1007/2013

Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen (866/2008) 24, 32 och 36 §, av dem 24 och 32 § sådana de lyder i förordning 498/2011, samt

ändras i förordningen 2, 3, 5, 9, 10 och 34 §, av dem 2, 3, 5, 9 och 10 § sådana de lyder i förordning 498/2011, som följer:

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på levande djur eller embryon och könsceller från dem som förs in från ett sådant land utanför Europeiska unionen som enligt Europeiska unionens lagstiftning eller enligt ett avtal som ingåtts med Europeiska unionen har rätt att vara verksamt på unionens inre marknad.

Förordningen tillämpas inte heller på import till Finland eller transitering via Finland till ett tredjeland eller en annan medlemsstat av hästdjur och embryon och könsceller från dem, fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa.

3 §
Samband med andra författningar

Bestämmelser om djurskyddskrav som ska iakttas vid djurtransporter finns i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 och i lagen om transport av djur (1429/2006).

Bestämmelser om import av hästdjur och embryon och könsceller från dem från tredjeland finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om hästdjur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen (1006/2013).

Bestämmelser om import av fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa från tredjeland finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (867/2008).

Bestämmelser om importvillkor för fiskar, blötdjur och kräftdjur som importeras levande för att användas som livsmedel finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (592/2006).

Bestämmelser om kontroll som utförs på levande djur vid Europeiska unionens yttre gränser och om åtgärder hänförliga till kontrollen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur (398/2004) samt kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen.

Bestämmelser om kontroll som vid Europeiska unionens yttre gränser utförs på sällskapsdjur som importeras till Finland och om åtgärder hänförliga till kontrollen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om importkontroll av sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung och sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar vilka fös in från länder utanför Europeiska unionen (402/2011).

Bestämmelser om kontroll som utförs på embryon och könsceller vid Europeiska unionens yttre gränser finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) samt i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer.

Bestämmelser om import av hotade och fridlysta djurarter finns i 44 och 45 § i naturvårdslagen (1096/1996).

Bestämmelser om import eller utsättande i frihet av däggdjursarter och viltbestånd av främmande ursprung finns i 42 § i jaktlagen (615/1993).

Bestämmelser om import av fiskarter eller fiskstammar som inte förekommer vilt i Finland eller könsceller av dem samt av kräftarter eller kräftstammar som inte förekommer vilt i Finland eller könsceller av dem finns i 94 § i lagen om fiske (286/1982).

Bestämmelser om import av främmande och lokalt frånvarande arter som är avsedda att användas i vattenbruk finns i rådets förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk.

Bestämmelser om förbud att använda vissa djur på cirkus eller andra jämförbara föreställningar där djuren visar färdigheter som de har blivit lärda, finns i jord- och skogsbruksministeriets beslut om användning av djur på cirkus och vid andra därmed jämförbara föreställningar (595/1996 ).

Bestämmelser om härstamningsbevis vid införsel av avelsdjur samt könsceller och embryon av sådana finns i 7 § 2 mom. i lagen om husdjursavel (794/1993) och i de föreskrifter som utfärdats med stöd av detta moment.

5 §
Allmänna krav på transitering och leverans till en annan medlemsstat

De importpartier som är avsedda att transiteras eller att levereras till en annan medlemsstat ska uppfylla samma krav som importpartier avsedda att importeras till Finland.  När det rör sig om kraven på tilläggsgarantier som enbart gäller Finland, ska importpartier som transiteras eller levereras till en annan medlemsstat dock i fråga om djur avsedda i 6 och 7 § samt 9 § 2 mom. i denna förordning uppfylla endast de krav på tilläggsgarantier som gäller import av slaktdjur. Bestämmelser om villkoren för transitering av vattenlevande prydnadsdjur och vattenbruksdjur avsedda i 16 och 17 § samt könsceller från dessa djur enligt 26 § ingår i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008. Partier av de fiskarter, inklusive deras könsceller, som nämns i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 1251/2008 ska också uppfylla kraven vid sjukdomarna SVC, IPN och BKD samt parasiten Gyrodactylus salaris för vilka Finland har beviljats sjukdomsfri status och godkännande av ett utrotningsprogram enligt artiklarna 2 och 3 i kommissionens beslut 2010/221/EU, om transiteringspartier lagras i de områden i Finland som avses i bilaga I eller II till beslutet.

Bestämmelser om villkoren för avsändande av vissa hov- och klövdjur från ett tredjeland till en mottagande medlemsstat via en annan medlemsstat finns i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg. Livsmedelssäkerhetsverket är den behöriga myndighet i Finland som avses i artikel 3 b i förordning (EU) nr 206/2010.

Utöver bestämmelserna i 1 mom. ska levande djur som är avsedda att transiteras eller levereras till andra medlemsstater uppfylla kraven i den stat som är bestämmelseland i enlighet med 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur, samt könsceller och embryon avsedda att transiteras eller levereras till andra medlemsstater uppfylla kraven i den stat som är bestämmelseland i enlighet med 11 och 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor.

Avvikande från bestämmelserna i denna förordning krävs inget importtillstånd för importpartier som transiteras eller levereras till en annan medlemsstat. Sådana levande djur som transiteras och för vilka det enligt denna förordning vid import krävs importtillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket, ska i stället för importtillståndet ha ett tillstånd för transit av Livsmedelssäkerhetsverket i enlighet med 3 § 4 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur. Levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras till Finland, transiteras eller transporteras genom Finland till en annan medlemsstat får inte medföra risk för spridning av djursjukdomar eller fara för människors hälsa.

9 §
Villkor för import av övriga klöv- och hovdjur samt elefantdjur

Bestämmelser om importvillkoren för övriga klöv- och hovdjur samt elefantdjur finns i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010.

Veterinärintyget enligt kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 ska bevisa att de särskilda villkoren för IBR hos nötkreatur som gäller tilläggsgarantier för IBR hos nötkreatur givna till Finland enligt kommissionens beslut 2004/558/EG, också är uppfyllda i fråga om djur tillhörande familjen noshörningar (Rhinocerotidae), familjen elefanter (Elephantidae) och ordningen klövdjur (Artiodactyla), med undantag för klövdjur tillhörande familjen svin (Suidae) och navelsvin (Tayassuidae).

Med avvikelse från de i 2 mom. avsedda särskilda villkoren får sändningar till godkända organ, institut eller centrum av sådana hov- och klövdjur som räknas upp i tabellerna 1—3 i del 1 i bilaga VI till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 göras, om Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat tillstånd till det i enlighet med artikel 3a i den nämnda förordningen.

10 §
Krav som gäller transport av djur och hållning av djur i bestämmelseanläggningen

Bestämmelser om kraven vid transport av djur som avses i 6–9 § och bestämmelser om förvaring i bestämmelseanläggningen efter import finns i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010. En tjänsteveterinär eller en förordnad veterinär ska göra en klinisk undersökning av de importerade djuren på bestämmelseorten och vid undersökningen ta prover från djuren för smittsamma sjukdomar före utgången av tidsfristen på 30 dagar.

Genom undantag från 1 mom. ska hägnade övriga idisslare och kameldjur enligt 9 § hållas i bestämmelseanläggningen åtminstone i ett års tid efter importen. Övriga idisslare och kameldjur samt de djur som i bestämmelseanläggningen har varit i kontakt med de importerade djuren så att de skulle ha kunnat smittas av tuberkulos ska undersökas för tuberkulos första gången 1—2 månader och andra gången 11—12 månader efter importen. Om djuren kommer från en tuberkulosfri boskap, undersöks djuren endast en  gång 1—2 månader efter importen, och djuren ska hållas på bestämmelseorten endast så länge att undersökningen utförs. Tjänsteveterinären eller den förordnade veterinären utför tuberkulosundersökningen av djuren som på idisslare ska utföras enligt del 6 i bilaga I till kommissionensförordning (EU) 206/2010 och på kameldjur enligt punkt 2.1.1, kap. 2, del 7 i bilaga I till ovannämnda förordning. En tjänsteveterinär eller en förordnad veterinär ska göra en klinisk undersökning av de importerade djuren på bestämmelseorten och vid undersökningen ta prover från djuren för andra smittsamma sjukdomar före utgången av tidsfristen.

34 §
Krav i fråga om TSE-sjukdomar

Bestämmelser om krav som gäller TSE-sjukdomar vid import av levande nötkreatur, får och getter samt sperma och embryon av får och getter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Trots bestämmelserna i 23 § 1 och 2 mom. samt 31 § 1 mom. får till Finland till och med den 31 december 2014 importeras sådana könsceller och embryon från får och getter som har har samlats in, hanterats och förvarats senast den 31 december 2013 och som åtföljs av ett veterinärintyg som utfärdats senast den 31 december 2014 i enlighet med kommissionens beslut 2010/472/EU, sådant det lyder före de ändringar som gjorts genom kommissionens genomförandebeslut 2013/470/EU om ändring av besluten 2010/470/EU och 2010/472/EU vad gäller djurhälsokrav avseende skrapie för handel med sperma, ägg och embryon från får och getter i unionen och import av dessa produkter till unionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 780/2013 (32013R0780), EUT nr L 219, 15.8.2013, s. 1
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 854/2013 (32013R0854), EUT nr L 237, 5.9.2013, s. 1
Kommissionens genomförandebeslut 2013/470/EU (32013D0470), EUT nr L 252, 24.9.2013, s. 32

  Helsingfors den 11 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.