1024/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om allmänna krav som för att bekämpa djursjukdomar ställs vid förflyttning av levande djur, embryon och könsceller mellan Europeiska unionens medlemsländer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på förflyttning av levande djur samt deras embryon och könsceller från Finland till en annan medlemsstat eller via en annan medlemsstat till en annan stat än en medlemsstat eller från en annan medlemsstat till Finland eller via Finland till en tredje medlemsstat eller en annan stat än en medlemsstat.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Förordningen tillämpas dock inte på förflyttning av följande djur och produkter:

1) livsmedel som fåtts från djur inklusive levande musslor, tagghudingar, manteldjur, havssnäckor och kräftdjur avsedda att användas som livsmedel,

2) sällskapsdjur som förflyttas som sällskapsdjur enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 (förordningen om sällskapsdjur) om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG med undantag av hundar, katter och frettar, som omfattas av bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 388/2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller det högsta antalet sällskapsdjur av vissa arter som får transporteras utan kommersiellt syfte,

3) vattenlevande djur som transporteras av ägaren och som hålls och föds upp enbart för prydnadsändamål och som inte är avsedda att säljas eller förmedlas, samt

4) de djur som avses i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005 om fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater och som hålls i en sådan cirkus som avses i punkt 1 i nämnda artikel.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kontroll kontroll av djur, embryon och könsceller eller av handlingar som gäller dessa eller något annat motsvarande förfarande eller någon annan motsvarande formalitet i avsikt att trygga människors eller djurs hälsa,

2) avsändande djurhållningsplats en djurhållningsplats eller en uppsamlingscentral i en medlemsstat från vilken djuren, embryona eller könscellerna sänds till en annan medlemsstat,

3) mottagande djurhållningsplats en djurhållningsplats i den mottagande medlemsstaten dit de djur, embyron eller könsceller som sänts från en annan medlemsstat anländer, samt

4) hästdjur hovdjur tillhörande alla arter av släktet Equus eller korsningar av dessa enligt artikel 2.2 c i identifieringsförordningen.

I denna förordning används också de begrepp som är definierade i 6 § i lagen om djursjukdomar.

4 §
Registrering av aktör

Den registrering som avses i 60 § i lagen om djursjukdomar är ett krav vid förflyttning av de djurarter, embryon och könsceller som räknas upp i bilaga I.

Registrering krävs dock inte för

1) förflyttningar för vilka aktören har det godkännande som avses i 61 § i lagen om djursjukdomar,

2) förflyttningar för vilka aktören har det tillstånd som avses i 63 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar,

3) att ta in embryon eller sperma från en i 46 § i lagen om djursjukdomar godkänd station för insamling av sperma, ett godkänt spermalager eller utrymmen som hör till en godkänd embryosamlings- eller embryoproduktiongrupp,

4) överföring av i 2 § 2 punkten avsedda hundar, katter och frettar,

5) överföring av harar och kaniner, om inte den mottagande medlemsstaten förutsätter en avsändningskontroll som utförts av en tjänsteveterinär och ett intyg över denna.

5 §
Kontroller

De djurarter, embryon och könsceller som nämns i bilaga II ska kontrolleras på det sätt som föreskrivs i 64 § 1 och 3 mom. i lagen om djursjukdomar. Kontroll av de djur, embryon och könsceller som förflyttas från Finland till en annan medlemsstat görs av en kommunalveterinär, med undantag av de djur som nämns i bilaga II som aktören själv kan kontrollera.

Vid kontrollen ska det säkerställas att de djur, embryon eller könsceller man har för avsikt att förflytta eller har mottagit är märkta så att de kan kopplas samman med det hälsointyg eller någon annan handling som gäller dem. Vid kontrollen ska även säkerställas att djuren har identitetshandling om detta föreskrivs i kriterierna för att få förflytta djur av den aktuella arten.

Vid kontroll av djur, embryon och könsceller som ska förflyttas från Finland till en annan medlemsstat ska dessutom säkerställas att djuren, embryona och könscellerna uppfyller kriterierna för förflyttning när det gäller avsändande djurhållningsplats samt registrering och märkning.

Om den tillsynsmyndighet som gjort kontrollen inte är en registrerad användare av datasystemet Traces eller på grund av tekniska problem temporärt inte kan använda datasystemet, kan en annan tillsynsmyndighet för tillsynsmyndighetens del utfärda och sända det hälsointyg som avses i 66 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar samt registrera uppgifterna om kontrollen enligt 2 mom.

6 §
Provtagning

Prov som tas i samband med kontroller som görs i form av stickprov enligt 64 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar ska tas inom två dygn från det att djuren, embryona eller könscellerna har anlänt till den mottagande djurhållningsplatsen. För laboratorieundersökningar ska tas åtminstone två likadana prov.

7 §
Hälsointyg

De djurarter, embryon och könsceller för vars del ett officiellt hälsointyg ska utfärdas och sändas med användning av datasystemet Traces föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung.

Ett officiellt hälsointyg eller annan handling som föreskrivits i kriterierna för förflyttning kan endast gälla de djur, embryon eller könsceller som ingår i samma transport och har samma avsändande och mottagande djurhållningsplats.

8 §
Skyldighet att bevara uppgifter

Skyldigheten att bevara uppgifter enligt 65 § i lagen om djursjukdomar gäller de djur, embryon och könsceller som nämns i bilaga II.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som ska utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (977/2006).

  Helsingfors den 18 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Seppo Kuosmanen

Bilaga 1

Djurarter, embryon och könsceller vars förflyttning kräver att aktören är registrerad

 1. Nötkreatur

 2. Svin

 3. Får

 4. Getter

 5. Kameldjur

 6. Hjortdjur med undantag av slaktrenar samt renar som förflyttas mellan Finland och Norge eller Sverige på grund av tävlingar eller annat motsvarande temporärt syfte

 7. Andra klövdjur

 8. Hovdjur med undantag av hästdjur

 9. Hundar, katter och frettar

10. Minkar, rävar, illrar och mårdhundar

11. Harar och kaniner

12. Fjäderfä och kläckägg

13. Andra fåglar

14. Bin och humlor

15. Vattenbruksdjur

16. Embryon och könsceller från nötkreatur

17. Embryon och könsceller från svin

18. Embryon och könsceller från hästdjur

19. Embryon och könsceller från får

20. Embryon och könsceller från getter

21. Rom och mjölke avsedd för odling av vattenbruksdjur

Bilaga 2

Djurarter, embryon och könsceller vars förflyttning kräver kontroll

Av fotnoterna framgår de situationer där aktören själv kan utföra avsändningskontrollen.

 1. Nötkreatur

 2. Svin

 3. Får

 4. Getter

 5. Hästdjur 1

 6. Kameldjur

 7. Hjortdjur

 8. Andra hov- och klövdjur

 9. Apor

10. Hundar, katter och frettar

11. Minkar, rävar, illrar och mårdhundar

12. Harar och kaniner 2

13. Fjäderfä och kläckägg

14. Andra fåglar 3

15. Bin och humlor

16. Vattendjur

17. Embryon och könsceller från nötkreatur

18. Embryon och könsceller från svin

19. Embryon och könsceller från hästdjur

20. Embryon och könsceller från får

21. Embryon och könsceller från getter

22. Rom och mjölke avsedd för odling av vattenbruksdjur

1 Aktören kan kontrollera en registrerad häst vid överföring på grund av tävlingsresa till Sverige, Norge och Danmark.

2 Aktören kan utföra kontrollen om inte den mottagande medlemsstaten förutsätter kontroll som utförts av en tjänsteveterinär.

3 Aktören kan utföra kontrollen om det inte gäller papegojfåglar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.