231/2014

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014

Finansministeriets förordning om uppställningsformen för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags, placeringsfonders och alternativa investeringsfonders bokslut och om den verksamhetsberättelse som fogas till bokslut samt om placeringsfonders halvårsrapport

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 39 § 3 mom., 94 § 2 mom. och 96 § 3 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999) och 11 kap. 3 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om schemat för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags, placeringsfonders och alternativa investeringsfonders (nedan AIF-fonder) bokslut och om noterna till dem, om de uppgifter som ska anges i den verksamhetsberättelse som fogas till fondbolags, placeringsfonders och AIF-fonders bokslut samt om innehållet i placeringsfonders halvårsrapport och om det sätt på vilket uppgifterna i halvårsrapporten och verksamhetsberättelsen ska presenteras.

I denna förordning föreskrivs om de bokslutsuppgifter som avses i 11 kap. 3 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014).

Bokslutet för en placeringsfond upprättas i enlighet med denna förordning oberoende av om det fondbolag som förvaltar placeringsfonden upprättar sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen (1336/1997).

Vad som i denna förordning bestäms om bokslut tillämpas på motsvarande sätt på fondbolags koncernbokslut, om inte något annat föreskrivs särskilt.

På fondbolags bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 146 och 148—155 § i kreditinstitutslagen (121/2007), om inte något annat följer av denna förordning.

2 kap.

Fondbolag

2 §
Resultaträkning och balansräkning för fondbolag

Resultaträkningen och balansräkningen för fondbolag upprättas i enlighet med bilaga I. Noterna till fondbolags bokslut ska bestå av åtminstone de noter som anges i 19 § i finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag (150/2007).

För förvaltningsarvoden som antecknats under arvoden ska i resultaträkningen separat anges deras bruttobelopp och det belopp som har återburits till placerarna. Av arvodena ska de arvoden specificeras som fås från verksamhet enligt 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999). Arvodena kan specificeras antingen i resultaträkningen eller i noterna.

3 §
Innehållet i fondbolags verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen ska innehålla åtminstone följande uppgifter om viktiga omständigheter som gäller utvecklingen av fondbolagets verksamhet:

1) en redogörelse som ger en rättvisande bild av utvecklingen av fondbolagets verksamhet och av resultatet samt av fondbolagets ställning, inbegripet en beskrivning av de viktigaste framtida riskerna och osäkerhetsfaktorerna,

2) väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter dess utgång,

3) en uppskattning om den sannolika framtida utvecklingen,

4) de risker som anknyter till finansiella instrument och en redogörelse för målen och principerna för hanteringen av dem, separat för kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker, inbegripet principerna för säkrande av varje huvudtyp av sådana planerade transaktioner där säkringsredovisning används.

Om fondbolaget har blivit moderföretag, om det har varit övertagande företag vid fusion eller delning eller om det har delats ska verksamhetsberättelsen innehålla en redogörelse för detta. I verksamhetsberättelsen ska utländska filialer och representationer uppges.

Fondbolagets verksamhetsberättelse ska innehålla styrelsens förslag till åtgärder i fråga om räkenskapsårets vinst eller förlust samt ett förslag till eventuell annan utdelning av fritt eget kapital.

Den redogörelse som avses i 1 mom. 1 punkten ska vara en opartisk och heltäckande analys av utvecklingen i fråga om fondbolagets verksamhet och av resultatet samt av fondbolagets ställning, och den ska motsvara omfattningen och diversifieringen av fondbolagets verksamhet.

Verksamhetsberättelsen för ett fondbolag som avses i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder ska innehålla en kapitaltäckningsanalys med uppgifter om fondbolagets kapitalbas och minimibeloppet för kapitalbasen.

I fråga om nyckeltalen och de viktigaste posterna i resultat- och balansräkningen ska i verksamhetsberättelsen ingå en tabell som upptar åtminstone de tre senaste räkenskapsperioderna. Nyckeltal och andra uppgifter ska också anges om övriga faktorer som eventuellt har betydelse för fondbolagets verksamhet, såsom om personalen.

3 kap.

Placeringsfonder och alternativa investeringsfonder

4 §
Allmänna principer för upprättande av placeringsfonders och alternativa investeringsfonders bokslut

Bokslut för placeringsfonder och AIF-fonder upprättas med iakttagande av de bestämmelser om beräkning av värdet som ingår i fondens stadgar. När bokslut för AIF-fonder upprättas ska dessutom bestämmelserna i 9 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder iakttas.

Till den del bokslutet för en AIF-fond upprättas i enlighet med principen om anskaffningsutgift enligt de nationella redovisnings- och bokslutsbestämmelser som gäller fondens rättsliga form, tillämpas inte principen om verkligt värde enligt denna förordning när bokslut upprättas eller läggs fram. AIF-fonder i kommanditbolagsform ska uppge värdet på tillgångarna enligt anskaffningsutgiften eller ett lägre värde med iakttagande av vad som bestäms i bokföringslagen.

Vad som i denna förordning föreskrivs om värdepapper tillämpas också på sådana penningmarknadsinstrument som avses i 2 § 13 punkten i lagen om placeringsfonder.

5 §
Resultaträkning och balansräkning för placeringsfonder och alternativa investeringsfonder

Resultaträkningen och balansräkningen för placeringsfonder och AIF-fonder upprättas i enlighet med bilaga II.

Om en AIF-fond har investerat medel i fastigheter eller fastighetsvärdepapper som har värderats till verkligt värde i enlighet med 4 § 1 mom., ska de värdeförändringar, intäkter och kostnader som de orsakar i resultaträkningen anges separat på egen rad till nettobelopp före ränteintäkter.

Om en AIF-fond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter eller fastighetsvärdepapper har tagit långfristigt lån ska det anges först under gruppen främmande kapital i balansräkningen.

De fastigheter och fastighetsvärdepapper som avses ovan i 2 mom. anges separat för vardera posten, värderade till marknadsvärde, som första post före värdepapper under aktiva i balansräkningen.

6 §
Noter angående upprättande av bokslut

Noterna till placeringsfonders och AIF-fonders bokslut ska bestå av åtminstone de noter som anges i 2 kap. 2 § 1 mom. i bokföringsförordningen (1339/1997).

En AIF-fond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter eller fastighetsvärdepapper ska dessutom i noterna ange uppgifter om metoderna för värdering av fastigheterna och eventuella ändringar av dessa.

7 §
Noter till resultaträkningen

Noterna till en placeringsfonds och en AIF-fonds resultaträkning ska innehålla resultaträkningens poster ”Nettointäkter från värdepapper” och ”Nettointäkter från derivatinstrument” specificerade enligt följande:

Nettointäkter från värdepapper:

Aktierelaterade poster

Överlåtelsevinster

Överlåtelseförluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Ränterelaterade poster

Överlåtelsevinster

Överlåtelseförluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Sammanlagt

Nettointäkter från derivatinstrument:

Aktierelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Ränterelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Andra än aktie- eller ränterelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdeförändringar, netto

Sammanlagt

Av nettointäkterna av fastigheter och fastighetsvärdepapper ska hyresinkomster, vederlag, realiserade och icke-realiserade vinster och förluster samt övriga intäkter och kostnader tas upp separat specificerade på ett lämpligt sätt.

I noterna till resultaträkningen ska följande anges:

Utdelad och återinvesterad avkastning

Ökning och minskning av placeringarnas verkliga värde, brutto

Övriga förändringar som påverkar placeringsfondens tillgångar och åtaganden

Transaktionskostnader som hänför sig till placeringsfondens placeringar.

Om tillgångarna i en AIF-fond värderas till anskaffningsutgiften, ska icke-realiserade värdeförändringar inte anges i noterna till resultaträkningen.

Om en placeringsfond eller en AIF-fond bedriver utlåning av värdepapper, ska nettointäkterna av den verksamheten anges separat i resultaträkningen. I noterna ska intäkterna av och kostnaderna för utlåningen av värdepapper anges separat.

8 §
Noter till balansräkningen

I noterna till en placeringsfonds och en AIF-fonds balansräkning ska anges

1) förändring av fondens värde under räkenskapsperioden, specificerad enligt fondens värde vid ingången av räkenskapsperioden, teckning av fondandelar, inlösen av fondandelar, utdelning av avkastning, räkenskapsperiodens vinst eller förlust samt fondens värde vid utgången av räkenskapsperioden,

2) en beräkning av den utdelningsbara avkastningen vid utgången av räkenskapsperioden enligt fondens stadgar,

3) placeringar i värdepapper enligt slag samt derivatinstrument klassificerade enligt bilaga III  och avstämda mot fondens värde vid utgången av räkenskapsperioden; en AIF-fond ska dessutom ange fastighetsvärdepappersplaceringar och fastighetsplaceringar klassificerade enligt nämnda bilaga och avstämda mot fondens värde vid utgången av räkenskapsperioden,

4) uppgift om skulder och andra åtaganden för vilka placeringsfonden har pantsatt, intecknat eller på annat sätt som säkerhet ställt egendom, specificerade per säkerhetsslag.

Om tillgångarna i en AIF-fond värderas till anskaffningsutgiften, ska tillgångarnas verkliga värde anges i noterna till balansräkningen.

9 §
Innehållet i en placeringsfonds och en AIF-fonds verksamhetsberättelse

Utöver vad som anges i 96 § i lagen om placeringsfonder ska en placeringsfonds verksamhetsberättelse förutom det föregående bokslutet samt revisionsberättelsen innehålla åtminstone

1) en redogörelse, med beaktande av fondens placeringspolitik, för fördelningen av placeringarna per bransch, geografiskt marknadsområde eller enligt andra ändamålsenliga grunder som beskriver placeringarnas sammansättning som en procentuell andel av fondens värde,

2) en redogörelse för fördelningen av placeringarna enligt olika andelsserier som en procentuell andel av fondens värde,

3) en redogörelse för de ändringar som inträffat i placeringarnas sammansättning under rapportperioden,

4) en redogörelse för i vilken omfattning fonden i sin verksamhet har använt olika derivatinstrument, låne- och återköpsavtal samt för antalet dylika avtal i slutet av året separat fördelade på avtal som ingåtts för att avvärja risker som hänför sig till placeringsverksamhet och i övrigt som en del av placeringsverksamhet enligt målen,

5) fondens värde och värdet av en fondandel under den senaste räkenskapsperioden och de två föregående räkenskapsperioderna,

6) en redogörelse för de arvoden som betalats till fondbolaget eller förvaltningsinstitutet fördelade på arvoden för förvaltning och förvaring av fondens medel samt på motsvarande kostnader för de placeringsfonder och fondföretag som varit föremål för fondens placeringar, ifall fonden på grundval av sina stadgar kan placera egna medel i andelar i andra placeringsfonder och fondföretag,

7) en utredning av löpande kostnader och eventuella avkastningsbundna arvoden.

I en matarfonds verksamhetsberättelse ska det anges var och hur man kan få dess mottagarfonds verksamhetsberättelse eller verksamhetsberättelsen för ett fondföretag som är mottagarfond.

Verksamhetsberättelsen för en AIF-fond som investerar huvudsakligen i fastigheter eller fastighetsvärdepapper ska förutom det föregående bokslutet och revisionsberättelsen innehålla åtminstone en redogörelse för 1 mom. 5 och 6 punkten samt för anskaffningar och överlåtelser av fastigheter som gjorts för AIF-fondens räkning. En sådan AIF-fond ska i sin verksamhetsberättelse ange sådana uppgifter om sina fastigheter som uppfyller minimikraven i 3 § i finansministeriets förordning (233/2014) om minimikraven på de uppgifter som ska lämnas med stöd av lagen om fastighetsfonder (1173/1997).

De redogörelser som avses i 1 och 3 mom. kan lämnas antingen som separata utredningar till verksamhetsberättelsen eller i samband med bokslutsuppgifterna.

10 §
Innehållet i halvårsrapporten

Utöver vad som anges i 94 § i lagen om placeringsfonder ska en placeringsfonds halvårsrapport innehålla åtminstone en sådan redogörelse för rapportperioden som avses i 8 § 3 punkten för placeringar i värdepapper, klassificerad enligt bilaga III, samt de redogörelser som avses i 9 § 1 mom. 1, 3 och 6 punkten. I en matarfonds halvårsrapport ska dessutom anges var och hur man kan få dess mottagarfonds halvårsrapport.

4 kap.

Påföljder och ikraftträdande

11 §
Påföljder

För överträdelse av denna förordning föreskrivs ett straff i 146 § i lagen om placeringsfonder.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2014.

13 §
Övergångsbestämmelser

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om schemat för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags och placeringsfonders bokslut och om den verksamhetsberättelse som fogas till bokslut samt om placeringsfonders halvårsrapport (329/2012).

Bestämmelserna om bokslut och verksamhetsberättelse för AIF-fonder enligt denna förordning tillämpas från och med den första räkenskapsperiod som börjar efter det att AIF-förvaltaren har beviljats auktorisation.

Det som i denna förordning bestäms om en placeringsfonds bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas första gången i det bokslut som upprättas för 2014.

Det som i denna förordning bestäms om en placeringsfonds halvårsrapport tillämpas första gången i den halvårsrapport som upprättas 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

Helsingfors den 20 mars 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Lagstiftningsråd
Ilkka Harju

Bilaga I

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANSRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNING
Provisionsintäkter
    Förvaltningsarvoden
- Återburna förvaltningsarvoden
Teckningsprovisioner
Inlösningsprovisioner
Övriga arvoden
Intäkter från egetkapitalinstrument
Företag inom samma koncern
Ägarintresseföretag
Övriga företag
Ränteintäkter
Nettointäkter från finansiella tillgångar som kan säljas
Nettoresultat av säkringsredovisning
Övriga rörelseintäkter
FONDBOLAGSVERKSAMHETENS INTÄKTER
Provisionskostnader
Räntekostnader
Administrationskostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Övriga administrationskostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader
Nedskrivningar av krediter och andra förbindelser
Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)
Bokslutsdispositioner
Inkomstskatt
Vinst (förlust) av ordinarie verksamhet efter skatt
Intäkter från och kostnader för övrig verksamhet
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)
BALANSRÄKNING
AKTIVA
Kontanta medel
Fordringar på kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn
På anfordran betalbara
Övriga
Skuldebrev
Den offentliga sektorn
Övriga
Aktier och andelar
Aktier och andelar i ägarintresseföretag
Aktier och andelar i företag inom samma koncern
Derivatinstrument
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Förvaltningsfastigheter samt aktier och andelar i förvaltningsfastigheter
Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar
Övriga materiella tillgångar
Aktieemissionsfordringar
Övriga tillgångar
Resultatregleringar och förskottsbetalningar
Latenta skattefordringar
PASSIVA
FRÄMMANDE KAPITAL
Skulder till kreditinstitut
På anfordran betalbara
Övriga
Skulder till allmänheten och den offentliga sektorn
På anfordran betalbara
Övriga
Skuldebrev emitterade till allmänheten
Masskuldebrevslån
Övriga
Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel
Övriga skulder
Övriga skulder
Avsättningar
Resultatregleringar och erhållna förskott
Efterställda skulder
Kapitallån
Övriga
Latenta skatteskulder
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avskrivningsdifferens
Reserver
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övriga bundna fonder
Reservfond
Fond för verkligt värde
Säkring av kassaflödet
Omräkningsdifferenser
Värdering till verkligt värde
Fonder enligt bolagsordningen
Övriga fonder
Fria fonder
Balanserad vinst (förlust)
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN
Förbindelser for kunders räkning till förmån för tredje part
Garantier och panterÖvriga
Oåterkalleliga förbindelser till förmån för kunder
Återköpsförbindelser avseende värdepapper
Övriga

Bilaga II

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANSRÄKNINGSSCHEMA FÖR

PLACERINGSFONDER

RESULTATRÄKNING

1. INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRINGAR

a) Nettointäkter från värdepapper

b) Nettointäkter från derivatinstrument

c) Utdelningsintäkter och vinstandelar

d) Ränteintäkter

e) Övriga intäkter

2. KOSTNADER

a) Arvodeskostnader

aa) Till fondbolag

ab) Till förvaringsinstitut

b) Räntekostnader

c) Övriga kostnader

3. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

BALANSRÄKNING

A k t i v a

1. Värdepapper till marknadsvärde

2. Kundfordringar

3. Övriga fordringar

a) Derivatinstrumentens värdestegringar

b) Övriga

4. Resultatregleringar

5. Kassa och bank

Aktiva sammanlagt

P a s s i v a

A FONDENS VÄRDE

1. Fondens värde

B FRÄMMANDE KAPITAL

1. Långfristiga skulder

2. Leverantörsskulder

3. Övriga skulder

a) Nedskrivningar av derivatinstrument

b) Övriga

4. Resultatregleringar

Passiva sammanlagt

Bilaga III

KLASSIFICERINGEN AV PLACERINGSFONDERS OCH SPECIALPLACERINGSFONDERS VÄRDEPAPPERSPLACERINGAR OCH DERIVATINSTRUMENT

Värdepapper     Antal St/nominellt, EUR Kurs EUR/%   Marknadsvärde /värdeförändring, EUR Procent av fondens värde
Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på fondbörsens börslista
Sammanlagt
Värdepapper med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats, som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, än fondbörsens börslista
Sammanlagt
Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett år efter att de emitterats inom någotdera av ovan nämnda omsättningssystem
Sammanlagt
Övriga värdepapper
Sammanlagt
Värdepapper
sammanlagt
Standardiserade derivatinstrument
Räntederivat Terminskontrakt
Optionskontrakt
Köpta Utställda
Valutaderivat Terminskontrakt
Optionskontrakt
Köpta Utställda
Aktiederivat Terminskontrakt
Optionskontrakt
Köpta Utställda
Övriga derivat Terminskontrakt
Optionskontrakt
Köpta Utställda
Ickestandardiserade derivatinstrument
Räntederivat Terminskontrakt
Optionskontrakt
Köpta Utställda
Valutaderivat Terminskontrakt
Optionskontrakt
Köpta Utställda
Aktiederivat Terminskontrakt
Optionskontrakt
Köpta Utställda
Övriga derivat Terminskontrakt
Optionskontrakt
Köpta Utställda
Kassa och övriga tillgångar, netto
Fondens värde                     
Antalet utlöpande andelar
Antalet tillväxtandelar
Antalet avkastningsandelar
Värdet av en fondandel
Värdet av en tillväxtandel
Värdet av en avkastningsandel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.