981/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i försäkringsbolagslagen (521/2008) mellanrubriken före 6 kap. 10 § samt 31 kap. 4 och 9 §,

ändras 1 kap. 1 § 3 mom., 2 kap. 3 § 1 och 4 mom. samt 6 § 2 mom., 4 kap. 5 § 3 mom., 5 kap. 7 § 2 mom., rubriken för 6 kap., 6 kap. 3 § 2 mom., 5 § 5 mom., 8 § och mellanrubriken före den samt 9—11 §, 8 kap. 24 § 1 punkten, 27 §, rubriken för 29 §, det inledande stycket i 29 § och 29 § 1 punkten, 19 kap. 8 § 1 mom. 3 punkten, 20 kap. 8 § 1 mom. 3 punkten, 26 kap. 1 § 1 mom. 9 punkten, 2 § 3 mom., 3—5 §, 6 § 1 mom. 4 punkten, 7 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom. och 22 §, 29 kap. 4 § 1, 5 och 6 punkten och 5 § 1 mom. 5 punkten och 31 kap. 5 § 1 mom. och 6—8 §,

av dem 4 kap. 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag 211/2009, 5 kap. 7 § 2 mom. sådant det lyder i lag 587/2009, 19 kap. 8 § 1 mom. 3 punkten och 20 kap. 8 § 1 mom. 3 punkten sådana de lyder i lag 982/2011 samt 26 kap. 2 § 3 mom. och 29 kap. 5 § 1 mom. 5 punkten sådana de lyder i lag 893/2008, samt

fogas till 1 kap. en ny 16 a §, till 2 kap. en ny mellanrubrik före 1 §, till 6 kap. en ny mellanrubrik före 1 och 2 §, nya 12—22 § samt en ny mellanrubrik före 18 och 21 §, till 8 kap. en ny mellanrubrik före 1 §, till 26 kap. 1 § 1 mom. en ny 8 a-punkt och till kapitlet en ny 2 a § samt till 31 kap. nya 7 a och 7 b § som följer:

1 kap.

De centrala principerna för försäkringsbolags verksamhet samt tillämpning av lagen

1 §
Tillämpning

Värdepapper i ett privat försäkringsbolag får inte tas upp till handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012).

16 a §
Proportionalitetsprincipen

Bestämmelserna i denna lag ska tillämpas och försäkringsbolagen övervakas i en riktig proportion med hänsyn till arten och omfattningen av riskerna i bolagets affärsverksamhet.

2 kap.

Bildande av försäkringsbolag och koncession

Bildande
1 §

3 §
Ansökan om koncession

För bedrivande av försäkringsverksamhet ska ett försäkringsbolag ansöka om koncession hos Finansinspektionen. Koncession beviljas för bestämda försäkringsklasser och klassgrupper. Koncessionen kan på sökandens begäran begränsas till att gälla endast en del av en försäkringsklass.


Till koncessionsansökan ska fogas

1) en verksamhetsplan,

2) en sådan redogörelse om bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör som avses i 6 kap. 4 och 5 §,

3) en redogörelse för de delägare och ägare av garantiandelar som ska lämna en sådan anmälan som avses i 4 kap. 5 § samt om deras innehav,

4) en redogörelse för att bolaget kan bedriva verksamhet på det sätt som företagsstyrningssystemet i 6 kap. förutsätter,

5) en redogörelse för att försäkringsbolagets grundkapital uppgår till minst det belopp som nämns i 1 kap. 18 § innan koncessionen beviljas,

6) en redogörelse för de eventuella betydande bindningar som avses i 8 § i detta kapitel.


6 §
Förutsättningar för beviljande av koncession

Koncession ska beviljas, om

1) det på grundval av den redogörelse för den tilltänkta försäkringsverksamheten samt för försäkringsbolagets verksamhetsplan och delägare enligt 3 § kan anses att försäkringsbolaget i sin verksamhet följer sunda och försiktiga affärsprinciper,

2) försäkringsbolagets ledning uppfyller de krav som ställs på den,

3) försäkringsbolaget kan bedömas ha förmåga att bedriva verksamhet på det sätt som företagsstyrningssystemet förutsätter,

4) försäkringsbolagets grundkapital uppgår till minst det belopp som nämns i 1 kap. 18 §.


4 kap.

Delägarskap, aktier och garantiandelar i försäkringsbolag

5 §
Anmälningsskyldighet som gäller förvärv och överlåtelse av aktier och garantiandelar

Vid beräkning av den ägarandel och röstandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 2 kap. 4 § och 9 kap. 4—7 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012). Vid tillämpningen av detta moment beaktas inte sådana aktier som den anmälningsskyldige för högst ett år har förvärvat i samband med en emission av värdepapper eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och utifrån vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i en sammanslutning eller i övrigt påverka verksamheten i sammanslutningens ledning.


5 kap.

Bolagsstämma

7 §
Röstetal i försäkringsaktiebolag

Om inte annat bestäms i bolagsordningen, får en aktieägare rösta på olika sätt med olika aktier i ett försäkringsbolag vars aktier är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument (börsbolag). I ett sådant bolag tillämpas inte den i 1 mom. föreskrivna begränsningen av ett ombuds rätt att företräda flera aktieägare.

6 kap.

Försäkringsbolagets ledning och företagsstyrningssystem

Allmänna bestämmelser
1 §

Försäkringsbolagets ledning
2 §

3 §
Styrelseledamöter, ersättare och ordförande

Styrelsen ska ha en ordförande. Ordföranden väljs av styrelsen, om inte annat beslutades då styrelsen valdes eller om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Bolagets verkställande direktör eller bolagets ansvariga försäkringsmatematiker enligt 19 § får inte vara ordförande.

5 §
Bestämmelser som ska tillämpas på verkställande direktören och dennes ställföreträdare

Ett försäkringsbolags ansvariga försäkringsmatematiker enligt 19 § får inte vara försäkringsbolagets verkställande direktör.


Företagsstyrningssystem
8 §
Allmänna krav på företagsstyrningen

Ett försäkringsbolag ska ha ett med beaktande av arten och omfattningen av affärsverksamheten tillräckligt företagsstyrningssystem där ansvarsområdena är angivna samt uppdelade och skilda från varandra och som gör det möjligt att iaktta sunda och försiktiga affärsprinciper i verksamheten samt säkerställer informationsgången inom bolaget. Företagsstyrningssystemet ska uppfylla de krav som föreskrivs i 9—20 §.

Försäkringsbolaget ska ha skriftliga verksamhetsprinciper som godkänns av styrelsen för säkerställande av att bolagets ledning och de personer som svarar för centrala funktioner uppfyller behörighetsvillkoren samt för intern kontroll, riskhantering, intern revision, ersättning och utläggning på entreprenad, om funktioner läggs ut på entreprenad. I verksamhetsprinciperna ska klart anges ansvar, mål, processer och rapporteringsförfarandet.

Företagsstyrningssystemet och de skriftliga verksamhetsprinciperna ska uppdateras och bedömas regelbundet, minst en gång per år.

Försäkringsbolaget ska säkerställa kontinuiteten i verksamheten och att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt. I detta syfte ska försäkringsbolaget utarbeta en kontinuitetsplan.

En försäkringsholdingsammanslutning ska ha tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av arten och omfattningen av bolagets verksamhet.

9 §
Funktioner som förutsätter särskild behörighet

Försäkringsbolagets styrelse ska ange de centrala funktionerna. De som svarar för dessa centrala funktioner ska ha gott anseende och den yrkeskompetens och erfarenhet som uppgiften kräver.

Vad som föreskrivs i 4 § 1 mom. ska tillämpas också på de personer som svarar för dessa centrala funktioner.

10 §
Riskhantering

Försäkringsbolaget ska ha ett riskhanteringssystem som ska innefatta fortlöpande identifiering, mätning, övervakning, hantering och rapportering av de enskilda risker som bolaget exponeras för samt den sammanlagda riskexponeringen.

Försäkringsbolaget ska ha en riskhanteringsstrategi som stämmer överens med bolagets affärsstrategi.

Riskhanteringssystemet ska omfatta åtminstone följande delområden:

1) beviljande av försäkringar,

2) överföring av de försäkringsrelaterade ansvarsförpliktelserna till ansvarsskulden,

3) hantering av kapital och ansvarsförpliktelser,

4) placeringar, särskilt i derivatinstrument och liknande åtaganden,

5) likviditet,

6) hantering av koncentrationsrisker,

7) hantering av operativa risker, och

8) återförsäkring och andra medel för riskreducering.

11 §
Riskhanteringsfunktion

Försäkringsbolaget ska ha en riskhanteringsfunktion som är oberoende av risktagningsfunktionerna.

Riskhanteringsfunktionen ska

1) bistå styrelsen och andra funktioner för att säkerställa en effektiv riskhantering,

2) följa riskhanteringssystemets funktionalitet och bolagets allmänna riskprofil som helhet,

3) rapportera om exponering för risker och ge råd till styrelsen i riskhanteringsfrågor, såsom vid beredningen av bolagets affärsstrategi samt i centrala projekt och investeringar,

4) identifiera och bedöma framväxande risker.

12 §
Risk- och solvensbedömning

Försäkringsbolaget ska som en del av riskhanteringen genomföra en risk- och solvensbedömning av bolagets affärsverksamhet och affärsstrategi för följande delområden:

1) bolagets totala solvensbehov,

2) fortlöpande uppfyllelse av de krav som gäller ansvarsskulden,

3) fortlöpande uppfyllelse av kapitalkraven i 12 kap.

Försäkringsbolaget ska göra den bedömning som avses i 1 mom. regelbundet och utan dröjsmål om det har skett en väsentlig förändring av dess riskprofil.

Finansinspektionen kan bevilja tillstånd för att risk- och solvensbedömningen genomförs som en del av den risk- och solvensbedömning som eventuellt görs för försäkringskonglomerat som avses i 26 kap.

Försäkringsbolaget ska underrätta Finansinspektionen om resultaten av sin risk- och solvensbedömning.

13 §
Kundkontroll

Ett försäkringsbolag ska ha kännedom om sina kunder.

Ett försäkringsbolag ska ha tillräckliga riskhanteringssystem för att bedöma de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kunderna kan medföra för dess verksamhet.

Bestämmelser om kundkontroll finns dessutom i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008).

14 §
Intern kontroll

Försäkringsbolaget ska ha en intern kontroll som omfattar bolagets bokföring, förvaltning, medelsförvaltning och övriga centrala funktioner. Den interna kontrollen omfattar också säkerställning av lämplig rapportering på bolagets alla organisationsnivåer.

Till den interna kontrollen hör en funktion för regelefterlevnad. Funktionen ska också bedöma om bolagets åtgärder för att förhindra och korrigera de eventuella bristerna i regelefterlevnaden är tillräckliga.

15 §
Intern revision

Försäkringsbolaget ska ha en intern revision för utvärdering av hur lämpligt och effektivt bolagets system för intern kontroll och förvaltningen i övrigt är.

Den interna revisionen ska vara oberoende i förhållande till bolagets operativa verksamhet.

Den interna revisionens resultat och rekommendationer till åtgärder ska minst en gång om året rapporteras till styrelsen och verkställande direktören, som ska besluta om vilka åtgärder som ska vidtas med hänsyn till dessa resultat och rekommendationer, och se till att dessa åtgärder genomförs.

16 §
Utläggning på entreprenad

Ett försäkringsbolag som lägger ut sina funktioner eller uppgifter på entreprenad har trots detta ansvar för att förpliktelser enligt lag samt enligt bestämmelser och föreskrifter på lägre nivå uppfylls.

Centrala funktioner och uppgifter får inte läggas ut på entreprenad om det leder till att

1) kvaliteten hos bolagets företagsstyrningssystem försämras väsentligt,

2) den operativa risken ökar i oskälig utsträckning,

3) Finansinspektionens tillsynsmöjligheter försämras, eller till att

4) försäkringstagarna, de försäkrade och ersättningstagarna får sämre service.

Försäkringsbolaget ska på förhand underrätta Finansinspektionen om sin avsikt att lägga ut centrala funktioner eller uppgifter på entreprenad samt om senare väsentliga förändringar som gäller utläggningen.

Ett skriftligt avtal ska ingås om utläggning av centrala funktioner eller uppgifter på entreprenad.

17 §
Ersättningssystem

Ett försäkringsbolags ersättningssystem ska vara förenligt med försäkringsbolagets affärs- och riskhanteringsstrategi och mål samt motsvara bolagets intressen på lång sikt.

Ersättningssystemet ska vara förenligt med och främja riskhantering inom försäkringsbolaget. Ersättningssystemet får inte sporra till sådan risktagning som överskrider den risknivå som bestämts på basis av bolagets risktäckningskapacitet eller en i övrigt hållbar risknivå.

Ersättningssystemet ska administreras på så sätt att intressekonflikter kan undvikas.

Aktuariefunktion och ansvarig försäkringsmatematiker
18 §
Aktuariefunktion

Försäkringsbolaget ska upprätta en aktuariefunktion.

Aktuariefunktionen ska

1) koordinera beräkningen av ansvarsskulden,

2) säkerställa lämpligheten av de metoder och modeller som används samt av de antaganden som görs vid beräkningen av ansvarsskulden,

3) bedöma om data som används vid beräkningen av ansvarsskulden är tillräckliga och av den kvalitet som krävs,

4) informera bolagets styrelse om graden av tillförlitlighet och lämplighet vid beräkningarna av ansvarsskulden,

5) ge bolagets styrelse ett utlåtande om den övergripande policyn för tecknande av försäkring,

6) ge bolagets styrelse ett utlåtande om lämpligheten av de utnyttjade återförsäkringslösningarna,

7) bidra till att det riskhanteringssystem som avses i 10 § genomförs effektivt och delta i upprättandet av den risk- och solvensbedömning som avses i 12 §.

Aktuariefunktionen ska minst en gång om året ge styrelsen en rapport om de uppgifter som den har utfört och resultaten av dessa samt om eventuella brister och om rekommendationer för att avhjälpa bristerna.

Aktuariefunktionen ska skötas av sådana personer som med hänsyn till riskerna i försäkringsbolagets affärsverksamhet har tillräckliga kunskaper i försäkrings- och finansmatematik och tillräcklig yrkeskompetens.

19 §
Försäkringsbolags ansvariga försäkringsmatematiker

Ett försäkringsbolag ska ha en ansvarig försäkringsmatematiker vars behörighet social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av 31 kap. 6 § eller vars behörighet enligt 31 kap. 7 § kan jämställas med den.

Finansinspektionen ska underrättas om att en ansvarig försäkringsmatematiker har anställts eller avgått.

20 §
Ansvariga försäkringsmatematikers skyldigheter och rätt att få upplysningar

Den ansvariga försäkringsmatematikern ska se till att de försäkringsmatematiska metoder som bolaget tillämpar är adekvata och att sättet att bestämma bolagets premier och ansvarsskuld samt beloppet av dem uppfyller kraven enligt denna lag, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och de lagar som gäller lagstadgade försäkringar samt enligt de förordningar som utfärdats med stöd av dessa lagar och enligt de föreskrifter som Finansinspektionen meddelat med stöd av dem.

Den ansvariga försäkringsmatematikern ska med tanke på riskhanteringen och placeringsverksamheten göra en utredning för bolagets styrelse om de krav som ansvarsskuldens natur och avkastningskravet samt upprätthållandet av solvensen och likviditeten ställer och om lämpligheten av bolagets försäkringstekniska riskhantering med beaktande av arten och omfattningen av bolagets verksamhet.

Den ansvariga försäkringsmatematikern har rätt att av bolaget få alla de utredningar och upplysningar som han eller hon behöver för att sköta sina uppgifter enligt 1 och 2 mom.

Om den ansvariga försäkringsmatematikern upptäcker brister i ärenden som avses i 1—3 mom., ska han eller hon göra en framställning till bolagets styrelse om att saken ska rättas till. Den ansvariga försäkringsmatematikern har rätt att få upplysningar om vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av framställningen.     

Föreskrifter och dispens
21 §
Bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1) de anmälningar om försäkringsbolags och försäkringsholdingsammanslutningars styrelseledamöter och verkställande direktör som ska sändas till Finansinspektionen enligt 4 § 5 mom.,

2) hur den interna kontrollen av och riskhanteringen i försäkringsholdingsammanslutningarna som avses i 8 § 5 mom. ska ordnas,

3) innehållet i den kontinuitetsplan som avses i 8 § 4 mom. samt om ordnandet av den riskhantering som avses i 10 § och den interna kontroll som avses i 14 §,

4) de tillvägagångssätt som ska iakttas vid kundkontroll enligt 13 § 1 mom. och om den riskhantering som avses i 13 § 2 mom.,

5) den anmälan om utläggning på entreprenad som avses i 16 § 3 mom.

22 §
Dispens

Finansinspektionen kan i enskilda fall på ansökan av ett försäkringsbolag bevilja tillstånd för att

1) ingen av styrelseledamöterna, med avvikelse från 4 § 2 mom., behöver vara bosatt i en EES-stat,

2) försäkringsbolagets verkställande direktör, med avvikelse från 5 § 2 mom., inte behöver vara bosatt i en EES-stat.

Dispens enligt 1 mom. kan beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över försäkringsbolaget eller skötseln av bolaget enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

8 kap.

Eget kapital, bokslut, verksamhetsberättelse och koncern

Allmänna bestämmelser
1 §

24 §
Tillämpning av internationella redovisningsstandarder

De internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen följs vid upprättandet av bokslut och koncernbokslut så att

1) ett försäkringsbolag eller en försäkringsholdingsammanslutning som har satt i omlopp värdepapper som är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument upprättar koncernbokslut med iakttagande av internationella redovisningsstandarder,


27 §
Delårsrapport och ledningens delårsredogörelse

Ett publikt försäkringsbolag vars aktier eller garantiandelar inte är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument ska upprätta en delårsrapport som avses i 7 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen eller ledningens delårsredogörelse som avses i 14 § i det kapitlet med iakttagande av bestämmelserna i 10—15 § i det kapitlet. Rapporten ska anmälas för registrering inom tre månader efter utgången av rapportperioden och kopior av den ska ges med iakttagande av 3 kap. 11 § i bokföringslagen.

29 §
Bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om

1) hur bokslut som avses i 8 §, koncernbokslut som avses i 21 §, verksamhetsberättelse som avses i de nämnda paragraferna, delårsrapport och ledningens delårsredogörelse som avses i 27 §, samt bokslutskommuniké enligt 7 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen ska upprättas,


19 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

8 §
Framläggande och sändande av handlingar och lämnande av nya uppgifter

Följande handlingar ska under minst en månad före den bolagsstämma som beslutar om fusionen och räknat från det meddelande som avses i 16 kap. 10 § 3 mom. i aktiebolagslagen hållas tillgängliga för delägarna på de i fusionen deltagande bolagens huvudkontor eller webbsidor samt läggas fram på bolagsstämman:


3) om det från ett i fusionen deltagande publikt försäkringsaktiebolags senast avslutade räkenskapsperiod har förflutit över sex månader till det datum då fusionsplanen undertecknades, bokslutet för varje sådant bolag samt dess verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka ska vara av ett datum som inte får ligga längre bak i tiden än tre månader räknat från det datum då fusionsplanen undertecknades, eller en sådan delårsrapport som avses i 7 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen för de sex eller nio första månaderna efter senaste räkenskapsperiod,


20 kap.

Delning av försäkringsaktiebolag

8 §
Framläggande och sändande av handlingar och lämnande av nya uppgifter

Följande handlingar ska under minst en månad före den bolagsstämma som beslutar om delningen och räknat från det meddelande som avses i 17 kap. 10 § 3 mom. i aktiebolagslagen hållas tillgängliga för aktieägarna på de i delningen deltagande bolagens huvudkontor eller webbsidor samt läggas fram på bolagsstämman:


3) om det från ett i delningen deltagande publikt försäkringsaktiebolags senast avslutade räkenskapsperiod har förflutit över sex månader till det datum då delningsplanen undertecknades, bokslutet för varje sådant bolag samt dess verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka ska vara av ett datum som inte får ligga längre bak i tiden än tre månader räknat från det datum då delningsplanen undertecknades, eller en sådan delårsrapport som avses i 7 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen för de sex eller nio första månaderna efter senaste räkenskapsperiod,


26 kap.

Extra tillsyn över försäkringsgrupper samt tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

1 §
Definitioner

I 2—12 § avses med


8 a) konglomerats holdingsammanslutning en sammanslutning som avses i 3 § 1 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat samt ett sådant företag i toppen av konglomeratet som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten i den lagen,

9) mångbranschholdingsammanslutning ett moderföretag som inte är ett försäkringsföretag, ett försäkringsföretag i ett tredjeland, en försäkringsholdingsammanslutning eller ett konglomerats holdingsammanslutning och som har minst ett försäkringsföretag enligt denna lag bland sina dotterföretag,


2 §
Försäkringsgrupper och bestämmelser som är tillämpliga på den extra tillsynen över dem

Bestämmelserna i 5 § 2 och 3 mom., 6—11 §, 12 § 2 och 3 mom., 13 och 17 § i detta kapitel samt 24 § och 26 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen tillämpas på försäkringsbolag vars moderföretag är en försäkringsholdingsammanslutning, ett konglomerats holdingsammanslutning eller ett försäkringsföretag i ett tredjeland.


2 a §
Lagstiftning som tillämpas på ett konglomerats holdingsammanslutning

Om det på ett konglomerats holdingsammanslutning tillämpas sådana bestämmelser i både denna lag och i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som motsvarar varandra och i synnerhet avser tillsyn på grundval av riskbedömning, får Finansinspektionen efter samråd vid behov med den behöriga tillsynsmyndigheten i en annan EES-stat besluta att tilllämpa endast bestämmelserna i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat på konglomeratets holdingsammanslutning.

Om det på ett konglomerats holdingsammanslutning tillämpas sådana bestämmelser i både denna lag och i kreditinstitutslagen (121/2007) som motsvarar varandra och i synnerhet avser tillsyn på grundval av riskbedömning, får Finansinspektionen, i samförstånd med den finansiella företagsgruppens behöriga tillsynsmyndighet i en annan EES-stat, besluta att tillämpa endast bestämmelserna i denna lag eller i kreditinstitutslagen beroende på vilken sektor som räknat enligt 4 § 2 mom. 1 punkten i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat är mera betydande i konglomeratet.

Finansinspektionen ska om de beslut som inspektionen fattat med stöd av 1 och 2 mom. underrätta Europeiska bankmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG.

3 §
Undantag från bestämmelserna om extra tillsyn

Finansinspektionen får besluta att bestämmelserna i detta kapitel inte tillämpas på ett företag som omfattas av extra tillsyn, om företaget endast är av ringa intresse med hänsyn till syftet med den extra tillsyn över försäkringsbolag som föreskrivs i detta kapitel eller om det skulle vara olämpligt eller missvisande att låta företagets finansiella situation omfattas av den extra tillsynen med hänsyn till syftet med den extra tillsynen över försäkringsbolag.

Om en försäkringsholdingsammanslutning, ett konglomerats holdingsammanslutning, ett försäkringsföretag i ett tredjeland eller en mångbranschholdingsammanslutning som är moderföretag som dotterföretag har försäkringsföretag som beviljats koncession i Finland och i minst en annan EES-stat, får Finansinspektionen på ansökan av bolaget besluta att bestämmelserna i detta kapitel inte tillämpas på ett försäkringsbolag som omfattas av den extra tillsynen och som beviljats koncession i Finland, förutsatt att den extra tillsynen över försäkringsgruppen i fråga har ordnats av en myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i en annan EES-stat i enlighet med principerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp och att den myndighet som övervakar försäkringsverksamheten i staten i fråga lämnar Finansinspektionen alla upplysningar som behövs för den extra tillsynen över försäkringsgruppen.

4 §
Intern kontroll

Försäkringsbolag enligt 2 § 2 mom. samt finska försäkringsholdingsammanslutningar och finska konglomerats holdingsammanslutningar ska ha tillräckliga interna kontrollsystem för att ta fram de uppgifter som är väsentliga för den extra tillsynen enligt detta kapitel.

5 §
Beräkning av den jämkade solvensen

För den extra tillsynen över ett försäkringsbolag som avses i 2 § 2 mom. ska bolaget utföra en sådan beräkning av den jämkade solvensen som ska omfatta anknutna försäkringsföretag. Beräkningen ska sändas till Finansinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna.

En finsk försäkringsholdingsammanslutning och ett finskt konglomerats holdingsammanslutning som är moderföretag till ett försäkringsbolag som avses i 2 § 3 mom. ska för den extra tillsynen utföra en sådan beräkning av den jämkade solvensen som ska omfatta försäkringsföretag anknutna till moderföretaget. Om ett försäkringsbolags moderföretag är en utländsk försäkringsholdingsammanslutning, ett utländskt konglomerats holdingsammanslutning eller ett försäkringsföretag i ett tredjeland, ska ett försäkringsbolag som ingår i gruppen utföra beräkningen. Beräkningen ska sändas till Finansinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna.

Finansinspektionen får besluta att den beräkning av den jämkade solvensen som avses i denna paragraf ska utföras endast när moderföretaget är yttersta moderföretag i en försäkringsgrupp som omfattas av extra tillsyn.

6 §
Verksamhetskapital som ska användas vid beräkning av den jämkade solvensen och verksamhetskapitalets minimibelopp

Vid beräkning av den jämkade solvensen


4) bestäms verksamhetskapitalet för försäkringsholdingsammanslutningar och konglomerats holdingsammanslutningar enligt 11 kap. och är verksamhetskapitalets minimibelopp noll,


7 §
Beräkning av det jämkade verksamhetskapitalet

Det jämkade verksamhetskapitalet för ett försäkringsföretag, en försäkringsholdingsammanslutning, ett konglomerats holdingsammanslutning eller ett försäkringsföretag i ett tredjeland (ägaren) omfattar ägarens verksamhetskapital och den proportionella andel av det anknutna försäkringsföretagets verksamhetskapital som svarar mot ägarens ägarandel.


10 §
Undantag i fråga om beaktandet av anknutna företags verksamhetskapital

Om ett anknutet försäkringsföretag som avses i 7 § 1 mom. eller 9 § 2 punkten är ett dotterföretag vars verksamhetskapital är mindre än minimibeloppet av verksamhetskapitalet, tillämpas i de nämnda bestämmelserna ägarandelen 100 procent i stället för den proportionella andelen. Finansinspektionen kan dock tillåta att verksamhetskapitalet och minimibeloppet av verksamhetskapitalet för dotterföretaget även i dessa fall beaktas i enlighet med den proportionella andelen, om inspektionen anser att moderföretagets ansvar begränsas enbart till den proportionella andelen i fråga.

Om de uppgifter om ett anknutet företag som behövs för beräkning av den jämkade solvensen för ett försäkringsföretag, en försäkringsholdingsammanslutning, ett konglomerats holdingsammanslutning eller ett försäkringsföretag i ett tredjeland av någon anledning inte är tillgängliga, ska aktierna eller andelarna i det anknutna företaget i fråga dras av från det jämkade verksamhetskapitalet i enlighet med deras uppskattade värde i ägarens verksamhetskapital.

11 §
Beräkning av den jämkade solvensen på grundval av koncernbokslutet

På ansökan av ett försäkringsbolag, en försäkringsholdingsammanslutning, ett konglomerats holdingsammanslutning eller ett försäkringsföretag i ett tredjeland och med Finansinspektionens samtycke kan den jämkade solvensen fastställas på grundval av koncernbokslutet. När den jämkade solvensen fastställs på grundval av koncernbokslutet ska detta kapitel iakttas.


12 §
Plan för återställande av en sund solvensställning

Om den jämkade solvensen beräknad med stöd av 5 § 1 mom. för ett försäkringsbolag som avses i 2 § 2 mom. är negativ, ska bolaget inom en av Finansinspektionen bestämd tid för godkännande tillställa inspektionen en plan för återställande av en sund solvensställning.

Om ett i 2 § 3 mom. avsett försäkringsbolags solvens på grundval av en beräkning enligt 5 § 2 och 3 mom. äventyras eller riskerar att äventyras, ska den finska försäkringsholdingsammanslutning eller det finska konglomerats holdingsammanslutning som är bolagets moderföretag inom en av Finansinspektionen bestämd tid för godkännande tillställa inspektionen en plan för återställande av en sund solvensställning. Om moderföretaget är något annat företag enligt 2 § 3 mom. än en finsk försäkringsholdingsammanslutning eller ett finskt konglomerats holdingsammanslutning, ska försäkringsbolaget tillställa Finansinspektionen planen.


22 §
Dispens

Finansinspektionen får medge ett försäkringsbolag dispens från skyldigheten enligt 5 § 1 mom. att beräkna den jämkade solvensen, om det är fråga om ett företag som är anknutet till ett annat finskt försäkringsföretag, till en finsk försäkringsholdingsammanslutning eller till ett finskt konglomerats holdingsammanslutning, och det anknutna företaget har beaktats vid beräkningen av den jämkade solvensen för det försäkringsföretag eller den försäkringsholdingsammanslutning som är ägare eller vid beräkningen av kapitaltäckningen för konglomeratets holdingsammanslutning. Dispens får medges endast om de poster som får ingå i verksamhetskapitalet för de försäkringsföretag som omfattas av beräkningen av jämkad solvens eller beräkningen av kapitaltäckning är på ett ändamålsenligt och av Finansinspektionen godkänt sätt fördelade mellan de ovan nämnda företagen.

29 kap.

Avgörande av tvister samt straffpåföljder

4 §
Försäkringsbolagsbrott

Den som uppsåtligen

1) bryter mot förbudet i 1 kap. 1 § 3 mom. att ta upp ett privat försäkringsaktiebolags eller ett privat ömsesidigt försäkringsbolags värdepapper till handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument,


5) i strid med förbud som Finansinspektionen har meddelat med stöd av 25 kap. 9 § överlåter eller pantsätter egendom som är i bolagets besittning, eller

6) betalar ut försäkringsbolagets medel i strid med 16 kap. 2, 3, 5, 79 eller 11 § i denna lag eller 2124 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag,

ska, om gärningen inte är ringa eller om strängare straff för den inte föreskrivs någon annanstans i lag, för försäkringsbolagsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

5 §
Försäkringsbolagsförseelse

Den som uppsåtligen


5) bryter mot vad som i 8 kap. 10 § i aktiebolagslagen föreskrivs om ingivande av bokslut, koncernbokslut eller verksamhetsberättelse eller underlåter att göra anmälan eller lämna andra upplysningar som enligt 3 kap. 2, 5, 8, 12 eller 19—21 §, 4 kap. 5 §, 6 kap. 19 §, 11 kap. 23, 25 eller 26 §, 12 kap. 5, 6, 13 eller 14 §, 15 kap. 1 §, 21 kap. 4 §, 23 kap. 7, 18, 25, 27, 31 eller 37 §, 25 kap. 2, 3 eller 12 §, 26 kap. 5, 12 eller 13 § i denna lag eller enligt 31 § i lagen om Finansinspektionen ska lämnas till Finansinspektionen, eller


ska, om gärningen inte är ringa eller om strängare straff för den inte föreskrivs någon annanstans i lag, för försäkringsbolagsförseelse dömas till böter.


31 kap.

Övriga bestämmelser om försäkringsbolags verksamhet

5 §
Försäkringsmatematikers allmänna behörighet

En försäkringsmatematiker förutsätts ha

1) högre högskoleexamen med slutförda fördjupade studier i matematik eller en annan högre högskoleexamen som uppfyller motsvarande krav,

2) tillräckliga kunskaper i försäkringsmatematik, riskteori, investeringsmatematik, sannolikhetskalkyl, statistik och bokföring samt tillräcklig kännedom om försäkringslagstiftningen och de övriga bestämmelser och föreskrifter som gäller försäkringsbolag, samt

3) praktisk erfarenhet av sådana uppgifter för försäkringsmatematiker som avses i 6 kap. 20 § eller av uppgifter som kan jämställas med dem.


6 §
Examensnämnden för försäkringsmatematiker

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en examensnämnd för försäkringsmatematiker för tre år i sänder med uppgift att konstatera om behörighet enligt 5 § 1 mom. föreligger eller inte. Social- och hälsovårdsministeriet förordnar nämndens ordförande, vice ordförande och de fyra övriga ledamöterna. Nämnden är beslutför om ordföranden eller vice ordföranden och minst två ledamöter är närvarande.

Nämnden bestämmer kraven för påvisande av de kunskaper och den kännedom som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten, och inför nämnden avläggs behövliga prov och andra prestationer som den föreskriver.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning av examensnämnden för försäkringsmatematiker genom sitt intyg behörigheten för en försäkringsmatematiker enligt 5 § 1 mom. Sedan ministeriet har fastställt behörigheten har en försäkringsmatematiker rätt att använda benämningen SGF-försäkringsmatematiker.

7 §
Försäkringsmatematiker med behörighet som försäkringsmatematiker i en EES-stat

Behörighet som kan jämföras med en försäkringsmatematikers innehar även en person som har rätt att i en EES-stat eller i Schweiz arbeta som försäkringsmatematiker och som

1) enligt examensnämnden för försäkringsmatematiker har kunskaper som ska anses tillräckliga om finsk försäkringslagstiftning och försäkringsverksamheten i Finland, eller

2) i en EES-stat eller i Schweiz har skaffat sig minst tre års praktisk erfarenhet, varav minst ett år i Finland, av sådana uppgifter för försäkringsmatematiker som avses i 6 kap. 20 § eller av uppgifter som kan jämställas med dem.

Den som i en annan EES-stat eller i Schweiz har rätt att arbeta som försäkringsmatematiker ska vid skötseln av uppdrag i Finland använda den yrkesbeteckning som används i den stat där personen i fråga har fått behörighet som försäkringsmatematiker.

7 a §
Begäran om omprövning och överklagande av beslut av examensnämnden för försäkringsmatematiker

Omprövning av beslut som examensnämnden för försäkringsmatematiker har meddelat får begäras hos examensnämnden för försäkringsmatematiker på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Ändring i beslut som nämnden har meddelat med anledning av begäran om omprövning får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

7 b §
Kostnaderna för examensnämnden för försäkringsmatematiker

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för kostnaderna för verksamheten vid examensnämnden för försäkringsmatematiker och fastställer grunderna för ordförandens och ledamöternas arvoden. Ministeriet har rätt att ta ut en avgift för utfärdande av intyg i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

8 §
Disciplinära påföljder

Social- och hälsovårdsministeriet kan på framställning av examensnämnden för försäkringsmatematiker frånta en SGF-försäkringsmatematiker enligt 5 § eller en sådan försäkringsmatematiker enligt 7 § som fått behörighet som försäkringsmatematiker i en annan EES-stat eller i Schweiz rätten att i Finland arbeta som ansvarig försäkringsmatematiker eller i andra uppgifter som kräver behörighet enligt 5 eller 7 §, om personen i fråga på ett väsentligt sätt har brutit mot lagar om försäkringsverksamhet eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem eller om personen i något annat avseende på ett väsentligt sätt har handlat felaktigt eller klandervärt vid utövningen av yrket. Rätten att arbeta som försäkringsmatematiker kan fråntas även för viss tid, som inte får vara längre än tre år. Den som har mist sin rätt får inte använda benämningen SGF-försäkringsmatematiker.

I stället för det förfarande som avses i 1 mom. kan social- och hälsovårdsministeriet på framställning av examensnämnden för försäkringsmatematiker också bestämma att en försäkringsmatematiker ska tilldelas en anmärkning eller varning.

Innan en framställning enligt 1 eller 2 mom. görs ska nämnden ge den som saken gäller tillfälle att bli hörd.

Beslut som social- och hälsovårdsministeriet meddelat med stöd av 1 eller 2 mom. kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

Ett disciplinärende enligt denna paragraf inleds när ett skriftligt klagomål eller en annan anmälan i fråga om en försäkringsmatematiker lämnas till examensnämnden för försäkringsmatematiker.

När det är fråga om en försäkringsmatematiker som fått sin behörighet som försäkringsmatematiker i en annan EES-stat eller i Schweiz ska social- och hälsovårdsministeriet stå i kontakt med den myndighet eller organisation som svarar för disciplinära påföljder i den stat där försäkringsmatematikern fått sin behörighet som försäkringsmatematiker.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Lagens 26 kap. 1 § 1 mom. 8 a- och 9 punkten, 2 § 3 mom., 2 a och 3—5 §, 6 § 1 mom. 4 punkten, 7 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom. och 22 § träder dock i kraft den 1 januari 2014.

Koncessionsansökningar som är anhängiga när denna lag träder i kraft ska kompletteras i enlighet med kraven i denna lag.

RP 83/2013
EkUB 28/2013
GrUU 24/2013
RSv 146/2013

Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.