359/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 april 2014

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen om statsrådet (175/2003):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna arbetsordning bestäms om ledningen av ministeriet och om ledningsgrupperna vid ministeriet, styrningen av ministeriets förvaltningsområde, avdelningarnas och verksamhetsenheternas ansvarsområden och uppgifter, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som ska avgöra ett ärende.

Om de frågor som nämns i 1 mom. gäller dessutom vad som på andra ställen bestäms om dem.

2 kap.

Styrning och ledning

2 §
Ledningen av ministeriet

Ministern leder verksamheten vid ministeriet. Om de ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde handläggs av fler än en minister, leds verksamheten vid ministeriet av respektive minister. Ministrarna bistås av var sin ledningsgrupp.

I ministeriet tillämpas resultatorienterad ledning. Ministeriets resultatplan godkänns av kanslichefen.

3 §
Styrningen av förvaltningsområdet

Mellan ministeriet och ämbetsverk samt inrättningar inom förvaltningsområdet tillämpas resultatstyrning.

Resultatmålen för de ämbetsverk och inrättningar som hör till en avdelnings verksamhetsområde godkänns av avdelningens chef på föredragning av chefen för respektive ansvarsområde eller enhet vid avdelningen eller av en tjänsteman som är direkt underställd avdelningens chef. Resultatmålen för ämbetsverk och inrättningar som hör till verksamhetsområdet för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna godkänns av chefen för ifrågavarande enhet.

4 §
Ministeriets ledningsgrupp

Ministeriets ledningsgrupp handlägger och samordnar vittsyftande och principiellt viktiga ärenden som gäller ministeriet och förvaltningsområdet. Om de ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde handläggs av fler än en minister, handläggs sådana ärenden av ledningsgruppen för ministern på respektive område. Ärenden som gäller ministeriets hela ansvarsområde samordnas på ministrarnas gemensamma möten.

Till ledningsgruppen kallar ministern kanslichefen och ett nödvändigt antal andra tjänstemän.

5 §
Kanslichefens ledningsgrupp

Som bistånd för kanslichefen i den allmänna planeringen, utvecklingen, ledningen, samordningen och uppföljningen av verksamheten vid ministeriet och inom förvaltningsområdet fungerar kanslichefens ledningsgrupp.

Till ledningsgruppen kallar kanslichefen avdelningarnas chefer och ett nödvändigt antal andra tjänstemän.

6 §
Avdelningens ledningsgrupp

Avdelningen har en ledningsgrupp som har till uppgift att behandla ärenden som är betydande för avdelningens verksamhet. Till avdelningens ledningsgrupp kallar avdelningschefen cheferna för avdelningens ansvarsområden eller enheter samt ett behövligt antal andra tjänstemän.

7 §
Intern kontroll och riskhantering

Syftet med den interna kontrollen och riskhanteringen är att säkerställa att

1) gällande lagar och föreskrifter iakttas i ministeriets verksamhet och ekonomi,

2) tillgångar och egendom som ministeriet ansvarar för tryggas, 

3) riktiga och tillräckliga uppgifter om ministeriets ekonomi och verksamhet produceras för externa och interna behov.

Kanslichefen, avdelningarna och enheterna utanför avdelningarna svarar för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen inom sina uppgiftsområden.

3 kap.

Avdelningar och verksamhetsenheter utanför avdelningarna

8 §
Verksamhetsenheter

Om ministeriets verksamhetsenheter föreskrivs i 3 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010).

Utbildningspolitiska avdelningen
9 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för utbildningspolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, övrig allmänbildande utbildning, den morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) samt barndagvård,

2) yrkesutbildning,

3) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

Utbildningspolitiska avdelningen har också till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för den utbildning som hör till verksamhetsområdet, utbildningsplaneringen och prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

Avdelningen kan indelas i ansvarsområden och enheter. Om avdelningens interna organisation och fördelning av uppgifter bestäms i den interna arbetsordning som fastställs av avdelningens chef.

Chef för avdelningen är en överdirektör. Chef för ett ansvarsområde eller en enhet är en direktör eller annan tjänsteman som förordnas av ministern. Den tjänsteman som är chef för ansvarsområdet eller enheten har rätt att använda titeln direktör.

10 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för utbildningspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) skolor och läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning,

2) Utbildningsstyrelsen och läroanstalterna som hör till dess verksamhetsområde,

3) studentexamensnämnden,

4) Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen
11 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för högskole- och forskningspolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) universitetsundervisning,

2) yrkeshögskoleundervisning,

3) vetenskaplig forskning,

4) arkivväsendet,

5) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen har också till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för den utbildning och vetenskapliga forskning som hör till verksamhetsområdet, utbildningsplaneringen och prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

Avdelningen kan indelas i ansvarsområden och enheter. Om avdelningens interna organisation och fördelning av uppgifter bestäms i den interna arbetsordning som fastställs av avdelningens chef.

Chef för avdelningen är en överdirektör. Chef för ett ansvarsområde eller en enhet är en direktör eller en annan tjänsteman som förordnas av ministern. Den tjänsteman som är chef för ansvarsområdet eller enheten har rätt att använda titeln direktör.

12 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för högskole- och forskningspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) universiteten och övningsskolorna vid dem,

2) yrkeshögskolorna,

3) Finlands Akademi,

4) Institutet för de inhemska språken,

5) arkivverket,

6) Depåbiblioteket,

7) Nationalbiblioteket,

8) forsknings- och innovationsrådet,

9) delegationen för informationsspridning,

10) forskningsetiska delegationen.

13 §
Vuxenutbildningspolitiska enheten

Till verksamhetsområdet för vuxenutbildningspolitiska enheten hör följande sektorer:

1) allmänbildande vuxenutbildning,

2) fritt bildningsarbete,

3) systemet med fristående examina och yrkesinriktad tilläggsutbildning,

4) läroavtalsutbildning,

5) språkexamina,

6) högre yrkeshögskoleexamina,

7) högskolornas specialiseringsutbildning, specialiseringsstudier och kompletterande utbildning,

8) öppen högskoleutbildning och öppen yrkeshögskoleutbildning,

9) strategisk utveckling och genomförande av den nationella vuxenutbildningspolitiken och politiken för livslångt lärande,

10) internationellt samarbete inom vuxenutbildning och utveckling av samarbetet,

11) studier och studerandeantagning inom vuxenutbildningen,

12) särskilda yrkesläroanstalter och rådgivningsorganisationer,

13) samordning av prognostiseringen,

14) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till enhetens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till enhetens verksamhetsområde.

Vuxenutbildningspolitiska enheten har också till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för den utbildning som hör till verksamhetsområdet, utbildningsplaneringen och prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

Administrativt är enheten en del av högskole- och forskningspolitiska avdelningen. Chef för enheten är en tjänsteman som förordnas av ministern.

14 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till vuxenutbildningspolitiska enhetens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för vuxenutbildningspolitiska enheten hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) rättsskyddsnämnden för studerande,

2) rådet för livslångt lärande.

Kultur- och konstpolitiska avdelningen
15 §
Ansvarsområde

Till verksamhetsområdet för kultur- och konstpolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) konst,

2) kultur,

3) kulturarvet samt museiväsendet,

4) det allmänna biblioteksväsendet,

5) statsgaranti för konstutställningar, konstnärs- och journalistpensioner,

6) upphovsrätt,

7) främjande av likställdhet och kulturell mångfald,

8) ärenden som gäller den evangelisk-lutherska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund samt andra religionsfrihetsärenden och det allmänna ordnandet av begravningsväsendet,

9) lagstiftningen om avkastningen av vinsten av penninglotterier samt tippnings- och vadslagningsspel,

10) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultat- och målstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, digitala samlingar och tjänster, ärenden som gäller stärkande av kunskapsunderlaget, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

Kultur- och konstpolitiska avdelningen har också till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för kultur och konst inom sitt ansvarsområde.

Avdelningen kan indelas i ansvarsområden och enheter. Om avdelningens interna organisation och fördelning av uppgifter bestäms i den interna arbetsordning som fastställs av avdelningens chef.

Chef för avdelningen är en överdirektör. Chef för ett ansvarsområde eller en enhet är en direktör eller annan tjänsteman som förordnas av ministern. Den tjänsteman som är chef för ansvarsområdet eller enheten har rätt att använda titeln direktör.

16 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för kultur- och konspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) Nationella audiovisuella institutet,

2) Museiverket,

3) biblioteket för synskadade,

4) förvaltningsnämnden för Sveaborg,

5) Centret för konstfrämjande, konstrådet, de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna,

6) Cultura-stiftelsen, 

7) Nationalgalleriet,

8) Finlands filmstiftelse,

9) Finlands Nationalopera,

10) Finlands Nationalteater,

11) bildprogramsnämnden,

12) statsgarantinämnden för utställningar,

13) upphovsrättsrådet,

14) en sakkunnignämnd i enlighet med vad som avses i 23 § i religionsfrihetslagen (453/2003),

15) statens konstverkskommission.

Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen
17 §
Ansvarsområde

Till verksamhetsområdet för ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) idrott och samordnande av idrottspolitik inom statsförvaltningen,

2) ungdomsarbete och ungdomspolitik,

3) studiestöd,

4) främjande av likställdhet och kulturell mångfald,

5) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultat- och målstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller stärkande av kunskapsunderlaget och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till enhetens verksamhetsområde.

Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen har också till uppgift att se till de allmänna förutsättningarna för idrott och ungdomsarbete inom sitt ansvarsområde. Därtill svarar avdelningen i samråd för övriga avdelningar och enheter för ärenden som gäller medborgarsamhället.

Avdelningen kan indelas i ansvarsområden och enheter. Om avdelningens interna organisation och fördelning av uppgifter bestäms i den interna arbetsordning som fastställs av avdelningens chef.

Chef för avdelningen är en överdirektör. Chef för ett ansvarsområde eller en enhet är en direktör eller annan tjänsteman som förordnas av ministern. Den tjänsteman som är chef för ansvarsområdet eller enheten har rätt att använda titeln direktör.

18 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) statens idrottsråd,

2) statens delegation för ungdomsärenden,

3) en utvärderings- och understödskommission i enlighet med vad som avses i 6 § i ungdomslagen (72/2006),

4) besvärsnämnden för studiestöd,

5) delegationen för studiestödsärenden.

19 §
Kontroll av finansieringen på respektive avdelnings samt den vuxenutbildningspolitiska enhetens verksamhetsområde

Avdelningarna och den vuxenutbildningspolitiska enheten har i uppgift att sakgranska de statsunderstöd som beviljats av respektive avdelning eller enhet, delta i beredningen av de årliga granskningsplanerna för statsandelarna och statsunderstöden samt följa upp annan finansiering på sitt verksamhetsområde.

Verksamhetsenheter utanför avdelningarna
20 §
Förvaltningsenheten

Till verksamhetsområdet för förvaltningsenheten hör följande sektorer:

1) förvaltningen av ministeriet och dess förvaltningsområde om inte ärendet hör till en annan verksamhetsenhets ansvarsområde,

2) ministeriets personalförvaltning och personalpolitik,

3) utvecklandet av kunnandet, ledningen och arbetsgemenskapen,

4) tjänste- och kollektivavtalsverksamhet som gäller utbildnings- och forskningsförvaltningen samt Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO,

5) experttjänster till stöd för ministeriets upphandling samt utvecklingen och samordningen av ärenden vid ministeriet och dess förvaltningsområde som gäller upphandling,

6) ägarstyrningen av bolag inom förvaltningsområdet i vilka staten är majoritetsägare och bolag i vilka staten är delägare,

7) interna tjänster inom ämbetsverket, ärenden som gäller ministeriets säkerhet och verksamhetslokaler,

8) beredskapsplanering om inte ärendet hör till en annan verksamhetsenhets ansvarsområde,

9) övriga ärenden som inte hör till någon annan verksamhetsenhets verksamhetsområde.

Enheten kan indelas i resultatområden.

Chef för enheten är en tjänsteman som förordnas av ministern. Den tjänsteman som är chef för enheten har rätt att använda titeln direktör.

21 §
Statsägda bolag som underlyder förvaltningsenheten

Följande bolag hänför sig till förvaltningsenhetens ägarstyrning:

1) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy,

2) Veikkaus Ab,

3) Hästinstitut Ab,

4) Suomen Ilmailuopisto Oy.

22 §
Ekonomienheten

Till verksamhetsområdet för ekonomienheten hör följande sektorer:

1) ministeriets och förvaltningsområdets budgetförslag,

2) övrig planering av verksamheten och ekonomin samt samordningen av den interna revisionen,

3) ministeriets ekonomiförvaltning,

4) utarbetande av årliga granskningsplaner för statsandelarna och statsunderstöden,

5) granskning av statsandelstagarens verksamhet och ekonomi samt ekonomisk granskning av statsunderstöd och projekt från EU:strukturfonder i samråd med ministeriets övriga verksamhetsenheter.

Enheten kan indelas i resultatområden.

Chef för enheten är en tjänsteman som förordnas av ministern. Den tjänsteman som är chef för enheten har rätt att använda titeln direktör.

23 §
Dataadministrationsenheten

Till verksamhetsområdet för dataadministrationsenheten hör följande sektorer:

1) styrning, utveckling och förenhetligande av dataadministrationen för ministeriet och dess förvaltningsområde samt datasystem- och datatekniska tjänster,

2) utveckling och underhåll av ministeriets datasäkerhet samt styrning av datasäkerheten på ministeriets förvaltningsområde,

3) ministeriets allmänna dokumenthantering samt arkiv-, biblioteks-, tal- och informationstjänster.

Enheten kan indelas i resultatområden.

Chef för enheten är en tjänsteman som förordnas av ministern. Den tjänsteman som är chef för enheten har rätt att använda titeln direktör.

24 §
Internationella sekretariatet

Internationella sekretariatet handlägger ärenden som gäller gemensamma internationella uppgifter som hör till fler än en avdelnings eller någon annan enhets ansvarsområde. Internationella sekretariatet skall också bistå avdelningarna och andra verksamhetsenheter vid utveckling av den internationella verksamheten, vid beredning av internationella fördrag samt i gemensamma uppgifter i det nordiska samarbetet, i det bilaterala och det multilaterala internationella samarbetet, i närområdessamarbetet och i gemensamma uppgifter som gäller frändefolken. Till sekretariatets uppgifter hör också att samordna ärenden som gäller Europeiska unionen, svara för förvaltningen av EU-dokument, följa verksamheten i de för ministeriet centralaste organen som handlägger unionsärenden och förmedla information i anslutning till den, informera om aktuella ärenden som gäller unionen samt för övrigt bistå ministeriet i ärenden som gäller Europeiska unionen. Sekretariatet ska också bistå i besöksärenden.

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO hör till sekretariatets ansvarsområde.

Sakkunnigorgan inom sekretariatets ansvarsområde är Finlands Unescokommission.

Chef för sekretariatet är en tjänsteman som förordnas av ministern. Den tjänsteman som är chef för sekretariatet har rätt att använda titeln direktör för internationella ärenden.

25 §
Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten svarar i samråd med ministeriets ledning, avdelningarna och enheterna utanför avdelningarna för undervisnings- och kulturministeriets interna och externa kommunikation.

Chef för enheten är en tjänsteman som förordnas av ministern. Den tjänsteman som är chef för enheten har rätt att använda titeln kommunikationsdirektör.

26 §
Övriga uppgifter för verksamhetsenheter utanför avdelningarna

Utöver vad som ovan bestäms om uppgifterna för verksamhetsenheterna utanför avdelningarna handlägger de vid behov ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd samt internationella ärenden.

Verksamhetsenheterna utanför avdelningarna är underställda kanslichefen. Kanslichefen utfärdar vid behov närmare bestämmelser om handläggningen av ärenden vid en enhet.

27 §
Tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet och som lyder direkt under kanslichefen

De tjänstemän som är direkt underställda kanslichefen bistår kanslichefen med ärenden som gäller den strategiska planeringen, ansvarsområdets styrning, utvecklingen av författningsberedningen, ministeriets resultatorienterade ledning och utvecklingen av verksamheten samt handlägger övriga ärenden som kanslichefen bestämmer.

Ministeriets interna revision är direkt underställd kanslichefen. Den interna revisionen har i uppgift att för ministeriets ledning producera gransknings- och utvärderingsinformation om ändamålsenligheten och tillräckligheten av förvaltningsområdets interna kontroll. Den interna revisionen utvecklar undervisnings- och kulturministeriets riskhantering samt utvärderar och främjar verkningsfullheten, ändamålsenligheten och lagligheten av ministeriets funktioner. Närmare bestämmelser om den interna revisionens uppgifter och verksamhet ingår i reglementet för den interna revisionen.

4 kap.

Verksamhets- och ekonomiplanering samt uppföljning

28 §
Verksamhets- och ekonomiplan, budgetföslag samt resultatplan

Avdelningarna, vuxenutbildningspolitiska enheten och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna uppgör för det egna verksamhetsområdet planer som gäller verksamhet och ekonomi samt budgetförslag och förslag till detaljerad indelning av budgeten.

Ekonomienheten samordnar utgående från de i 1 mom. nämnda planerna och förslagen ett förslag till verksamhets- och ekonomiplan för ministeriet och dess förvaltningsområde samt budgetförslag, detaljerad indelning av budgeten och resultatplan.

Ekonomienheten föredrar på basis av förslagen från avdelningarna, vuxenutbildningspolitiska enheten och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna ärenden i anslutning till överskridande av förslagsanslag och ändringar i den detaljerade indelningen av budgeten. Överskridningstillstånd som gäller tipsvinstmedel föredras av respektive avdelning.

29 §
Bokslut och verksamhetsberättelse samt regeringens årsberättelse  

Avdelningarna, vuxenutbildningspolitiska enheten och enheterna utanför avdelningarna uppgör ett förslag till verksamhetsberättelse för sitt verksamhetsområde och förvaltningsområdets andel av regeringens årsberättelse.

Ekonomienheten uppgör utgående från de i 1 mom. nämnda förslagen ett förslag till verksamhetsberättelse för ministeriet samt för förvaltningsområdets andel av regeringens årsberättelse.

Om uppgörande av bokslutet bestäms i ekonomistadgan.

5 kap.

De ledande tjänstemännens uppgifter

30 §
Kanslichefens uppgifter

Utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet (262/2003) har kanslichefen i egenskap av ministerns närmaste medhjälpare till uppgift att:

1) styra, leda och övervaka den resultatorienterade ledningen av ministeriet och resultatstyrningen inom förvaltningsområdet,

2) samordna och övervaka funktionerna vid avdelningarna och vid verksamhetsenheterna utanför avdelningarna samt delta i beredningen och genomförandet av ärenden som är vittsyftande eller på annat sätt viktiga,

3) svara för utvecklingen av personalen, förvaltningen och den övriga verksamheten vid ministeriet,

4) följa och bedöma utvecklingen inom ministeriets förvaltningsområde och ta behövliga initiativ till lagstiftningsreformer och andra reformer,

5) föredra för ministern förvaltningsområdets budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt bokslut och verksamhetsberättelse,

6) handlägga de ärenden som ministern ålägger kanslichefen för handläggning.

31 §
Uppgifter för chefen för en avdelning

Chefen för en avdelning har till uppgift att:

1) leda och övervaka verksamheten vid avdelningen,

2) se till att de uppgifter som hör till avdelningen sköts med gott resultat,

3) godkänna resultatmålen för avdelningens ansvarsområden och enheter samt för ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde på framställning av dem och följa upp hur målen uppnås,

4) följa och bedöma utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde och ta behövliga initiativ.

32 §
Uppgifter för chefen för ett ansvarsområde och en enhet vid en avdelning och chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna

I fråga om de uppgifter chefen för ett ansvarsområde och en enhet vid en avdelning och chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna har, gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 31 § om uppgifter för chefen för en avdelning.

Chefen för ett ansvarsområde eller en enhet leder och övervakar verksamheten på ansvarsområdet eller vid enheten, ansvarar för att de resultatmål som ställts upp för ansvarsområdet eller enheten uppfylls samt för utvecklingen av verksamheten och ser till att de uppgifter som ankommer på ansvarsområdet eller enheten sköts framgångsrikt.

6 kap.

Utnämningar, tjänstledigheter, ställföreträdare och semestrar

33 §
Ledigförklarande av befattningar

Kanslichefen fattar beslut om ledigförklarande av sådana befattningar som nämns i 6 § 1 mom. 2-5 punkten i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet. När det gäller ledigförklarande av övriga befattningar fattas beslutet av chefen för förvaltningsenheten eller av en tjänsteman inom förvaltningsenheten som ministern har förordnat.

34 §
Utnämningar

Alla tjänster är gemensamma för ministeriet. Ministern utnämner eller anställer personal vars avlöning sker enligt minst kravprofil 7 eller motsvarande, om inte på annat ställe bestäms annorlunda.

Annan personal än den som avses i 1 mom. utnämns eller anställs av chefen för respektive avdelning eller verksamhetsenhet utanför avdelningarna. Andra tjänstemän än de som avses i 1 mom. och som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet utnämns eller anställs dock av förvaltningsenhetens chef.

35 §
Utnämning till tidsbegränsat tjänsteförhållande

Beslut om utnämning till tjänsteman i tidsbegränsat tjänsteförhållande fattas:

1) för högst ett år av ministern och för en längre tid av statsrådets allmänna sammanträde när statsrådets allmänna sammanträde utnämner till motsvarande tjänst,

2) av kanslichefen när ministern enligt 34 § 1 mom. utnämner till eller anställer i motsvarande tjänst,

3) i övrigt av den som enligt 34 § 2 mom. utnämner till eller anställer i motsvarande tjänst.

36 §
Tjänstledigheter

Tjänstledigheter som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal beviljas av förvaltningsenhetens chef eller av en tjänsteman vid förvaltningsenheten som kanslichefen har förordnat.

Andra tjänstledigheter än de som avses i 1 mom. beviljas:

1) kanslichefen för högst två år, av ministern och för en längre tid, av statsrådets allmänna sammanträde,

2) tjänstemän som utnämnts av statsrådets allmänna sammanträde för högst ett år, av förvaltningsenhetens chef eller en tjänsteman vid förvaltningsenhet som förordnas av kanslichefen, för över ett men högst två år, av kanslichefen och för en längre tid, av statsrådets allmänna sammanträde,

3) andra tjänstemän, av förvaltningsenhetens chef eller av en tjänsteman vid förvaltningsenhet som förordnas av kanslichefen.

När det gäller sjukfrånvaro, frånvaro på grund av arbetsolycksfall, tillfälliga vårdledigheter eller frånvaro på grund av bemärkelsedagar eller nära anhöriga fattas inte något beslut om tjänstledighet om frånvaron inte inverkar på tjänstemannens avlöning.

37 §
Tillstånd till bisyssla

Kanslichefen fattar beslut i ärenden som gäller bisysslor som gäller chefen för en avdelning, chefen för ett ansvarsområde och en enhet samt chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna.

För övriga tjänstemäns vidkommande beslutar chefen för avdelningen eller chefen för verksamhetsenheten utanför avdelningarna i ärenden som gäller en bisyssla. Beslut om ärenden som gäller bisysslor för tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet fattas av chefen för förvaltningsenheten eller av en tjänsteman vid förvaltningsenheten som ministern har förordnat.

38 §
Handläggning av personalärenden

De ärenden som avses i 33, 36 och 37 § samt utfärdande av intyg när en tjänsteman säger upp sig eller då tjänsteförhållandet avslutas föredras från förvaltningsenheten.

De ärenden som hör till statsrådets allmänna sammanträdes utnämningsrätt föredras från förvaltningsavdelningen eller någon annan verksamhetsenhet som ministern har förordnat.

Andra ärenden än sådana som gäller utnämningar och anställningar av personal till en avdelning enligt 2 mom. föredras från respektive avdelning. Andra ärenden än sådana som gäller utnämningar eller anställningar av personal till en enhet utanför avdelningarna och personal som inte placerats vid någon verksamhetsenhet enligt 2 mom. föredras från förvaltningsenheten.

39 §
Ställföreträdare

Till ställföreträdare för kanslichefen, när denne är förhindrad att sköta sin tjänst, förordnar ministern chefen för en avdelning eller en annan tjänsteman utnämnd av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde.

Till ställföreträdare för chefen för avdelningen förordnar kanslichefen chefen för ett ansvarsområde eller en enhet vid samma avdelning eller en annan tjänsteman vid samma avdelning. Till ställföreträdare för chefen för ett ansvarsområde och en enhet vid en avdelning förordnar avdelningens chef en tjänsteman inom avdelning.

Till ställföreträdare för chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna förordnar kanslichefen en tjänsteman vid samma enhet och till ställföreträdare för chefen för ett resultatområde vid en enhet förordnar enhetens chef en tjänsteman vid samma enhet.

40 §
Semestrar

Kanslichefen avgör ärenden som gäller semestrarna i fråga om chefen för en avdelning eller verksamhetsenhet utanför avdelningarna samt i fråga tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet.

Ärenden som gäller semestrarna avgörs av avdelningens chef i fråga om chefen för ett ansvarsområde inom eller en enhet vid respektive avdelning och i fråga om övriga tjänstemän som är direkt underställda chefen för respektive avdelning.

Ärenden som gäller semestrarna avgörs av chefen för ansvarsområdet inom eller enheten vid respektive avdelning eller för respektive verksamhetsenhet utanför avdelningarna i fråga om tjänstemän inom ett ansvarsområde eller vid en enhet. Ärenden som gäller semestrarna avgörs av chefen för resultatområdet i fråga om tjänstemän inom respektive resultatområde.

7 kap.

Beredning av ärenden

41 §
Samarbetet mellan avdelningarna, vuxenutbildningspolitiska enheten och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna

I syfte att nå strategiska målen samarbetar avdelningarna, vuxenutbildningspolitiska enheten och verksamhetsenheterna utanför avdelningarna i beredningen av gemensamma ärenden.

I ett sådant ärende som är under beredning och också gäller ansvarsområdet för en annan avdelning eller verksamhetsenhet utanför avdelningarna ska beredaren även ha kontakt med dessa.

42 §
Föredragningstillstånd

En föredragningslista för statsrådets allmänna sammanträde eller för finansutskottet får inte utan tvingande skäl delas ut innan ministern har underrättats om saken och godkänt att ärendet förs till föredragning.

43 §
Underrättande av ministrarna och kanslichefen

Ministern och kanslichefen skall underrättas om de viktigaste ärendena som aktualiseras eller är under arbete inom ansvarsområdet för en avdelning eller en enhet utanför avdelningarna. Likaså skall de i god tid underrättas om föredragningen av de viktigaste ärendena och då så bestäms få handlingarna för påseende.

44 §
Avvikande från den fastställda arbetsfördelningen

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är en tjänsteman skyldig att vid behov utföra alla uppgifter som ministern, kanslichefen eller chefen för tjänstemannens avdelning eller verksamhetsenhet utanför avdelningarna förordnar.

8 kap.

Avgörande av ärenden

45 §
Ärenden som avgörs av ministern

Ministern avgör de ärenden i vilka beslut skall fattas vid ministeriet, om inte beslutanderätten har getts en tjänsteman enligt vad som bestäms i det följande. Om skyldigheten att i enskilda fall överföra ärenden till statsrådets allmänna sammanträde föreskrivs i 14 § lagen om statsrådet (175/2003).

Ministern avgör ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra, om ärendet är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefullt eller om det skall på remiss till statsrådets finansutskott.

Om det råder tvivel om ett ärende skall betraktas som samhälleligt eller ekonomiskt så betydelsefullt att det skall avgöras av ministern, beslutar ministern om han eller hon betraktar ärendet som ett sådant.

46 §
Ärenden som avgörs av kanslichefen

Kanslichefen avgör ärenden som gäller utlåtanden av ministeriet. Kanslichefen utser, efter att ha hört ministrarna för handläggning av ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde, företrädare för undervisnings- och kulturministeriet i organ, då den tjänsteman som utses för uppdraget i organet företräder verksamhetsområdet för fler än en minister.

Kanslichefen avgör dessutom ärenden som gäller:

1) de anslag som ministeriet förfogar över för sin interna verksamhet och fördelningen av dem mellan verksamhetsenheterna,

2) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är principiellt viktigt eller vittsyftande,

3) förordnande om tjänsteresor för chefen för en avdelning eller för en enhet utanför avdelningarna,

4) ingående av sådana avtal om anställningsvillkor som avses i 44 § statstjänstemannalagen (750/1994) med andra tjänstemän än dem som nämns i lagens 26 §,

5) utfärdande av intyg för tjänstemän som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde när tjänstemannen säger upp sig eller då tjänsteförhållandet upphör,

6) naturaförmåner till ministeriets personal frånsett tjänstemän som avses i 26 § i statstjänstemannalagen,

7) statsandel som beviljas kommuner för driftskostnaderna inom undervisnings- och kulturverksamheten för följande år, finansiering som beviljas samkommuner, registrerade sammanslutningar och stiftelser, rättande av statsandel och finansiering samt justering av statsandel och finansiering så att den överensstämmer med det genomsnittliga antalet elever och studerande,

8) ministeriets begäran om förundersökning.

47 §
Ärenden som avgörs av chefen för en avdelning

Chefen för en avdelning avgör ärenden som gäller:

1) utlåtanden av avdelningen,

2) användning och beviljande av anslag och fullmakter som anvisats avdelningens verksamhetsområde eller ställts till dess förfogande samt anskaffningar och avtal inom ramen för dessa anslag och fullmakter, om inte ministern genom ett beslut som fogats till den interna budgeten har förbehållit sig dessa ärenden eller gett någon annan tjänsteman på avdelningen fullmakt att besluta om dem,

3) godkännande av utgifter och inkomster som hör till avdelningens verksamhetsområde, om det inte i den interna budgeten bestämts att någon annan tjänsteman på avdelningen skall besluta om dessa ärenden,

4) meddelande av anvisningar till ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde,

5) placeringen av personal vid avdelningens ansvarsområden och enheter,

6) förordnanden om tjänsteresor för cheferna för ansvarsområdena och enheterna vid avdelningen och andra tjänstemän direkt under chefen för avdelningen,

7) utfärdande av intyg för andra tjänstemän vid avdelningen än dem som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde när de säger upp sig eller då tjänsteförhållandet upphör,

8) beviljande av tjänstledighet för högst två år för en chef eller direktör för ett ämbetsverk eller en inrättning som hör till avdelningens verksamhetsområde samt fastställande av lönen och utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande i sådana fall då uppgifterna som hör till en sådan tjänst ska skötas på högst ett år,

9) granskning och återkrav av statsandel,

10) godkännande av finansieringsbeslut för program inom europeiska regionala samarbetet som hör till avdelningens verksamhetsområde,

11) betalning och återkrav av statlig finansiering för anläggningsprojekt,

12) återkrav av statsunderstöd.

48 §
Ärenden som avgörs av chefen för ett ansvarsområde och en enhet vid en avdelning

Chefen för ett ansvarsområde och en enhet vid en avdelning avgör ärenden som gäller:

1) betänkanden av kommittéer inom ansvarsområdets eller enhetens verksamhetsområde, kommittéernas arvoden och kostnadsersättningar samt andra medel som ställs till deras förfogande med undantag av lönerna för den personal som har uppdraget som huvudsyssla, om inte ärendet skall avgöras av kommittén själv,

2) donationer till allmännyttigt ändamål av lös egendom som tagits ur bruk,

3) utlämnande av handling enligt 14 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), överföring till en annan myndighet av en begäran om att få ta del av en handling enligt 15 § samma lag och tillstånd enligt 27–30 § samma lag i ärenden som hör till ansvarsområdets eller enhetens verksamhetsområde,

4) förordnande om tjänsteresor för ansvarsområdets eller enhetens tjänstemän,

5) personalen och övrig intern förvaltning vid ämbetsverk eller inrättningar som hör till ansvarsområdets eller enhetens verksamhetsområde, om inte ärendet skall avgöras av avdelningens chef.

49 §
Ärenden som avgörs av chefen för högskole- och forskningspolitiska avdelningen

Chefen för högskole- och forskningspolitiska avdelningen avgör förutom de ärenden som bestäms i 47 § sådana ärenden som ska avgöras vid ministeriet och som gäller godkännande av forskningsinstitut avsedda i utlänningslagen (301/2004) 47 a § och att låta bli att förnya eller att återkalla godkännandet av ett forskningsinstitut i nämnda lags 47 c §.

50 §
Ärenden som avgörs av chefen för utbildningspolitiska avdelningen

Chefen för utbildningspolitiska avdelningen avgör förutom de ärenden som bestäms i 47 § sådana ärenden som ska avgöras vid ministeriet och som gäller:

1) beviljande av tillstånd att göra upp gemensamma läroplaner för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning,

2) tillstånd att bevilja ett större antal arbetsdagar i grundläggande utbildning än vad som föreskrivs,

3) ordnande av rehabilitering i samband med specialundervisning samt av utvecklings-, handlednings- och stöduppgifter i samband med denna undervisning.

51 §
Ärenden som avgörs av andra tjänstemän vid ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen

En tjänsteman vid ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen som ministern har förordnat avgör ärenden som gäller:

1) statens idrottsråd och användningen av anslagen för rådet,

2) delegationen för ungdomsärenden och ungdomsorganisationernas utvärderings- och understödskommission samt deras användning av budgetanslag.

52 §
Ärenden som avgörs av chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna

Chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna avgör i fråga om sin enhet i tillämpliga delar de ärenden som nämns i 47 och 48 §.

53 §
Ärenden som avgörs av chefen för förvaltningsenheten

Chefen för förvaltningsenheten avgör förutom de ärenden som bestäms i 52 § ärenden som gäller:

1) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet inte hör till kanslichefen,

2) förordnande om tjänsteresor för tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet,

3) semesterersättningar samt övriga lönetillägg och tilläggsarvoden på basen av tjänste- och kollektivavtal samt avtal som gäller anställningsvillkor som beviljas tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet,

4) utfärdande av intyg för andra tjänstemän vid en verksamhetsenhet utanför avdelningarna än dem som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde när tjänstemannen säger upp sig eller då tjänsteförhållandet upphör,

5) godkännande av finansieringsbeslut gällande projekt som gäller tekniskt stöd.

54 §
Ärenden som avgörs av chefen för ekonomienheten

Chefen för ekonomienheten avgör förutom de ärenden som bestäms i 52 § ärenden som gäller:

1) godkännande av statsbidragsutredningar eller vidtagande av andra åtgärder på föredragning av den tjänsteman som utfört granskningen när chefen för respektive avdelning eller verksamhetsenhet utanför avdelningen eller ansvarsområde eller enhet vid en avdelning är jävig,

2) betalningsbeslut gällande EU:s strukturfondsprojekt som finansieras av ministeriet.

55 §
Ärenden som avgörs av andra tjänstemän

Av ministern utsedd tjänsteman avgör sådana ärenden som gäller:

1) stadfästande av sådana utgiftsposter inom ramen för EU:s strukturfonder som kvalificerar för,

2) återkrav av EU-stöd och motsvarande statliga finansieringsandelar.

Den tjänsteman vid undervisnings- och kulturministeriet som förordnats till ordförande för gruppen för kommunal ekonomi och förvaltning avgör ärenden som gäller godkännandet av utbetalningar av statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet som behandlas vid undervisnings- och kulturministeriet samt av den övriga lagstadgade finansiering som hör till gruppens verksamhetsområde.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

56 §
Grupper

Vid ministeriet finns följande grupper som tillsatts tills vidare: gruppen för kommunal ekonomi och förvaltning, planeringsgruppen samt den penningspelpolitiska samarbetsgruppen.

Föreskrifter om gruppernas uppgifter ges i ministeriets beslut om tillsättning av grupperna.

57 §
Beredskapschefen och säkerhetschefen

Ministeriets beredskapschef har till uppgift att styra och samordna ministeriets förberedelser för undantagsförhållanden. Beredskapschef är kanslichefen eller en annan tjänsteman som ministern förordnar. Beredskapschefens ställföreträdare är en tjänsteman som kanslichefen förordnar till uppgiften.

Ministeriets säkerhetschef har i uppgift att styra och samordna beredningen av sådana ärenden som gäller ministeriets säkerhetsplaner och föreskrifter. Kanslichefen förordnar säkerhetschefen och dennes ställföreträdare.

58 §
Personalmöten

Cheferna för avdelningarna, ansvarsområdena och enheterna vid avdelningarna samt verksamhetsenheterna utanför avdelningarna ska regelbundet kalla personalen till möte.

59 §
Övriga interna bestämmelser

Bestämmelser om samarbete mellan ministeriet och de anställda ingår i det avtal om samarbete vid undervisnings- och kulturministeriet som avses i 42 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013).

Om uppgifterna i egenskap av bokföringsenhet bestäms närmare i ekonomistadgan.

Om registrering och arkivering av handlingar bestäms närmare i en plan för informationshantering.

60 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

Genom denna förordning upphävs undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning (329/2010).

Helsingfors den 30 april 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Kanslichef
Anita Lehikoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.