1243/2013

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om studiestöd (65/1994) 16 c—16 f §, sådana de lyder, 16 c, 16 d, och 16 f § i lag 408/2005 samt 16 e § i lagarna 408/2005 och 1456/2007,

ändras 2 § 3 mom., 3 § 5 punkten, 4 §, 5 a § 2 mom., 6 § 1 mom. 7 och 13 punkten, 7 § 2 och 3 mom., 7 c §, 11 § 1 mom. och 3 mom. 1, 3 och 5 punkten, 15 § 1—3 mom., rubriken för 16 § och 16 § 1 mom., 24 §, 25 § 6 mom., 34 § och 41 c § 1 mom.,

sådana de lyder 2 § 3 mom. och 41 c § 1 mom. i lag 408/2005, 3 § 5 punkten och 34 § i lag 1427/2001, 4 § delvis ändrad i lag 636/1998, 5 a § 2 mom. i lag 1078/2012, 6 § 1 mom. 7 och 13 punkten i lag 792/2007, 7 § 2 och 3 mom. och 15 § 1—3 mom. i lag 52/2011, 7 c § i lagarna 345/2004 och 297/2012, 11 § 1 mom. och 3 mom. 1, 3 och 5 punkten och 25 § 6 mom. i lag 1388/2007, rubriken för 16 § samt 24 § i lag 345/2004 och 16 § 1 mom. i lagarna 1388/2007 och 52/2011, samt

fogas till lagen en ny 4 a §, till 11 §, sådan den lyder i lag 1388/2007, ett nytt 6 mom., till lagen nya 15 b—15 g §, till 16 a §, sådan den lyder i lagarna 1427/2001 och 52/2011, ett nytt 5 mom. samt till 19 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1427/2001, 345/2004 och 792/2007, ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Studiestödsförmåner

Den som har fått studielån enligt denna lag har under de förutsättningar som anges i denna lag rätt till studielånskompensation.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) andra läroanstalter andra läroanstalter än de som avses i 4 punkten,


4 §
Studier som berättigar till studiestöd

Studiestöd får beviljas för utbildning som står under offentlig tillsyn. En utbildning eller en läroanstalt anses stå under offentlig tillsyn, om den övervakas eller finansieras av undervisningsmyndigheterna eller myndigheter inom den egna branschen.

Studiestöd för högskolestudier beviljas studerande som

1) avlägger lägre eller högre högskoleexamen eller vetenskaplig, konstnärlig eller yrkesinriktad påbyggnadsexamen,

2) avlägger yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen eller i 17 § 3 mom. i yrkeshögskolelagen avsedd utbildning för invandrare,

3) fullgör ett särskilt yrkesutbildande fortbildningsprogram, eller

4) fullgör någon annan sådan studiehelhet som ger yrkesbehörighet eller tjänstebehörighet än en studiehelhet som avses i 1—3 punkten, om den studerande har avlagt högskoleexamen.

Studiestöd för studier i andra läroanstalter beviljas studerande som

1) genomför yrkesutbildning enligt lagen om yrkesutbildning (630/1998),

2) genomför utbildning som förbereder för fristående examina eller annan yrkesinriktad tillläggsutbildning enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998),

3) genomför gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (629/1998) eller utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning,

4) genomför annan än i 1—3 punkten nämnd utbildning i en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) eller i utbildningscentralen enligt lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/2010), eller

5) genomför yrkesutbildning som motsvarar utbildning som avses i 1 eller 2 punkten och som övervakas av myndigheter inom något annat område än undervisningsmyndigheterna.

Studiestöd beviljas för studier utomlands, om studierna motsvarar sådana studier som avses i 1—3 mom. i Finland eller ingår i sådana studier i Finland som berättigar till studiestöd.

4 a §
Rätt till studiestöd för utbildning som inte står under offentlig tillsyn

Studiestöd beviljas för annan utbildning som ordnas i Finland än sådan som står under offentlig tillsyn, om Folkpensionsanstalten på ansökan av utbildningsanordnaren har beviljat rätt till studiestöd för utbildningen. Förutsättningar för beviljande av rätt till studiestöd är att

1) utbildningsanordnaren har yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet,

2) utbildningsanordnaren har ordnat utbildningen i fråga i minst ett år, och

3) utbildningen förbereder för avläggande av fristående examen eller en examensdel enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.

Rätt till studiestöd beviljas också för annan än i 1 mom. 3 punkten avsedd utbildning som det föreskrivs särskilt om genom förordning av statsrådet, om utbildningen ger allmänt erkända yrkeskvalifikationer och de övriga förutsättningarna för beviljande av rätt till studiestöd är uppfyllda.

Folkpensionsanstalten kan återkalla den rätt till studiestöd som beviljats för en utbildning i sådana fall där förutsättningarna för beviljande av rätt till studiestöd inte är uppfyllda. Om rätten till studiestöd för utbildningen återkallas är de studerande som inlett sina studier i den ifrågavarande utbildningen före rätten till studiestöd återkallades berättigade till studiestöd till utbildningens slut.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av rätt till studiestöd, om ansökan, beviljande och återkallande av rätt till studiestöd samt om utbildningsanordnarens utrednings- och anmälningsskyldighet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 a §
Heltidsstudier

Gymnasiestudierna är heltidsstudier, om deras omfattning enligt lärokursen är sammanlagt minst 75 kurser eller om de genomförs i samband med en yrkesinriktad grundexamen enligt lärokursen för gymnasieutbildningen för vuxna. Som heltidsstudier betraktas också en studiehelhet omfattande ett läsår och minst 25 kurser som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning. I gymnasiestudierna förutsätts dessutom att den studerande under terminen deltar i minst 10 kurser eller i studier av motsvarande omfattning, eller i två prov som ingår i studentexamen. Gymnasiestudier som ordnas i internat betraktas dock alltid som heltidsstudier.


6 §
Begränsningar i fråga om studiestödet

Studiestöd beviljas inte den som


7) får ålderspension enligt folkpensionslagen (568/2007) eller ålderspensionen eller förtida ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare,


13) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) eller motsvarande tjänstgöring enligt utländsk lagstiftning,


7 §
Tidsbegränsningar

Studiestöd för högskolestudier kan fås för högst 64 stödmånader.

Den tid som berättigar till stöd för avläggande av en högskoleexamen bestäms enligt den omfattning som föreskrivs för examen i fråga så att den tid som berättigar till stöd är högst nio stödmånader per läsår som ingår i examens omfattning, förlängd med fem stödmånader. Den tid som berättigar till stöd för ett halvt läsår som överskrider de fulla läsåren är dock fem stödmånader.


7 c §
Antalet stödmånader per läsår

För högskoleexamen beviljas studiestöd i allmänhet för nio månader per läsår. Studiestöd kan dock beviljas för en längre tid om den studerande visar att han eller hon bedriver studier under mer än nio månader under läsåret. Om läsårets regelmässiga längd i en utländsk högskola är längre än nio månader beviljas studiestöd för hela studiemånader från och med den dag studierna inleddes så att en studiemånad berättigar till studiestöd om den omfattar minst 18 dagar som ingår i den tid som berättigar till studiestöd.

En kalendermånad berättigar till studiestöd, om den omfattar minst 18 dagar som ingår i den tid som berättigar till studiestöd.

Inom gymnasieutbildningen kan studiestöd beviljas för högst nio stödmånader per läsår.

11 §
Studiepenningens belopp

Om inte något annat följer av 3, 4 eller 6 mom. eller av 12, 17, 19 eller 20—22 § är studiepenningen per månad

1) för en studerande som bor hos sin förälder 61 euro i högskolor och 38 euro i andra läroanstalter, om den studerande är yngre än 20 år, samt 135 euro i högskolor och 80 euro i andra läroanstalter, om den studerande har fyllt 20 år,

2) för en studerande som bor någon annanstans än hos sin förälder 161 euro i högskolor och 100 euro i andra läroanstalter, om den studerande är yngre än 18 år,

3) för en studerande som bor någon annanstans än hos sin förälder 331 euro i högskolor och 246 euro i andra läroanstalter, om den studerande har fyllt 18 år,

4) för en studerande som är gift eller underhållsskyldig 331 euro i högskolor och 246 euro i andra läroanstalter.


Om föräldrarnas sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster enligt 30 § i inkomstskattelagen (1535/1992) är högst 20 700 euro per år, kan studiepenningen höjas enligt följande:

1) en studiepenning på 61 euro med högst 75 euro,


3) en studiepenning på 135 euro med högst 145 euro,


5) en studiepenning på 161 euro med högst 145 euro,


De studiepenningsbelopp som anges i 1 och 3 mom. justeras i början av varje läsår på det sätt som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex (456/2001). Eurobeloppen avrundas till närmaste cent.

15 §
Statsborgen för studielån

Statsborgen för studielån beviljas studerande som får studiepenning enligt denna lag eller vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd.

Statsborgen beviljas även studerande

1) som har fyllt 18 år och som på basis av föräldrarnas inkomster inte har rätt till studiepenning,

2) som bor någon annanstans än hos sin förälder, för vars underhåll betalas barnbidrag och som på basis av sina föräldrars inkomster är berättigad till studiepenning, eller

3) som enligt 20 § inte beviljas studiepenning.

Högskolestuderande som får studiepenning beviljas statsborgen för studielån utan särskild ansökan. Den som får vuxenutbildningsstöd kan beviljas statsborgen också för andra studier än sådana som avses i 4 §.


15 b §
Studielånskompensation

Ett studielån som beviljats med stöd av denna lag och som en studielåntagare som avlagt högskoleexamen inom utsatt tid har i ett penninginstitut amorteras med studielånskompensation som betalas av statens medel under de förutsättningar som anges i denna lag.

Studielånskompensation beviljas under de förutsättningar som anges i denna lag studielåntagare som har avlagt lägre högskoleexamen, både lägre och högre högskoleexamen, högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen i Finland eller motsvarande examen utomlands.

En studielåntagare kan beviljas studielånskompensation endast med anledning av den första högskoleexamen han eller hon avlagt. Om studielåntagaren har avlagt både lägre och högre högskoleexamen, betraktas den högre högskoleexamen som den först avlagda högskoleexamen, om inte studielånskompensation har beviljats på ansökan av studielåntagaren redan med anledning av den lägre högskoleexamen.

15 c §
Tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation

En studielåntagare har rätt till studielånskompensation förutsatt att

1) den tid som använts för att avlägga lägre högskoleexamen överskrider den föreskrivna målsatta tiden för examen med högst en termin,

2) den tid som använts för att avlägga både lägre och högre högskoleexamen överskrider den föreskrivna sammanlagda målsatta tiden för examina med högst ett läsår,

3) den tid som använts för att avlägga högre högskoleexamen överskrider den föreskrivna målsatta tiden för examen med högst ett läsår, eller

4) den tid som använts för att avlägga yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen överskrider tiden enligt examens föreskrivna omfattning med högst en termin.

Det som i 1 mom. föreskrivs om den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation gäller även examen som avlagts vid en utländsk högskola.

Den tid som använts för att avlägga examen räknas från början av den termin då studeranden första gången tagit emot en studieplats vid en högskola, till utgången av den termin då han eller hon har avlagt en i 15 b § avsedd examen.

15 d §
Studielånskompensation vid fördröjda studier

En studielåntagare har rätt till studielånskompensation även om den tid som använts för att avlägga examen är längre än vad som föreskrivs i 15 c §, om låntagaren under den tid som avses i nämnda paragraf

1) har fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor,

2) har fått sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen på grund av sjukdom, pension eller ersättning på grund av full arbetsoförmåga eller sjukpension enligt folkpensionslagen, eller

3) har fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen, för vård av barn.

Den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation förlängs med högst två läsår vid omständigheter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten.

Om en omständighet som avses i 1 mom. varat minst 30 dagar utan avbrott, förlängs den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation med en termin. Under en termin kan endast en period som berättigar till förlängning beaktas.

Närmare bestämmelser om hur de omständigheter som förlänger den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation ska beaktas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 e §
Beslut om studielånskompensation

Folkpensionsanstalten prövar utan ansökan på basis av högskolans uppgifter om den dag då studierna inletts och den dag då examen avlagts huruvida en studielåntagare som avlagt högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen är berättigad till studielånskompensation på grund av tiden för avläggande av examen.

När en studielåntagare har avlagt lägre högskoleexamen eller examen i en utländsk högskola prövar Folkpensionsanstalten rätten till studielånskompensation på studielåntagarens ansökan. Ansökan ska inlämnas till Folkpensionsanstalten inom två år från det att examen avlagts. Den som avlagt examen i en utländsk högskola ska lämna in utredning om när studierna inletts och examen avlagts.

Om en studielånlåntagare har rätt till studielånskompensation på grund av avlagd examen, räknar Folkpensionsanstalten, på basis av de uppgifter som penninginstituten lämnat, ut beloppet av studielånskompensationen enligt 15 f § och meddelar ett beslut i saken. Beslutet kan meddelas utan att studielåntagaren i fråga hörs.

Om en studielåntagare på basis av uppgifterna om avläggande av examen eller de uppgifter som penninginstituten har meddelat inte är berättigad till studielånskompensation, lämnar Folkpensionsanstalten ett förslag till beslut i ärendet. Beslutet enligt förslaget träder i kraft, om inte studielåntagaren inom den tid som satts ut för anförande av besvär skriftligen begär att ärendet ska behandlas på nytt.

Närmare bestämmelser om ansöknings- och beslutsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 f §
Studielånskompensationens belopp

Studielånskompensationens belopp är 40 procent av den del som överstiger 2 500 euro av ett studielån som berättigar till kompensation. Med studielån som berättigar till studielånskompensation avses ett studielån enligt denna lag som löpt från utgången av den termin som föregick den första dagen av högskolestudier enligt 15 b § till ingången av den termin som börjat efter dagen för avläggande av examen som berättigar till kompensation, dock inte de kapitaliserade räntorna på lånet.

Studielånskompensationens belopp beräknas på högst det lånebelopp som motsvarar studielånebeloppet enligt den tid som motsvarar den målsatta tiden för avläggande av examen eller examens omfattning. Studielån som motsvarar maximibeloppet av statsborgen beaktas för nio månader per läsår. Till den del som den målsatta tiden för avläggande av examen eller examens omfattning inte är hela år, beaktas studielånet för fem månader per halvt läsår när kompensationens maximibelopp beräknas. Det maximala lånebeloppet beräknas enligt de bestämmelser om maximibeloppet av statsborgen för studielån som gäller vid den tidpunkt då examen avläggs.

15 g §
Betalning av studielånskompensation

När beslutet om rätt till studielånskompensation och dess belopp har meddelats studielåntagaren, betalar Folkpensionsanstalten kompensationen till penninginstitutet.

Studielånskompensationen används för att amortera studielån med statsborgen enligt lånens storleksordning från det största till det minsta.

Om Folkpensionsanstalten emellertid i egenskap av borgensman har betalat studielånet till penninginstitutet och Folkpensionsanstalten driver in studielånet, avdras studielånskompensationens belopp i första hand från den borgensfordran som Folkpensionsanstalten driver in.

Om studielånet vid tidpunkten för betalning av studielånskompensation är mindre än den kompensation som ska betalas, betalas den överskjutande delen till studielåntagaren.

Närmare bestämmelser om betalning av studielånskompensation får utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Statsborgens belopp

Beloppet av statsborgen för studielån per stödmånad är

1) 400 euro för högskolestuderande och för den som får vuxenutbildningsstöd,

2) 400 euro för andra än högskolestuderande, om den studerande har fyllt 18 år, och 260 euro om den studerande inte har fyllt 18 år; rätten till högre statsborgen börjar vid ingången av den månad då den studerande fyller 18 år,

3) 700 euro för studerande som studerar utomlands.


16 a §
Ränteunderstöd

De inkomstgränser som föreskrivs i 2 och 3 mom. justeras den 1 mars vartannat år i överensstämmelse med förändringen i lönekoefficienten enligt 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Eurobeloppet enligt lönekoefficienten avrundas till närmaste euro. De justerade inkomstgränserna tillämpas på ränteunderstöd som beviljas för räntor som förfaller till betalning efter justeringen. Justeringarna av inkomstgränserna motsvarar den förändring som inträffat under den gångna tvåårsperioden.

19 §
Beaktande av föräldrarnas inkomster

En 18—19-åring som studerar i någon annan läroanstalt än en högskola och som bor någon annanstans än hos sin förälder, har dock rätt till studiepenning till fullt belopp, om föräldrarnas sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster enligt 30 § i inkomstskattelagen är högst 53 000 euro per år. Studiepenningen minskas med fem procent för varje helt belopp av 1 010 euro som överskrider inkomstgränsen.

24 §
Betalning

Studiepenning och bostadstillägg betalas månatligen in på ett av den studerande angivet konto inom Europeiska unionen. Bestämmelser om betalningsdag utfärdas genom förordning av statsrådet. En enskild stödpost kan dock betalas även på något annat sätt, om inbetalning på konto inte är möjlig eller om den sökande eller stödtagaren anför särskilda skäl som Folkpensionsanstalten godtar.

25 §
Justering och inställelse av studiestöd

Om ändringen av förhållandena varar en bestämd tid, justeras stödet för de kalendermånader under vilka det ändrade förhållandet varar minst 18 dagar.


34 §
Statsborgens giltighet och kapitalisering av ränta

En statsborgen gäller i högst 30 år från det att den första låneposten lyfts. Ett villkor för att statsborgen ska vara i kraft är att kreditinstitutet halvårsvis under de terminer för vilka låntagaren får studiestöd samt under terminen närmast efter en sådan termin till lånekapitalet lägger de räntor som förfaller till betalning under halvåret.

41 c §
Studiestödsnämndernas rätt att få uppgifter

Studiestödsnämnderna har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av Folkpensionsanstalten få de uppgifter som är nödvändiga med tanke på skötseln av de uppdrag som nämns i 9 a §. Studiestödsnämnderna har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014. Lagens 16 a § 5 mom. träder dock i kraft den 1 mars 2014.

Genom denna lag upphävs 2 § i förordningen om studiestöd (260/1994), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i förordningarna 292/1997, 990/1998 och 299/2011.

För att gymnasiestudier ska betraktas som heltidsstudier krävs från och med den 1 augusti 2013 att vad som föreskrivs om minimiomfattningen av deltagande enligt 5 a § 2 mom. uppfylls. Från och med den dagen betraktas gymnasiestudier som ordnas i internat alltid som heltidsstudier.

Lagens 4 a § tillämpas på en utbildningsanordnares ansökan om att utbildningen ska berättiga till studiestöd som har blivit anhängig före lagens ikraftträdande, om utbildningen inleds den 1 augusti 2014 eller därefter. Om läroanstalten har jämställts med en läroanstalt under offentlig tillsyn med stöd av bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet till och med den 31 december 2014. Om utbildningen har inletts den 31 december 2014 eller tidigare, är de studerande berättigade till studiestöd tills utbildningen avslutas.

Den maximala stödtiden enligt 7 § 2 mom. tillämpas på högskolestuderande som har avlagt högskoleexamen och tar emot en studieplats eller anmäler sig som närvarande för högskolestudier efter denna lags ikraftträdande. På högskolestudier som inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser om maximal stödtid som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 7 § 3 mom. samt i 11 § 1 mom. 1—4 punkten och 3 mom. 1, 3 och 5 punkten om studiepenningens belopp i en högskola tillämpas på en studerande som för första gången har tagit emot en studieplats i en högskola den 1 augusti 2014 eller därefter. Ovannämnda lagrum tillämpas också på en studerande som har tagit emot en studieplats före den 1 augusti 2014, men anmält sig närvarande första gången den 1 augusti 2014 eller därefter. På en studerande som har tagit emot en studieplats och anmält sig närvarande i en högskola första gången före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet dock så att de belopp för studiepenningen som föreskrivs i 11 § 1 och 3 mom. justeras läsårsvis på det sätt som föreskrivs i 11 § 6 mom. i denna lag.

Om studiepenningen höjs till samma nivå som i högskolorna med stöd av 12 § i lagen om studiestöd (65/1994), tillämpas de belopp för studiepenningen som anges i 11 § i denna lag då stöd beviljas för tiden efter den 31 juli 2014.

De studiepenningsbelopp som anges i 11 § motsvarar det poängantal enligt lagen om folkpensionsindex som fastställts för 2013. Den första i 11 § 6 mom. i denna lag avsedda höjningen enligt lagen om folkpensionsindex görs när lagen träder i kraft.

Bestämmelserna i 15 b—15 g § tillämpas på en person som har tagit emot en studieplats för sin första högskoleexamen den 1 augusti 2014 eller därefter. De tillämpas också på en person som har tagit emot en studieplats före den 1 augusti 2014, men anmält sig närvarande första gången den 1 augusti 2014 eller därefter. På en person som har tagit emot en studieplats i en högskola och anmält sig närvarande första gången före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser om studielånsavdrag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

De inkomstgränser som anges i 16 a § 2 och 3 mom. motsvarar det för 2010 fastställda poängantalet för lönekoefficienten enligt 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Den första justeringen av inkomstgränserna enligt 16 a § 5 mom. i denna lag på basis av lönekoefficienten enligt lagen om pension för arbetstagare görs den 1 mars 2014 och den motsvarar förändringen av lönekoefficienten under perioden 2010—2013. De justerade inkomstgränserna tillämpas på ränteunderstöd som beviljas för räntor som förfaller till betalning den 1 mars 2014 eller därefter. På ränteunderstöd som beviljas för räntor som förfaller till betalning före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 34 § tillämpas på räntor som förfaller till betalning den 1 augusti 2014 eller därefter.

RP 116/2013
RP 197/2013
KuUB 11/2013
RSv 189/2013

  Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utvecklingsminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.