana omständigheter som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation

En studielåntagare ska lägga fram en begäran om att sådana omständigheter enligt 15 d § i lagen om studiestöd som förlänger den tid för avläggande av en examen som berättigar till studielånskompensation ska beaktas. Begäran ska läggas fram i samband med en ansökan enligt 15 e § 2 mom. i lagen om studiestöd eller en begäran om förnyad behandling enligt 4 mom. i den paragrafen. I begäran ska en utredning om de omständigheter som ger rätt till förlängningen ingå.

På studielåntagarens begäran ska Folkpensionsanstalten i sina egna register granska uppgifterna om sådana omständigheter som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation.

15 §
Beaktande av sådana omständigheter som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation

Om en omständighet som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation infaller under två terminer så att grunden för förlängningen inte under någondera terminen varar minst 30 dagar, får den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation förlängas med en termin. Förlängningen hänförs till den termin under vilken omständigheten varat en längre tid. Om omständigheten har varat lika länge under vardera terminen, hänförs förlängningen till den termin som tidsmässigt föregår den andra.

Om det i fråga om en studielåntagare under samma termin förekommer flera sådana omständigheter med olika grunder som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation och som varat minst 30 dagar, ska den tidsperiod beaktas som grund för förlängningen under vilken studielåntagaren har fått moderskaps- faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004).

20 §
Betalning av studielånskompensation

När studielånskompensation betalas till studielåntagaren med stöd av 15 g § 4 mom. i lagen om studiestöd, betalar Folkpensionsanstalten in kompensationsbeloppet på det konto inom Europeiska unionen som studielåntagaren uppgivit. Om det inte är möjligt att göra en inbetalning på kontot, eller om studielåntagaren presenterar ett av Folkpensionsanstalten godkänt särskilt skäl för detta, ska Folkpensionsanstalten ge ett penninginstitut inom Europeiska unionen en betalningsanvisning för betalning av studielånskompensation.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På en bedömning av tillräcklig framgång i studier som genomförts före ikraftträdandet, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 6 och 7 § i denna förordning tillämpas på de studerande som för första gången tagit emot en studieplats i en högskola den 1 augusti 2014 eller därefter. Dessa paragrafer tillämpas också på de studerande som tagit emot en studieplats före den 1 augusti 2014 men närvaroanmält sig första gången den 1 augusti 2014 eller därefter.

  Helsingfors den 30 april 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Aino Still

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.